studenti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia zavádza plány na získanie európskeho diplomu

Komisia predložila tri iniciatívy na podporu nadnárodnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania s konečným cieľom vytvoriť európsky diplom. Dobrovoľný európsky diplom by bol prínosom pre študentov a komunitu vysokoškolského vzdelávania tým, že by posilnil vzdelávaciu mobilitu v rámci EÚ a posilnil by prierezové zručnosti študentov. Pomohlo by to uspokojiť dopyt na trhu práce a zatraktívniť absolventov pre budúcich zamestnávateľov a zároveň prilákať študentov z celého sveta a posilniť európsku konkurencieschopnosť.

Tieto tri iniciatívy sa zaoberajú právnymi a administratívnymi prekážkami, ktoré bránia partnerským univerzitám vytvoriť konkurencieschopné spoločné študijné programy na bakalárskej, magisterskej alebo doktorandskej úrovni. Návrhy vychádzajú z inštitucionálnej autonómie univerzít a akademickej slobody. Plne rešpektujú právomoci členských štátov a regionálnych vlád v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Aktuálny balík obsahuje oznámenie o koncepcii európskeho diplomu a dva návrhy odporúčaní Rady na podporu sektora vysokoškolského vzdelávania: jeden na zlepšenie procesov zabezpečovania kvality a automatického uznávania kvalifikácií vo vysokoškolskom vzdelávaní a druhý na zvýšenie atraktívnosti a udržateľnosti akademickej kariéry.

Koncepcia európskeho diplomu

Dnes predložená koncepcia európskeho diplomu pripravuje pôdu pre nový typ spoločného programu, ktorý sa realizuje na dobrovoľnom základe na vnútroštátnej, regionálnej alebo inštitucionálnej úrovni a je založený na spoločnom súbore kritérií dohodnutých na európskej úrovni.

Takýto európsky diplom by znížil byrokraciu a umožnil by inštitúciám vysokoškolského vzdelávania z rôznych krajín bezproblémovú cezhraničnú spoluprácu a vytváranie spoločných programov.

V oznámení sa navrhuje konkrétna cesta spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a sektorom vysokoškolského vzdelávania s cieľom vytvoriť európsky diplom automaticky uznávaný v celej EÚ. Vzhľadom na rozmanitosť európskych systémov vysokoškolského vzdelávania v celej Európe Komisia navrhuje pre členské štáty postupný prístup k európskemu diplomu s dvoma možnými vstupnými bodmi:

  • Prípravná európska značka: značka by poskytla silnú európsku značku. Poskytovala by sa spoločným študijným programom, ktoré spĺňajú navrhované európske kritériá: študenti dostanú osvedčenie o európskom diplome spolu so spoločným diplomom.
  • Európsky titul: tento nový typ kvalifikácie by vychádzal zo spoločných kritérií a bol by zakotvený vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Udeľuje by ho buď spoločne niekoľko univerzít z rôznych krajín, alebo prípadne európsky právny subjekt zriadený takýmito univerzitami: študenti získajú „európsky diplom“, ktorý sa automaticky uznáva.

Komisia uľahčí a podporí členské štáty v práci na európskom diplome prostredníctvom viacerých konkrétnych opatrení vrátane laboratória európskej politiky v oblasti vysokoškolského štúdia podporovaného programom Erasmus+, ktoré sa má zriadiť v roku 2025, s cieľom zapojiť členské štáty a komunitu vysokoškolského vzdelávania do vypracovania usmernení pre európsky titul.

V roku 2025 Komisia plánuje spustiť „projekty európskych študijných programov“ v rámci programu Erasmus+ s cieľom poskytnúť finančné stimuly pre členské štáty spolu s ich akreditačnými agentúrami a agentúrami zabezpečujúcimi kvalitu, univerzitami, študentmi, hospodárskymi a sociálnymi partnermi, aby sa zapojili do cesty k európskemu diplomu.

Viac..  EÚ pomôže 10 regiónom zmierniť účinky populačných zmien, aj v Banskej Bystrici

Jednoduchšie a lepšie zabezpečenie kvality a automatické uznávanie vysokoškolských diplomov

V návrhu Komisie na odporúčanie Rady o európskom systéme zabezpečovania a uznávania kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní sa členské štáty a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania vyzývajú, aby zjednodušili a zlepšili svoje postupy a postupy zabezpečovania kvality. Sú to nevyhnutné podmienky na vyvodenie zodpovednosti a dôvery – a na zlepšenie výkonnosti univerzít. Členské štáty sa vyzývajú, aby prijali opatrenia, ktoré umožnia inštitúciám vysokoškolského vzdelávania rýchlejšie prispôsobiť ponúkané programy spoločenským potrebám.

Týmto odporúčaním by sa podporili inovatívne pedagogické ponuky a zabezpečilo by sa, aby inštitúcie vysokoškolského vzdelávania mohli vytvárať nadnárodné programy, ktoré sú zaručené a automaticky uznávané v celej EÚ. Európsky diplom bude závisieť od silného zabezpečenia kvality a automatického uznávania.

Rovnaké ocenenie rôznorodých úloh akademických pracovníkov

Cieľom navrhovaného odporúčania Rady o atraktívnych a udržateľných kariérach vo vysokoškolskom vzdelávaní je poskytnúť zamestnancom zapojeným do cezhraničnej práce vo vzdelávaní a inovačných vyučovacích metód uznanie a odmenu, ktorú si zaslúžia. Obsahuje odporúčania na zabezpečenie toho, aby sa vnútroštátne systémy vysokoškolského vzdelávania zaoberali nerovnomerným uznávaním rôznych úloh, ktoré zamestnanci prijímajú popri výskume, ako je výučba a investovanie do uplatňovania hľadiska udržateľného rozvoja. Nabáda tiež členské štáty, aby podporovali nadnárodné vzdelávacie činnosti.

Ďalšie kroky

Balík sa v nadchádzajúcich mesiacoch prerokuje s Radou EÚ a kľúčovými zainteresovanými stranami v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Komisia vyzýva Radu, členské štáty, univerzity, študentov a hospodárskych a sociálnych partnerov, aby spolupracovali na realizácii európskeho diplomu.

Súvislosti

V septembri 2020 sa v oznámení Komisie o vytvorení európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 identifikovala potreba uľahčiť realizáciu spoločných študijných programov aliancií vysokoškolského vzdelávania. Rada ho schválila v nasledujúcom roku.

Nový balík oznámila predsedníčka von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie v roku 2023 a je súčasťou pracovného programu Komisie na rok 2024. Koncepcia európskeho diplomu vychádza zo šiestich pilotných projektov programu Erasmus+, do ktorých je zapojených viac ako 140 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z celej EÚ.

O mam

Consent choices