schránka
PHOTO: Ilustračné/redakcia/red.

Brusel: Mená konečných vlastníkov firiem budú povinne zverejňované

Mená konečných vlastníkov podnikov budú uvádzané v centrálnych registroch členských štátov, ktoré budú prístupné pre vnútroštátne orgány aj pre osoby s legitímnym záujmom, napríklad investigatívnych novinárov. Vyplýva to z dohody s Radou, ktorú v stredu schválil Európsky parlament. Nová smernica by mala pomôcť v boji proti praniu špinavých peňazí, daňovým trestným činom a financovaniu terorizmu. Poslanci tiež schválili nové pravidlá umožňujúce jednoduchšie vystopovanie finančných transferov. 

Štvrtá smernica zameraná na boj proti praniu špinavých peňazí (AMLD) po prvýkrát zaväzuje členské štáty k vytvoreniu centrálnych registrov, ktoré budú obsahovať informácie o skutočných vlastníkoch (tzv. beneficial owners) podnikateľských subjektov a iných právnických osôb zaregistrovaných na ich území, vrátane zvereneckých fondov. Táto povinnosť nebola obsiahnutá v pôvodnom návrhu Komisie, do konečného textu smernice ju presadili poslanci počas rokovaní so zástupcami Rady ministrov EÚ a Komisie.

„Pranie špinavých peňazí predstavuje reálnu hrozbu v existujúcom hospodárstve. Vytvorenie a fungovanie obchodných registrov umožni identifikáciu skutočného vlastníka podniku alebo obchodnej transakcie. Pri predchádzaní prianiu špinavých peňazí je najdôležitejší preventívny prístup, ktorý by mal byť cielený a primeraný,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

Schválený text smernice tiež ukladá bankám, audítorom, právnikom, realitným agentom, kasínam a ďalším entitám ohlasovaciu povinnosť v súvislosti s podozrivými transakciami svojich klientov.

Prístup k registrom pre osoby s legitímnym záujmom

Centrálne registre budú prístupné orgánom členských štátov a ich finančným spravodajským jednotkám (bez obmedzenia), povinným subjektom (napríklad bankám uskutočňujúcim hĺbkovú kontrolu klienta v rámci opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi), ako aj verejnosti (v tomto prípade môže prístup k informáciám podliehať online registrácii a úhrade poplatku na pokrytie administratívnych nákladov).

„Musíme urobiť všetky kroky, aby sme zamedzili praniu špinavých peňazí  a financovaniu terorizmu. Je spoločnou úlohou bezpečnostných a finančných orgánov, aby úzko spolupracovali a dochádzalo k včasnej výmene údajov,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

 Osoba alebo organizácia, ktorá má záujem o prístup k centrálnemu registru, napríklad investigatívny novinár alebo mimovládna organizácia, bude musieť preukázať „legitímny záujem“ v súvislosti s podozrením na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a súvisiacimi predikatívnymi trestnými činmi, ako napríklad korupciou, daňovou trestnou činnosťou a podvodmi.

Viac..  Eugen Jurzyca: Denne je zablokovaných v EÚ 200 miliárd eur pre pomalé medzibankové platby

 Tieto osoby získajú prístup minimálne k menu, mesiacu a roku narodenia, štátnej príslušnosti a krajine pobytu konečného vlastníka a k informáciám o povahe a rozsahu ním držaného podielu. Obmedziť prístup k týmto informáciám budú môcť členské štáty v jednotlivých prípadoch iba za výnimočných okolností.

Informácie z centrálnych registrov o vlastníckych právach týkajúcich sa správy zvereného majetku budú prístupné iba príslušným orgánom a takzvaným povinným osobám.

Zvláštne opatrenia pre politicky exponované osoby

 Text smernice stanovuje jasné pravidlá vzťahujúce sa na takzvané politicky exponované osoby, t.j. osoby, u ktorých existuje vyššie než obvyklé riziko korupčného správania z titulu nimi zastávanej politickej funkcie. Ide napríklad o hlavy štátov, predsedov vlád, ministrov a štátnych tajomníkov, sudcov najvyšších či ústavných súdov, poslancov parlamentu a ich rodinných príslušníkov.

 Smernica ukladá členským štátom prijať v prípade obchodných vzťahov s politicky exponovanými osobami dodatočné opatrenia, zamerané okrem iného na zistenie zdroja majetku a zdroja finančných prostriedkov použitých v obchodných vzťahoch alebo transakciách s takýmito osobami.

 Vystopovanie prevodov finančných prostriedkov

Poslanci tiež schválili nariadenie o prevode finančných prostriedkov, ktorého cieľom je zvýšiť vystopovateľnosť platiteľov a príjemcov, ako aj ich majetku.

Členské štáty budú mať dva roky na transpozíciu ustanovení smernice o boji proti praniu špinavých peňazí do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Nariadenie o prevode finančných prostriedkov bude priamo účinné vo všetkých členských štátoch 20 dní po jeho publikovaní v Úradnom vestníku EÚ.

O red

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Na okolnosti vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice nikdy nezabudneme

Slovensko si pripomína 6 rokov od zavraždenia novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pri tejto …

Consent choices