Helan Dalli, eurokomisárka pre rovnosť. PHOTO: European Comission 2024.

Eurokomisárka Helena Dalliová: Rovnosť žien a mužov pri volebnej urne

Voľby do Európskeho parlamentu sú predo dvermi. Predstavujú príležitosť zamyslieť sa a rozhodnúť, kam chceme EÚ v nasledujúcich rokoch nasmerovať. Občania Európskej únie opäť odovzdajú svoj hlas, a tak sa budú podieľať na formovaní budúcnosti našej Únie.

V našom úsilí o rovnosť žien a mužov sa musíme zaoberať pretrvávajúcimi rozdielmi a utkvelými predstavami v mene toho, aby sme ženám a dievčatám zabezpečili úplnú slobodu, ktorá im umožní viesť napĺňajúci život.

Rozdiely medzi ženami a mužmi, ktorých sme v súčasnosti svedkom, sa týkajú spoločenských očakávaní pri zabezpečovaní starostlivosti; diskriminácie pri prístupe k zamestnaniu, tovaru a službám; ako aj zvýšeného rizika zažiť násilie. Ženy majú obmedzenejší výber životnej dráhy, preberajú nepomerne väčší podiel neplateného poskytovania starostlivosti a nie sú dostatočne zastúpené v politických či vedúcich pozíciách. Predstavuje to nevýhodu nielen pre ne samotné, ale aj pre celú spoločnosť a našu Úniu ako celok.

Vymenovanie Ursuly von der Leyenovej ako prvej ženy na pozíciu predsedu Európskej komisie bolo pre Európu dôležitým politickým signálom. Okrem toho predsedníčka von der Leyenová rovnosť medzi ženami a mužmi vytýčila v práci Komisie ako prioritu. Na základe toho sme v praxi dospeli k vyváženému zastúpeniu mužov a žien v kolégiu komisárov a k vytvoreniu historicky prvého mandátu komisárky pre rovnosť.

Rovnosť sa však nedosahuje iba signálmi alebo symbolickými krokmi. Ak chceme dlhodobú zmenu, musíme sa zamerať na všetky aspekty života a riešiť otázku, ako spoločnosť prideľuje úlohy a očakávania. Ide o to, vytvoriť prostredie, v ktorom sa ženám a dievčatám v celej ich rozmanitosti dostane podpory, aby mohli rásť a rozvíjať sa.

Prvoradým aspektom je život bez násilia, a preto sme bezpečnosť žien a dievčat vytýčili ako prioritu. Počas výkonu svojej funkcie som tejto téme venovala mimoriadnu pozornosť. Ratifikovali sme Istanbulský dohovor a predložili sme súvisiace právne predpisy, na ktorých sme sa nedávno dohodli. Po prvýkrát budú bez ohľadu na zázemie, pôvod či miesto pobytu žien v celej EÚ platiť spoločné minimálne normy v otázke ich bezpečnosti.

Podľa novej smernice budú členské štáty povinné zaručiť bezpečnú a jednoduchšiu možnosť hlásiť trestné činy spojené s násilím na ženách a domácim násilím, pri ktorej bude zohľadnené rodové hľadisko. Okrem toho smernica zahŕňa normy na predchádzanie násiliu prostredníctvom vzdelávania a zvyšovania informovanosti, na poskytovanie ochrany a podpory obetiam násilia, pre mandát na zavedenie základných služieb vo forme domovov a liniek pomoci, ako aj normy na trestné stíhanie páchateľov. Smernicou sa ako osobitné trestné činy takisto klasifikuje mrzačenie ženských pohlavných orgánov, nútené manželstvá a násilie na internete.

Viac..  Eugen Jurzyca: Ukazuje sa, že ekonomika EÚ začína zaostávať v konkurencieschopnosti. VIDEOBLOG

Na celom území EÚ sú to naďalej predovšetkým ženy, ktoré preberajú zodpovednosť za neplatenú starostlivosť a domáce práce. Má to negatívny vplyv na spôsob, akým sa podieľajú na platenej práci. Hospodárska činnosť a nezávislosť žien sú podmienené dostupnými štruktúrami na skombinovanie pracovných povinností a osobného života, a preto sme sa zasadzovali za zmeny. Propagovali sme väčšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom pre rodičov a opatrovateľov. Zaručili sme 10 dní platenej otcovskej dovolenky a dva mesiace neprenosnej rodičovskej dovolenky. Prispeli sme k zlepšeniu situácie pri poskytovanej, dostupnej a cenovo dostupnej kvalitnej starostlivosti o deti.

Okrem toho sme odštartovali aj niekoľko iniciatív na posilnenie ekonomického postavenia žien a možnosti rozvíjať sa a rovnoprávne prispievať k chodu hospodárstva. Príkladom sú nové pravidlá v oblasti transparentnosti miezd, pomocou ktorých sa zásada rovnakej odmeny za prácu rovnakej hodnoty má stať skutočnosťou. Vďaka našim novým pravidlám v oblasti vyváženého zastúpenia mužov a žien v predstavenstvách podnikov by sa nedostatočne zastúpené pohlavie do roku 2026 malo dočkať väčšej viditeľnosti.

Domnievam sa, že s vyhliadkou na voľby do Európskeho parlamentu by sme pozornosť nemali zamerať len na účasť žien na voľbách a ich zastúpenie, hoci obe otázky sú mimoriadne dôležité. Mali by sme sa takisto aktívne usilovať o to, aby sa európske ženy bez ohľadu na svoju osobnú situáciu mohli rozvíjať, zastávať vedúce pozície a žiť bez hrozby násilia.

Apelujem na nás všetkých, aby sme tohtoročný Medzinárodný deň žien využili ako príležitosť ešte viac sa angažovať v prospech budúcnosti, v ktorej bude rovnosť žien a mužov pevnou súčasťou samotnej podstaty našej spoločnosti.

Helena Dalliová

komisárka EÚ pre rovnosť

O red

Odporúčame pozrieť

E. Heger prijal eurokomisárku pre rovnosť Helenu Dalli, hovorili najmä o rómskych komunitách

Vo štvrtok 22. septembra 2022 na Úrade vlády SR prijal predseda vlády SR Eduard Heger …

Consent choices