Komisia žiada o spätnú väzbu k navrhovaným zmenám pravidiel pri štátnej pomoci v poľnohospodárstve

Európska komisia odštartovala verejnú konzultáciu a vyzýva všetky zainteresované strany, aby poskytli pripomienky k navrhovaným cieleným zmenám pravidiel pri malých sumách pomoci v odvetví poľnohospodárstva („nariadenie o pomoci de minimis v poľnohospodárstve“). Všetky zainteresované strany sa môžu v rámci verejnej konzultácie vyjadriť do 21. júla 2024.

Navrhovaná zmena

Na základe nariadení o pomoci de minimis v poľnohospodárstve sa malé sumy oslobodzujú od kontroly štátnej pomoci, keďže sa považujú za pomoc, ktorá nemá žiadny vplyv na hospodársku súťaž a obchod na jednotnom trhu.

Naposledy bola predmetom revízie v roku 2019. Na jej základe môžu členské štáty aktuálne poskytnúť podporu v poľnohospodárstve až vo výše 20 000 EUR na príjemcu počas troch fiškálnych rokov bez toho, aby ju museli vopred predložiť Komisii na schválenie. Ak má členský štát na vnútroštátnej úrovni centrálny register pomoci de minimis, platí vyšší strop: 25 000 EUR v priebehu troch fiškálnych rokov. Okrem stropov na každého príjemcu, je pre každý členský štát EÚ určená maximálna suma pomoci (tzv. vnútroštátna horná hranica), ktorú nesmú prekročiť. Zámerom je predísť možným narušeniam hospodárskej súťaže.

Účinnosť nariadenia o pomoci de minimis v poľnohospodárstve má uplynúť 31. decembra 2027. Pred týmto uplynutím sa plánovala revízia nariadenia. Komisia vzala na vedomie závery Európskej rady zo 17. a 18. apríla 2024 k významu konkurencieschopného, udržateľného a odolného poľnohospodárstva. V tejto súvislosti a vzhľadom na rastúce inflačné tlaky v poľnohospodárstve a vysoké ceny komodít Komisia spustila cielenú revíziu nariadenia o pomoci de minimis v poľnohospodárstve 2. mája 2024, teda skôr než pôvodne plánovala.

Komisia teraz žiada o spätnú väzbu v rámci tejto skorej revízie nariadenia o pomoci de minimis v poľnohospodárstve.

Navrhnutými zmenami sú:

  • V snahe zohľadniť infláciu zvýšiť strop de minimis z 25 000 EUR na 37 000 EUR na spoločnosť počas troch rokov.
  • Prispôsobiť vnútroštátne horné hranice pomoci, ktoré sa počítajú na základe hodnoty poľnohospodárskej produkcie. Aktuálne pravidlá tohto výpočtu vychádzajú z referenčného obdobia 2012 – 2017. Toto referenčné obdobie sa zmenilo na obdobie 2012 – 2023. Preto je možné zohľadniť zvýšenú hodnotu poľnohospodárskej výroby predovšetkým v uplynulých rokoch, a teda zvýšiť vnútroštátne horné hranice každého členského štátu.
  • Počítať maximálnu výšku pomoci na obdobie troch rokov namiesto fiškálnych rokov, v súlade so všeobecnými pravidlami de minimis, ktoré platia vo všetkých sektoroch.
  • Zaviesť povinné ústredné registre pomoci de minimis na vnútroštátnej alebo únijnej úrovni. Snahou je zvýšiť transparentnosť a zmierniť administratívnu záťaž poľnohospodárov, ktorí aktuálne používajú systém vlastných vyhlásení. V budúcnosti už nebudú musieť sami monitorovať dodržiavanie pravidiel (aktuálne môžu členské štáty ústredné registre pomoci zavádzať dobrovoľne).
Viac..  Od štvrtka platia predĺžené opatrenia EÚ na dovoz agrokomodít z Ukrajiny

Ak sa v snahe zohľadniť infláciu zvýši maximálny strop pomoci de minimis na spoločnosť, rozšíria sa možnosti členských štátov poskytovať podporu poľnohospodárom jednoduchším, rýchlejším, priamejším a efektívnym spôsobom. Danú pomoc totiž nebude treba predkladať na schválenie Komisii. Ďalej sa v dôsledku zmien zníži administratívna záťaž pre poľnohospodárov. Vďaka povinnosti zaviesť ústredné registre pomoci de minimis sa zmiernia povinnosti poľnohospodárov (predovšetkým mikro, malé a stredné podniky) pri podávaní správ.

Napokon výsledkom revízie bude predĺženie účinnosti nariadenia do roku 2032.

Ďalšie kroky

Všetky zainteresované strany môžu svoje pripomienky k navrhnutým zmenám vzniesť do 21. júla 2024. Viac informácií vrátane informácií o tom, ako predložiť príspevok, nájdete tu. Okrem dnes odštartovanej verejnej konzultácie budú navrhnuté zmeny rovnako aj predmetom diskusií na zasadnutiach medzi Komisiou a členskými štátmi.

Týmto procesom sa zabezpečí dostatok príležitostí pre členské štáty i zainteresované strany vyjadriť sa k predloženému návrhu Komisie. Komisia plánuje prijať zmeny nariadenia o pomoci de minimis v poľnohospodárstve čo najskôr, pričom zohľadní spätnú väzbu od členských štátov a zainteresovaných strán.

Súvislosti

V článku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa od členských štátov vyžaduje, aby upovedomili Európsku komisiu o všetkej štátnej pomoci a poskytli ju len so súhlasom Komisie. Splnomocňujúce nariadenie EÚ o štátnej pomoci umožňuje Komisii vyhlásiť určité kategórie štátnej pomoci za zlučiteľné s jednotným trhom a oslobodené od oznamovacej povinnosti podľa zmluvy.

Viac informácií o štátnej pomoci v poľnohospodárstve je k dispozícii špecializovanej webovej stránke GR pre hospodársku súťaž.

O mam

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

Krízové nástroje štátnej pomoci na podporu poľnohospodárstva a rybárstva ostávajú v platnosti

Európska komisia prijala zmenu dočasného krízového a transformačného rámca štátnej pomoci. Jej zámerom je predĺžiť o …

Consent choices