EK vyšetruje štátnu pomoc, ktorú poskytlo Slovensko na zriadenie závodu na ťažbu sklárskeho piesku

Európska komisia začala hĺbkové vyšetrovanie, ktoré má posúdiť, či je verejná podpora poskytnutá slovenskej spoločnosti NAJPI a. s. (ďalej len „spoločnosť NAJPI“) na zriadenie závodu na ťažbu sklárskeho piesku v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci.

Vyšetrovanie zo strany Komisie

Komisia začala vec posudzovať na základe sťažnosti, podľa ktorej spoločnosť NAJPI získala štátnu pomoc nezlučiteľnú s vnútorným trhom. V roku 2013 poskytlo Slovensko spoločnosti NAJPI regionálnu pomoc vo výške 4,99 milióna eur na podporu jej investícií do závodu na ťažbu sklárskeho piesku v Trnavskom kraji (Západné Slovensko).

Dňa 20. júla 2017 prijala Komisia rozhodnutie, v ktorom dospela k záveru, že opatrenie pomoci, ktoré poskytlo Slovensko, spĺňa kritériá stanovené vo všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách, a preto je zlučiteľné so Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a oslobodené od povinnosti vopred Komisiu informovať a získať jej súhlas.

Všeobecný súd zrušil rozhodnutie Komisie svojím rozsudkom z 9. septembra 2020. Predovšetkým sa domnieval, že dôkazy, ktoré poskytol sťažovateľ v súvislosti s väzbami medzi spoločnosťou NAJPI a ďalšou spoločnosťou mohli u Komisie vyvolať pochybnosti, pokiaľ ide o charakterizáciu spoločnosti NAJPI ako malého a stredného podniku (ďalej len „MSP“). Všeobecný súd rozhodol, že Komisia bola povinná posúdiť, či boli počas dvoch po sebe nasledujúcich účtovných období prekročené príslušné limity na klasifikáciu spoločnosti NAJPI ako MSP. Správna klasifikácia spoločnosti NAJPI ako MSP alebo veľkého podniku je potrebná na to, aby mohla Komisia správne posúdiť dodržanie kritérií stanovených vo všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách.

V nadväznosti na rozsudok Všeobecného súdu teraz Komisia vykoná podrobnejšie vyšetrovanie, aby dôkladnejšie posúdila pomoc poskytnutú spoločnosti NAJPI. Komisia posúdi najmä to, či v čase poskytnutia pomoci mohla byť spoločnosť NAJPI kvalifikovaná ako MSP. Zároveň posúdi, či v čase poskytnutia pomoci boli splnené podmienky stanovené vo všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách, najmä pokiaľ ide o hospodárske ťažkosti, keďže za takých okolností by spoločnosť NAJPI nebola oprávnená na regionálnu pomoc.

Ak by Komisia dospela k záveru, že podpora, ktorú poskytlo Slovensko, nebola oprávnená na výnimku podľa všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, musela by následne posúdiť, či boli splnené podmienky stanovené v usmerneniach o regionálnej pomoci na roky 2007 – 2013.

Začatie hĺbkového vyšetrovania dáva Slovensku a všetkým zainteresovaným stranám vrátane príjemcu možnosť predložiť pripomienky. Na výsledok vyšetrovania to však nemá žiadny vplyv.

Viac..  Ch. Lagardová: ECB podporuje disciplínu v oblasti fiškálnych pravidiel EÚ

Súvislosti

Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci, najmä všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách a usmernenia o regionálnej pomoci na roky 2007 – 2013, umožňujú členským štátom podporovať hospodársky rozvoj a zamestnanosť v znevýhodnených oblastiach Európy a posilňovať regionálnu súdržnosť na jednotnom trhu. Zároveň tým zabezpečujú rovnaké podmienky medzi členskými štátmi.

Vo všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách sa konkrétne kategórie štátnej pomoci (napríklad regionálna pomoc) vyhlasujú za zlučiteľné so ZFEÚ, ak spĺňajú určité podmienky. Nariadenie tak oslobodzuje tieto kategórie pomoci od povinnosti vopred informovať Komisiu a získať jej súhlas, čo členským štátom umožňuje poskytnúť pomoc priamo a Komisiu informovať až následne.

V usmerneniach o regionálnej pomoci na roky 2007 – 2013 sa stanovujú pravidlá, podľa ktorých môžu členské štáty poskytovať spoločnostiam štátnu pomoc na podporu investícií do nových výrobných zariadení v znevýhodnených regiónoch Európy. Na dosiahnutie súladu s usmerneniami o regionálnej pomoci na roky 2007 – 2013 musí opatrenie pomoci spĺňať niekoľko podmienok, a to najmä:

  • Pomoc musí mať reálny „stimulačný účinok“, inými slovami musí príjemcu skutočne nabádať, aby investoval v konkrétnom regióne.
  • Pomoc nesmie prekročiť strop regionálnej pomoci platný pre daný región a musí sa obmedzovať na minimum potrebné na prilákanie investície do znevýhodneného regiónu.
  • Pomoc nemožno poskytnúť podniku v ťažkostiach.
  • Pomoc musí mať pozitívne účinky, ktoré prevažujú nad možným narušením hospodárskej súťaže a obchodu v rámci EÚ.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom veci SA.38121 v registri štátnej pomoci na webovom sídle GR pre hospodársku súťaž. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v úradnom vestníku sú uvedené v elektronickom týždenníku štátnej pomoci State Aid Weekly e-News.

O mam

Odporúčame pozrieť

elektromobil

Čínske automobilky vyzvali EÚ, aby opravila svoje zistenia o elektromobiloch

Clá Európskej únie (EÚ) na elektrické vozidlá vyrábané v Číne porušujú globálne obchodné pravidlá a …

Consent choices