auto, cesta
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Predbežná dohoda o lepšom cezhraničnom presadzovaní pravidiel bezpečnosti cestnej premávky

Komisia víta politickú dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou o uľahčení cezhraničného presadzovania pravidiel cestnej premávky.

Súčasné pravidlá EÚ týkajúce sa cezhraničného presadzovania pravidiel pomohli zvýšiť dodržiavanie pravidiel bezpečnosti cestnej premávky vodičmi, ktorí nemajú bydlisko v danom členskom štáte. Napriek tomu bolo v roku 2019 stále približne 40 % cezhraničných trestných činov spáchaných beztrestne, a to buď preto, že páchateľ nebol identifikovaný, alebo preto, že zaplatenie pokuty nebolo vykonané. Dnešná dohoda rieši tieto otázky novými ustanoveniami, ktorými sa zlepšuje spolupráca medzi členskými štátmi. Okrem automatizovanej výmeny informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi sa zavádzajú postupy vzájomnej pomoci na identifikáciu páchateľa a vymáhanie pokút.

Okrem najčastejších a najvážnejších priestupkov, ako je prekročenie rýchlosti, jazda pod vplyvom alkoholu a drog, sa spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi bude vzťahovať aj na:

  • náklon a chody;
  • nedodržanie dostatočnej vzdialenosti medzi vozidlami;
  • nebezpečné predbiehanie;
  • nebezpečné parkovanie;
  • kríženie jednej alebo viacerých pevných bielych čiar;
  • jazda v nesprávnom smere;
  • nedodržiavanie pravidiel používania núdzových koridorov;
  • nedodržiavanie obmedzení prístupu vozidiel súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky v oblastiach, ako sú školské zóny, pešie zóny a cyklistické jazdné pruhy,
  • používanie preťaženého vozidla.

Členské štáty budú podávať správy o otázkach týkajúcich sa priestupkov spáchaných vodičmi z tretích krajín.

Viac..  Nové nabíjačky elektromobilov berú už iba platobné karty, hotovosť neplatí

IT portál poskytne občanom jednoduchý prístup k informáciám o pravidlách bezpečnosti cestnej premávky platných v každom členskom štáte, ale aj k odvolacím konaniam, ako aj uplatneným pokutám, systémom presadzovania práva a dostupným prostriedkom na zaplatenie pokút. Záruky ochrany osobných údajov sa posilňujú prostredníctvom jasných rolí a úloh vnútroštátnych správnych orgánov v cezhraničných postupoch presadzovania práva, ustanovení o bezpečnosti údajov, jasných lehôt a usmernení týkajúcich sa jazyka, ktorý sa má používať pri komunikácii s občanmi.

Ďalšie kroky

Politická dohoda dosiahnutá v noci sa teraz musí formálne prijať. Po dokončení tohto procesu Európskym parlamentom a Radou sa nové pravidlá uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie a budú musieť byť transponované do vnútroštátnych právnych predpisov do dva a pol roka.

O mam

Consent choices