azyl, migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia bilancuje hlavné úspechy v oblasti migrácie a azylu

Komisia prijala oznámenie, v ktorom hodnotí výsledky dosiahnuté v oblasti migrácie a azylu za posledné štyri roky. Komisia von der Leyenovej sa už na začiatku mandátu zaviazala, že v oblasti migrácie začne nanovo a pripraví udržateľný rámec EÚ, ktorý umožní riadiť migráciu účinne a humánne. Komisia napreduje v uplatňovaní dvojakého prístupu: zavádza udržateľné reformy prostredníctvom paktu o migrácii a azyle a zároveň pracuje na cielených operačných opatreniach na podporu členských štátov.

I. Nový právny rámec EÚ v oblasti migrácie a azylu

V roku 2020 Komisia predstavila pakt o migrácii a azyle. O štyri roky neskôr dosiahol Európsky parlament s Radou historickú politickú dohodu o jedenástich vzájomne prepojených právnych predpisoch. Reformy prinesú potrebný rámec spravodlivého a účinného riadenia migrácie, ktorý bude spoločný pre všetky členské štáty EÚ.

Pakt prinesie najmä:

 • Bezpečnejšie vonkajšie hranice: Všetci neregulárni migranti budú registrovaní a podrobení kontrole totožnosti a zdravotného stavu, ako aj bezpečnostnej kontrole. V druhej fáze bude povinné konanie na hraniciach, a to pre osoby, u ktorých nie je pravdepodobné, že by potrebovali ochranu, osoby, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko alebo osoby, ktoré uviedli orgány do omylu. Členské štáty budú musieť mať na prijímanie žiadateľov o azyl a spracovanie ich žiadostí potrebné kapacity a primerané podmienky. Budú sa uplatňovať silné právne záruky a maloleté osoby bez sprievodu, pokiaľ nepredstavujú bezpečnostnú hrozbu, budú z konania na hraniciach vyňaté. Všetky členské štáty budú musieť zabezpečiť nezávislé monitorovanie dodržiavania základných práv na hraniciach.
 • Rýchle a účinné konania o azyle a návrate so silnejšími zárukami pre jednotlivcov: Novými pravidlami sa zavedie účinnejšie konanie o azyle s kratšími lehotami a prísnejšími pravidlami pre prípad zneužívania žiadostí alebo podávania následných žiadostí. Na druhej strane sú významne garantované práva jednotlivcov s osobitným dôrazom na zraniteľné skupiny, a to vrátane bezplatného právneho poradenstva vo všetkých konaniach.  Novými pravidlami sa zároveň stanovia celoeurópske normy pre podmienky prijímania, ako aj harmonizácia kvalifikácie a práv osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana.
 • Spravodlivý a účinnejší systém solidarity a zodpovednosti: Únia bude mať po prvýkrát zavedený trvalý mechanizmus solidarity. Žiadny členský štát vystavený tlaku na to neostane sám. Každý členský štát bude pružne prispievať k úsiliu o solidaritu a bude si môcť vybrať, aký druh solidarity poskytne. Systém sa bude riadiť účinnými pravidlami odhaľovania sekundárnych pohybov a ich prevencie.

II. Cielená operatívna reakcia

Súbežne s úspešnou reformou právneho rámca Komisia spolu s agentúrami EÚ pre vnútorné záležitosti (Frontex, Europol, EUAA) intenzívne podporovala členské štáty pri riešení okamžitých potrieb, a to prostredníctvom operačných a cielených opatrení. Posledné štyri roky sa zameriavala najmä na:

