Bosna a Hercegovina. PHOTO: © European Union 2023 - Source : EP

Komisia navrhuje začať prístupové rokovania EÚ s Bosnou a Hercegovinou

Európska komisia odporučila začať prístupové rokovania EÚ s Bosnou a Hercegovinou a prerokovala nadchádzajúcu ústnu správu Rade o pokroku, ktorý Ukrajina a Moldavská republika dosiahli pri riešení zostávajúcich krokov uvedených v správe Komisie o rozšírení z 8. novembra. Komisia takisto dokončila návrhy rokovacích rámcov pre Ukrajinu a Moldavsko, ktoré predloží Rade.

Na žiadosť Európskej rady Komisia predkladá Rade správu o pokroku, ktorý Bosna a Hercegovina dosiahla. Ako sa uvádza v správe, Európska rada udelila Bosne a Hercegovine v decembri 2022 štatút kandidátskej krajiny, pričom verejný záväzok politického vedenia plniť strategický cieľ európskej integrácie sa dosiahol dôležitými reformami a priniesol pozitívne výsledky. Bosna a Hercegovina preukázala pevné odhodlanie pokročiť v dlho prebiehajúcich reformách, ako je prijatie zákona o predchádzaní konfliktu záujmov a zákona o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Bosna a Hercegovina podnikla významné kroky v záujme zlepšenia systému súdnictva a prokuratúry, boja proti korupcii, organizovanej trestnej činnosti a terorizmu či na zlepšenie riadenia migrácie, pričom schválila mandát na rokovanie o dohode o štatúte agentúry Frontex. Bosna a Hercegovina dosiahla a zachovala úplné zosúladenie so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ, čo je významný pozitívny krok a kľúčový faktor v týchto časoch geopolitických otrasov.

Vzhľadom na výsledky dosiahnuté od roku 2022 sa Komisia domnieva, že Bosna a Hercegovina dosiahla potrebnú úroveň súladu s kritériami členstva. Komisia preto odporúča Rade, aby sa začali prístupové rokovania s Bosnou a Hercegovinou. Komisia okrem toho odporúča, aby Rada prijala rokovací rámec po tom, ako Bosna a Hercegovina podnikne ďalšie kroky v súlade so správou Komisie. Komisia je pripravená podať Rade správu o pokroku, ktorý Bosna a Hercegovina dosiahla v súvislosti s týmito krokmi.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Od udelenia štatútu kandidátskej krajiny Bosna a Hercegovina podnikla impozantné kroky vpred. Za viac ako rok sa dosiahol väčší pokrok než za celé desaťročie. Samozrejme, na vstup do Únie je potrebný väčší pokrok, avšak táto krajina preukazuje, že dokáže splniť svoje kritériá členstva a že jej občania chcú byť súčasťou našej rodiny. Preto odporúčame Rade, aby sa začali prístupové rokovania s Bosnou a Hercegovinou. A preto aj odporúčame, aby Rada prijala rokovací rámec po tom, ako Bosna a Hercegovina podnikne ďalšie kroky v súlade so správou Komisie. Sme pripravení podať Rade správu o pokroku, ktorý Bosna a Hercegovina dosiahla v súvislosti s týmito krokmi. Budúcnosť Bosny a Hercegoviny spočíva v našej Únii.“

Komisia dnes predložila Rade aj pripravované návrhy rokovacích rámcov pre Ukrajinu a Moldavsko v nadväznosti na rozhodnutie Európskej rady z decembra 2023 začať rokovania s oboma krajinami. Takisto predloží Rade ústnu správu o pokroku, ktorý obe krajiny dosiahli pri plnení odporúčania uvedeného v správe Komisie o rozšírení z 8. novembra.

Viac..  Lídri EÚ podporili plán na použitie výnosov z ruských aktív v prospech Ukrajiny

V rokovacích rámcoch sa stanovujú usmernenia a zásady pre prístupové rokovania s každou kandidátskou krajinou. Návrhy rámcov, ktoré pripravila Európska komisia, sú rozdelené do troch častí: 1. zásady, ktorými sa riadia prístupové rokovania, 2. podstata rokovaní a 3. postup rokovaní. Cieľom rokovaní bude, aby Ukrajina a Moldavsko prijali acquis EÚ v celom rozsahu a zabezpečili jeho úplné vykonávanie a presadzovanie.

Pripravované návrhy rokovacích rámcov vychádzajú zo skúseností z minulých rozšírení a z prebiehajúcich prístupových rokovaní. Integruje sa v nich revidovaná metodika rozširovania a zároveň zohľadňujú vyvíjajúce sa acquis EÚ.

Teraz je na Rade, aby začala interné rokovania o týchto zneniach. Keď Rada schváli rokovacie rámce, rotujúce predsedníctvo Rady Európskej únie predloží dohodnutú všeobecnú spoločnú pozíciu EÚ na prvej medzivládnej konferencii s každou krajinou, ktorá predstavuje formálny začiatok prístupových rokovaní. Rokovacie rámce sa v tejto fáze zverejnia.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ pošle Ukrajine po ďalších útokoch na energetickú infraštruktúru núdzovú pomoc

Európska únia v reakcii na nedávnu sériu cielených raketových útokov a útokov bezpilotnými lietadlami zo …

Consent choices