hracky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Europarlament podporuje prísnejšie pravidlá EÚ pre bezpečnosť hračiek

Cieľom návrhu pravidiel je znížiť počet nebezpečných hračiek predávaných na jednotnom trhu EÚ a lepšie chrániť deti pred rizikami súvisiacimi s hračkami.

Parlament v stredu schválil svoju pozíciu k prepracovaným pravidlám EÚ o bezpečnosti hračiek 603 hlasmi za, 5 bolo proti a 15 sa zdržalo hlasovania. Text reaguje na množstvo nových výziev, najmä tých vyplývajúcich z digitálnych hračiek a online nakupovania, a mení existujúcu smernicu na priamo uplatniteľné nariadenie.

Zákaz škodlivých chemikálií

Návrh sa zameriava na zdravie a vývoj detí a posilňuje požiadavky a zákazy určitých chemických látok v hračkách. Existujúci zákaz karcinogénnych a mutagénnych látok alebo látok toxických pre reprodukciu (CRM) sa rozširuje na chemikálie, ktoré sú obzvlášť škodlivé pre deti, ako sú endokrinné disruptory alebo chemikálie ovplyvňujúce dýchací systém. Pravidlá sa zameriavajú aj na chemikálie, ktoré sú toxické pre konkrétne orgány alebo sú perzistentné, bioakumulatívne a toxické. Hračky by tiež nemali obsahovať žiadne per- a polyfluórované alkilové látky (PFA).

Posilnenie kontrol

Všetky hračky predávané v EÚ budú musieť mať digitálny produktový pas (nahrádzajúci vyhlásenie EÚ o zhode), v ktorom sa podrobne uvádza súlad s príslušnými bezpečnostnými pravidlami. Tým sa zlepší vysledovateľnosť hračiek a dohľad nad trhom a colné kontroly sa zjednodušia a zefektívnia. Spotrebitelia budú mať tiež jednoduchý prístup k bezpečnostným informáciám a varovaniam, napríklad prostredníctvom QR kódu. Poslanci vo svojej pozícii vyzývajú Komisiu, aby podporovala a usmerňovala výrobcov hračiek, ktorými sú malé a stredné podniky, pri vykonávaní hodnotenia bezpečnosti a plnení požiadaviek na pas výrobkov.

Bezpečnosť, ochrana a súkromie už od návrhu

Hračky s digitálnymi prvkami musia spĺňať štandardy bezpečnosti, ochrany a súkromia už od návrhu. Podľa poslancov hračky využívajúce umelú inteligenciu spadajúcu do pôsobnosti nového zákona o umelej inteligencii budú musieť spĺňať požiadavky na kybernetickú bezpečnosť, ochranu osobných údajov a súkromie. Výrobcovia digitálne prepojených hračiek musia dodržiavať pravidlá kybernetickej bezpečnosti EÚ a v prípade potreby zvážiť riziká pre duševné zdravie a kognitívny vývoj detí, ktoré sa s takýmito hračkami hrajú.

Viac..  Europarlament schválil nový pakt EÚ o migrácii a azyle

Hračky musia tiež spĺňať nedávno aktualizované pravidlá všeobecnej bezpečnosti výrobkov, napríklad pokiaľ ide o online predaj, hlásenie nehôd, právo spotrebiteľa na informácie a nápravu.

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Marion Walsmann (EPP, Nemecko) povedala: „Deti si zaslúžia tie najbezpečnejšie hračky. Vďaka revidovaným bezpečnostným pravidlám im dávame práve to. Chránime ich pred neviditeľnými nebezpečenstvami, ako sú škodlivé chemikálie, a zabezpečujeme, aby boli varovania, ako napríklad vekové obmedzenia, jasne viditeľné online. Novozavedený digitálny produktový pas zabezpečí, že spotrebitelia budú mať prístup k informáciám, ktoré potrebujú. Zároveň budú chránené obchodné tajomstvá – silný signál pre spravodlivú hospodársku súťaž, ktorý svedčí o tom, že Európa je miestom, kde sa podniká.“

Ďalší postup

Text predstavuje pozíciu Parlamentu v prvom čítaní. Ďalšie kroky ohľadne materiálu prijme nový Parlament, ktorý bude zvolený vo voľbách do 6. až 9. júna.

Súvislosti

Pred uvedením hračky na trh musia výrobcovia vykonať posúdenie bezpečnosti, vrátane chemickej, fyzikálnej, mechanickej, v kontexte elektrickej horľavosti, hygienickej bezpečnosti a rádioaktívnych rizík. Napriek tomu, že trh EÚ patrí medzi najbezpečnejšie na svete, nebezpečné hračky sa stále dostávajú do rúk spotrebiteľov. Podľa EU Safety Gate (systém rýchleho varovania EÚ pre nebezpečné spotrebné výrobky) boli hračky najnotifikovanejšou kategóriou výrobkov, ktorá predstavovala 23 % všetkých oznámení v roku 2022 a 20 % v roku 2021.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ sa dohodla na prísnejších obmedzeniach dovozu ukrajinských výrobkov

Štáty EÚ a Európsky parlament sa v pondelok dohodli na predĺžení bezcolného dovozu niektorých poľnohospodárskych …

Consent choices