Ferdinando Nelli Feroci
Ferdinando Nelli Feroci, komisár pre priemysel a podnikanie. PHOTO: © European Union 2014 - EP.

Malé a stredné podniky stále zápasia s problémami. Aké sú vyhliadky?

Ferdinando Nelli Feroci
Ferdinando Nelli Feroci, komisár pre priemysel a podnikanie. PHOTO: © European Union 2014 – EP.

V roku 2013 bola hospodárska situácia vo väčšine členských štátov aj naďalej výzvou pre MSP. Hospodárske výsledky naznačujú, že došlo k oživeniu, avšak toto oživenie je nerovnomerné a zatiaľ nepredstavuje stabilný trend. Tieto závery vyplynuli z výročného preskúmania výkonnosti MSP a z informačných prehľadov o jednotlivých krajinách v rámci iniciatívy „Small Business Act”, ktoré zverejnila Európska komisia.

V roku 2013 počet MSP a ich pridaná hodnota prekročili predkrízovú úroveň z roku 2008, ale zamestnanosť v MSP túto úroveň ešte stále nedosahovala, pretože v porovnaní s rokom 2008 klesla o 1,9 milióna zamestnancov (2,16 %). Okrem toho je vzhľadom na medziročný vývoj nevyhnutná obozretnosť. V roku 2013 došlo k ďalšiemu nárastu pridanej hodnoty, a to o 1,1 %, čo predstavuje pokračujúci pokles miery rastu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (1,5 % v roku 2012 a 4,2 % v roku 2011). V dôsledku celkovo slabého hospodárskeho rastu a klesajúcej inflácie v hospodárstve EÚ okrem toho klesol počet MSP o 0,9 % a počet ich zamestnancov o 0,5 % (MEMO/14/549).

Komisár pre priemysel a podnikanie Ferdinando Nelli Feroci uviedol:Pretrvávajúce ťažkosti, ktorým čelia MSP, zdôrazňujú potrebu, aby EÚ a členské štáty pokračovali vo svojom úsilí o zlepšenie podnikateľského prostredia. Potrebujeme, aby MSP vytvárali pracovné miesta, pričom z ukazovateľov, ktoré boli dnes uverejnené, jasne vyplýva, že ak chceme dosiahnuť trvalo udržateľný rast malých a stredných podnikov v celej EÚ, musíme urobiť viac pre odstránenie prekážok, akými sú napríklad ťažkosti pri získavaní financií.“

Výkonnosť MSP vykazuje značné rozdiely v závislosti od veľkosti, sektorov a krajín

Na obnovení pridanej hodnoty sa najväčšou mierou podieľajú stredné podniky a mikropodniky, zatiaľ čo malé podniky ešte stále nedosahujú úroveň z obdobia pred krízou. Pokiaľ ide o zamestnanosť, podniky všetkých veľkostí zamestnávajú menej pracovníkov než v roku 2008, ale najvyšší relatívny pokles (–4,2 %) zaznamenala skupina mikropodnikov.

Kríza najviac postihla MSP pôsobiace v stavebnom a výrobnom sektore, kde od roku 2008 (–22 %) do roku 2013 (–2,9 %) pretrvával kumulatívny pokles pridanej hodnoty, zatiaľ čo najdynamickejšími sektormi, v ktorých sa dosiahlo najvýraznejšie prekročenie úrovne z obdobia pred krízou, boli sektor obchodných služieb (7 %), sektor informačných a komunikačných technológií (9 %) a sektor nehnuteľností (15 %).

Medzi členskými štátmi EÚ sa prejavili výrazné rozdiely:

Skupina štátov, ktoré sú na popredných miestach, zahŕňa Nemecko, Rakúsko, Švédsko, Belgicko, Luxembursko, Maltu, Spojené kráľovstvo a Francúzsko. V rámci tejto skupiny sa znovu dosiahli a dokonca prekročili úrovne zamestnanosti v MSP a pridanej hodnoty z roku 2008, hoci stabilita tohto vývoja sa líši v závislosti od krajiny. Celkovo výrazný rast pridanej hodnoty, ktorý zaznamenali krajiny v tejto skupine, nie je sprevádzaný rovnako výrazným rastom zamestnanosti. Len v nemeckých MSP sa úroveň zamestnanosti v roku 2013 zvýšila o 10 % alebo viac nad úroveň dosiahnutú v roku 2008.

