zdravotne sestry
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Ťažkosti pri uznávaní odbornej kvalifikácie v iných štátoch EÚ pretrvávajú

Občania EÚ, ktorí chcú pracovať alebo založiť si podnik v inom členskom štáte, sa ešte stále stretávajú s mnohými prekážkami a uznávanie odborných kvalifikácií nie je jednoduchá záležitosť. Vyplýva to z pondelňajšej správy Európskeho dvora audítorov (EDA).

EÚ v roku 2005 prijala smernicu, ktorá mala uznávanie odborných kvalifikácií uľahčiť a členským štátom znemožniť, aby občanom kládli neprimerané podmienky. V uplatňovaní smernice vnútroštátnymi orgánmi a Európskou komisiou sa však vyskytujú nedostatky a informácie, ktoré majú občania k dispozícii, sú často nespoľahlivé.

Audítori upozornili, že členské štáty regulujú prístup k určitým povolaniam z dôvodov ochrany zdravia a bezpečnosti a mobilita pracovnej sily medzi členmi EÚ závisí od systému vzájomného uznávania odborných kvalifikácií. Počet regulovaných profesií sa medzi členskými štátmi výrazne líši (od 88 v Litve po 415 v Maďarsku). Na základe údajov z roku 2023 platí, že každý členský štát reguluje v priemere 212 povolaní, čo zodpovedá približne 5700 povolaniam v celej EÚ. „Zdravotnú sestru alebo mechanika, ktorí chcú pracovať v inom členskom štáte, môže postup uznávania odbornej kvalifikácie odrádzať, pretože ide o zdĺhavý a značne byrokratický proces,“ upozornil Stef Blok, člen EDA zodpovedný za tento audit.

Podľa EDA pri povolaní s dosahom na zdravie a bezpečnosť a pri povolaniach vyžadujúcich si bezúhonnosť, najmä pokiaľ ide o prácu s maloletými osobami, by mal byť do postupu uznávania kvalifikácií začlenený výstražný mechanizmus. Členské štáty nemonitorujú dĺžku postupov uznávania pravidelne a nekonajú tak rýchlo, ako by podľa smernice EÚ mali. Niekedy sa vyžaduje nadmerné množstvo dokumentov, spôsob výpočtu poplatkov alebo dôvody, prečo sa poplatky v jednotlivých členských štátoch výrazne líšia, sú zriedkakedy odôvodnené. Audítori zistili prípady, keď členské štáty systematicky ukladajú špecifické požiadavky (dodatočný výcvik, skúška) bez toho, aby žiadateľom tento krok odôvodnili.

Viac..  Prieskum ECFR: Európania sú skeptickí, že Ukrajina vyhrá vojnu

Hoci EÚ prijala opatrenia na modernizáciu procesu uznávania kvalifikácie, tie sa uplatňujú len zriedka. Jedným z príkladov je európsky profesijný preukaz, ktorý platí pre veľmi žiadané povolanie zdravotnej sestry. Preukaz sa využíva len v piatich percentách prípadov rozhodnutí o uznaní odbornej kvalifikácie. Jedným zo zlepšení bolo stanovenie povinnosti používať na odborné kvalifikácie internetový informačný systém EÚ o vnútornom trhu zavedený na uľahčenie spolupráce medzi členskými štátmi a Európskou komisiou. Tento systém však nie je ústretový voči používateľom.

Audítori zistili, že štátne orgány pri uznávaní odborných kvalifikácií nezohľadňovali výstrahy vložené do systému inými štátmi, a to ani v prípade, že na to existovali závažné dôvody (pochybenia, prebiehajúce disciplinárne opatrenia alebo odsúdenia za trestné činy). Smernica EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií mala byť prevedená do vnútroštátneho práva do roku 2016. Členské štáty môžu stanoviť pravidlá prístupu k viacerým povolaniam označovaným ako „regulované povolania“. Medzi najviac regulované povolania v Únii patria mobilné zdravotné sestry, učitelia, stolári a stavební inžinieri.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

namornici, lod

Odborná spôsobilosť pracovníkov vodnej dopravy bude uznávaná v celej Európskej únii

Cieľom vládnej novely zákona o vnútrozemskej plavbe, ktorú v stredu schválil parlament, je uľahčiť mobilitu …

Consent choices