 • Prístup zameraný na celú trasu v spolupráci s krajinami pôvodu a tranzitu. Komisia spustila štyri akčné plány EÚ so zameraním na trasy cez západný Balkán, centrálne Stredozemie, západné Stredozemie a Atlantický oceán a východné Stredozemie. V plánoch sa počíta s posilnením podpory EÚ pre členské štáty prostredníctvom celej škály nástrojov politík a operačných opatrení, ktoré má EÚ k dispozícii.
 • Posilnenie riadenia hraníc pomocou technologicky najvyspelejšieho systému riadenia hraníc na svete. Jeho súčasťou je modernizovaný Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR), koncepcia pripravenosti a krízového riadenia v oblasti migrácie a modernizovaný vízový informačný systém. Potvrdilo sa, že pilotné projekty s Bulharskom a Rumunskom, z ktorých sa stali nové rámce spolupráce, sú schopné posilniť riadenie vonkajších hraníc a posilniť spoluprácu so susednými krajinami.
 • Zameranie na zločinecké siete, ktoré pašujú migrantov: Viac ako 90 % neregulárnych migrantov prichádza do EÚ prostredníctvom prevádzačov. Navrhovaným balíkom opatrení proti prevádzačstvu z roku 2023 sa aktualizuje 20-ročný právny rámec a posilňuje sa úloha Europolu v boji proti prevádzačstvu migrantov. Zároveň začala svoju činnosť Globálna aliancia na boj proti prevádzačstvu migrantov a vyzvala na prijatie opatrení.
 • Zvýšená miera návratov: Dôležitou súčasťou fungujúceho migračného systému sú návraty osôb, ktoré nemajú zákonné právo na pobyt. Vďaka novému plánu návratu sa realizujú opatrenia na podporu členských štátov pri urýchľovaní návratov a uľahčovaní reintegrácie. Proces sa zrýchľuje aj vďaka častejšiemu využívaniu ich vzájomného uznávania rozhodnutí o návrate.
 • Reakcia na naliehavé potreby a krízy: Vďaka podpore agentúr EÚ spolu s financovaním a operačnou podporou EÚ potvrdila, že vie rýchlo zacieliť pomoc na riešenie osobitných potrieb. Nielenže vyjadrila silný jednotný postoj k ochrane vonkajších hraníc pred zneužívaním migrantov bieloruskými a ruskými režimami, ale venuje sa aj ochrane tých, ktorí utekajú pred ruskou vojnou proti Ukrajine. Okrem toho EÚ dokázala, že je spoľahlivým kontinentom, kde majú ľudia v núdzi zaručenú ochranu. Zároveň sa ako globálny aktér dlhodobo usiluje o presídľovanie.
Viac..  EÚ víta otvorenie ďalších prístupových bodov pre humanitárnu pomoc do Pásma Gazy

III. Spolupráca s partnerskými krajinami

Migrácia je globálnou realitou a neoddeliteľnou súčasťou prehlbujúcich sa vzťahov EÚ s partnermi na celom svete. Komisia v spojení s medzinárodnými partnermi uplatňuje prístup Tímu Európa pri riešení základných príčin migrácie, v boji proti prevádzačstvu migrantov a na podporu legálnych ciest.

 • Vyvíja sa nová paradigma založená na komplexných partnerstvách s mnohými krajinami pôvodu a tranzitu do EÚ vrátane nedávnych iniciatív s Tuniskom, Mauritániou a Egyptom. Pri uplatňovaní tohto nového prístupu je migrácia predmetom úzkej spolupráce s našimi partnerskými krajinami spolu s ďalšími kľúčovými oblasťami, ako je hospodárstvo a obchod, investície do zelenej energie, bezpečnosť a medziľudské vzťahy. EÚ a jej členské štáty sú najväčším svetovým darcom na podporu utečencov a najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci.
 • Zabezpečovanie zákonných ciest: Jedna z hlavných pracovných línií viedla k vypracovaniu právnych alternatív prístupu Tímu Európa v rámci partnerstiev zameraných na talenty. Komisia navrhla nový prístup k prilákaniu a udržaniu talentov, ktorý sa prejavuje v legislatívnych a operačných návrhoch, najmä v balíku opatrení v oblasti zručností a talentov.
 • Posilnenie spolupráce v oblasti readmisie: Rozvoj legálnej migrácie musí sprevádzať posilnená spolupráca na readmisii. Podľa článku 25a vízového kódexu Komisia pravidelne posudzuje spoluprácu tretích krajín v oblasti readmisie a podáva správy Rade.

Ďalšie kroky

Nový právny rámec paktu prinesie zásadnú zmenu. Teraz bude kľúčové, aby bol v plnej miere e včas vykonaný. Po formálnom prijatí návrhov paktu Komisia povedie kolektívne úsilie, aby mohla do júna 2024 predložiť spoločný plán vykonávania a členské štáty mohla každý krok sprevádzať finančnou, technickou a operačnou podporou.

Komisia bude takisto naďalej poskytovať cielenú operačnú podporu a využije pritom všetky dostupné nástroje na každodenné riadenie akútnych tlakov a kríz. Zároveň bude všestranne pomáhať členským štátom, spravodlivo zaobchádzať s migrantmi a dodržiavať právo EÚ aj medzinárodné právo. Komisia bude zároveň ďalej rozvíjať vonkajší rozmer migrácie investíciami do silných ucelených partnerstiev s tretími krajinami.

O mam

Odporúčame pozrieť

utecenci, migranti

Výbor EP pre občianskej slobody odobril sériu nariadení o migrácii a azyle

Poslanci z výboru Európskeho parlamentu (EP) pre občianskej slobody v stredu schválili viaceré legislatívne návrhy …

Consent choices