Na druhom konci škály je skupina, ktorá zahŕňa desať krajín: Grécko, Španielsko, Portugalsko, Chorvátsko, Cyprus, Írsko, Rumunsko, Slovinsko, Lotyšsko a Maďarsko. V tejto skupine sa úroveň pridanej hodnoty, ktorú vytvorili MSP v roku 2013, v porovnaní s rokom 2008 znížila o 10 % (alebo viac).

Viac..  De Guindos: Inflácia v eurozóne sa môže dočasne zrýchliť

Podnikateľské prostredie pre MSP sa zlepšilo – pokrok vo vykonávaní iniciatívy „Small Business Act“

Členské štáty EÚ-28 v rokoch 2013/2014 naďalej rovnomerným tempom vykonávali opatrenia odporúčané v iniciatíve Small Business Act (SBA), ktorá je hlavnou agendou EÚ v oblasti politiky pre MSP. Najvyššia miera plnenia sa v rokoch 2013/14 podobne ako počas dvoch predchádzajúcich rokov dosiahla v týchto oblastiach: prístup k financiám, podnikanie, odborné znalosti a inovácia, ústretová správa a internacionalizácia. Jediný rozdiel v porovnaní s predchádzajúcim obdobím predstavovala internacionalizácia, ktorá v referenčnom období 2013/2014 nahradila cieľ „najskôr myslieť na malých“.

Politika sa počas rokov 2013/14 zameriavala najmä na zlepšenie prístupu MSP k finančným prostriedkom, na ktoré pripadá viac ako štvrtina (26 %) nových politických opatrení zavedených v uvedenom období. Ďalšími dôležitými oblasťami boli podnikanie, odborné znalosti a inovácia, ústretová správa a internacionalizácia.

Výhľad na roky 2014 a 2015 je opatrne optimistický, zahŕňa však mnohé riziká

Očakáva sa, že pridaná hodnota vytváraná MSP v EÚ vzrastie, a to o 2,8 % v roku 2014 a o 3,4 % v roku 2015. Takisto sa očakáva rast zamestnanosti v MSP o 0,1 % v roku 2014 a 0,7 % v roku 2015. To predstavuje čistý nárast približne o 740 000 pracovných miest v MSP, ktorý však stále nie je dostatočný na to, aby úplne vyvážil straty, ku ktorým došlo od roku 2008.

Minulý rok približne 21,6 milióna MSP pôsobiacich v nefinančnom obchodnom sektore v rámci EÚ-28 zamestnávalo 88,8 miliónov ľudí a vytváralo pridanú hodnotu vo výške 3,666 bilióna EUR.

Čo je preskúmanie výkonnosti MSP?

Preskúmanie výkonnosti MSP, ktoré každoročne vydáva Európska komisia, analyzuje pokrok, ktorý európske krajiny dosiahli pri vykonávaní iniciatívy „Small Business Act“ (SBA). Cieľom tejto iniciatívy, ktorá bola prijatá v roku 2008 a revidovaná v roku 2011, je vytvorenie rovnakých podmienok pre všetky MSP v celej EÚ a zlepšenie administratívneho a legislatívneho prostredia, čo umožní týmto podnikom v plnej miere rozvinúť ich potenciál tvorby pracovných miest a rastu. Iniciatíva SBA má silnú štruktúru riadenia, na čele ktorej sú podnikateľské organizácie a vlády členských štátov. Komisia zároveň každoročne v rámci tejto iniciatívy uverejňuje informačné prehľady o jednotlivých krajinách, ktoré sa vypracúvajú na základe širokej škály ukazovateľov úspešnosti (pre informačné prehľady o jednotlivých krajinách v rámci SBA pozri MEMO).

O ram

Odporúčame pozrieť

ekonomika, kriza

Hospodárska prognóza: Oživenie bolo prerušené, druhá vlna prehlbuje neistotu

Pandémia koronavírusu predstavuje veľmi veľký otras pre svetové hospodárstvo a hospodárstvo EÚ s veľmi vážnymi …

Consent choices