Švédske mesto Borås získalo cenu Access City za rok 2015

postihnutí
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Cena Access City

Cena Access City sa začala udeľovať v roku 2010 s cieľom zvýšiť povedomie o zdravotnom postihnutí a podporiť iniciatívy na zlepšenie prístupnosti v európskych mestách s viac ako 50 000 obyvateľmi. Hlavnou myšlienkou spojenou s touto cenou je zabezpečenie rovnakého prístupu k mestskému životu pre ľudí so zdravotným postihnutím. Cieľom iniciatívy je podporovať mestá, aby sa navzájom inšpirovali k inovácii a aby si vymieňali osvedčené postupy. Cena je súčasťou širších snáh EÚ vytvoriť bezbariérovú Európu: Zlepšená prístupnosť prináša udržateľné hospodárske a sociálne výhody pre mestá, najmä v kontexte starnutia obyvateľstva.

Cena sa udeľuje mestu, ktoré preukázateľne a udržateľným spôsobom zlepšilo prístupnosť základných prvkov mestského života a ktoré má konkrétne plány na ďalšie zlepšenia.

Politika EÚ v oblasti prístupnosti

Každý šiesty človek v Európskej únii – približne 80 miliónov – má nejaký druh zdravotného postihnutia, od mierneho až po závažné. Viac než jedna tretina ľudí nad 75 rokov má zdravotné ťažkosti, ktoré ich do určitej miery obmedzujú. Tieto čísla sa budú s postupným starnutím obyvateľstva EÚ s veľkou pravdepodobnosťou zvyšovať. Väčšina týchto ľudí veľmi často nemá možnosť plne sa zúčastňovať na spoločenskom živote a prispievať k hospodárskemu rozvoju z dôvodu fyzických alebo iných prekážok, ako aj diskriminácie.

EÚ je zmluvnou stranou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD). Tento dohovor je prvým právne záväzným medzinárodným nástrojom, v ktorom sa stanovujú minimálne normy pre celý rad občianskych, politických, sociálnych, hospodárskych a kultúrnych práv osôb so zdravotným postihnutím na celom svete. Je tiež prvým komplexným dohovorom o ľudských právach, ktorého zmluvnou stranou sa stala EÚ.

Európska komisia uverejnila v júni prvú správu o tom, akým spôsobom EÚ vykonáva tento dohovor OSN. Zo správy vyplýva, že ratifikácia dohovoru zo strany EÚ prináša hmatateľné vplyvy, a uvádzajú sa v nej príklady.

V Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020, ktorú Komisia prijala v novembra 2010, sa stanovuje konkrétny program opatrení na vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Táto stratégia obsahuje opatrenia v oblastiach prístupnosti, účasti, rovnosti, zamestnanosti, vzdelávania a odbornej prípravy, sociálnej ochrany, zdravia a vonkajšej činnosti. Útvary Európskej komisie v súčasnosti pracujú na Európskom akte o prístupnosti. Jeho cieľom je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu s výrobkami a službami prístupnými pre osoby so zdravotným postihnutím.

Pri príležitosti Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím Európska komisia s potešením oznamuje, že švédske mesto Borås sa stalo držiteľom ceny Access City za rok 2015. Táto cena vyjadruje uznanie komplexného a strategického prístupu Boråsu k vytváraniu mesta prístupného pre všetkých; je dobrým príkladom miestnych opatrení pomáhajúcich odstraňovať množstvo prekážok, ktorým ľudia so zdravotným postihnutím ešte vždy čelia vo svojom každodennom živote.

Pri tejto príležitosti komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová zdôraznila: „Ľudia so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť plne sa zúčastňovať na živote spoločnosti. Vytváranie pracovných miest a prístupnosť sú najvyššími prioritami Európskej komisie a som osobne odhodlaná angažovať sa v týchto oblastiach. Chcela by som zablahoželať Boråsu k tomu, že sa stal vzorom zlepšovania prístupnosti pre všetkých v rámci každodenného života.

Viac..  Vladimír Bilčík: Na Slovensku zomiera veľa ľudí kvôli nižšej kvalite ovzdušia

Cena bola odovzdaná počas konferencie, ktorú pri príležitosti osláv tohto dňa každoročne organizuje Európska komisia v spolupráci s Európskym fórom zdravotného postihnutia. Toto podujatie umožňuje ľuďom so zdravotným postihnutím, organizáciám, ktoré ich zastupujú, tvorcom politík EÚ, poskytovateľom služieb, think tankom, odborovým zväzom a zamestnávateľom, aby sa stretávali a diskutovali o kľúčových oblastiach zamestnanosti, prístupnosti a výzvach, ktoré prináša budúcnosť.

Cena Access City je jednou zo súčastí stratégie EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia, ktorá má za cieľ premeniť Európu na kontinent bez bariér. Jej udeľovanie organizuje Komisia spolu s Európskym fórom zdravotného postihnutia. Cena slúži na podporu toho, aby si mestá s minimálne 50 000 obyvateľmi mohli vymieňať skúsenosti a zlepšovať prístupnosť v prospech všetkých. Od roku 2010 sa na piatich ročníkoch súťaže o cenu Access City zúčastnilo 189 miest z EÚ.

Tento rok získali druhú cenu Helsinki (Fínsko). Cena za tretie miesto bola udelená Ľubľane (Slovinsko).

Európska komisia udeľuje osobitné ocenenia mestám, ktoré sú priekopníkmi pri dosahovaní dostupnosti budov, dopravy, informačných a komunikačných technológií a verejných zariadení a služieb. V tomto roku osobitné ocenenia získali:

  • Logroño (Španielsko) – osobitné ocenenie v oblasti výstavby a verejných priestranstiev.
  • Budapešť (Maďarsko) – osobitné ocenenie v oblasti dopravy.
  • Arona (Španielsko) a Luxemburg (Luxembursko) – osobitné ocenenie v oblasti verejných zariadení a služieb.

 

O ram

Odporúčame pozrieť

zdravotne postihnuti

Komisia navrhuje parkovací preukaz a preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím

Európska komisia dnes predstavila legislatívny návrh, ktorý uľahčí osobám so zdravotným postihnutím uplatňovať si právo na …

Consent choices