Takmer 30 000 pracovníkom bola v rokoch 2013 a 2014 poskytnutá podpora z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

V období rokov 2013 – 2014 pomohol Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len „EGF“) celkovo 27 610 pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku hospodárskej krízy a vplyvov globalizácie, nájsť nové pracovné príležitosti. Podľa správy, ktorá bola dnes prijatá, poskytol EGF počas uvedeného obdobia pracovníkom v 13 členských štátoch (Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko a Španielsko) viac než 114,4 milióna EUR na pomoc pri prechode na nové pracovné príležitosti. Financovanie z EGF bolo doplnené ďalšími 94,1 milióna EUR z vnútroštátnych zdrojov.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: „V čase obmedzených verejných zdrojov je pomoc, ktorú poskytuje EGF pracovníkom zasiahnutým hromadným prepúšťaním v dôsledku globalizácie alebo krízy, veľmi vítaná. Prostredníctvom personalizovanej a cielenej pomoci sme podporili prechod niektorých najzraniteľnejších pracovníkov do nových pracovných miest, a tým sme dosiahli takmer 50-percentnú mieru opätovného zamestnania.“

Správa o EGF ponúka prehľad žiadostí o podporné opatrenia uskutočnené v období rokov 2013 − 2014 a zahŕňa aj výsledky viacerých prípadov, o ktorých boli v rokoch 2013 – 2014 doručené záverečné správy. Vyplýva z nej, že polovica pracovníkov (7 656 z 15 245), ktorí sa zúčastnili na opatreniach EGF, si našla nové pracovné miesta alebo začala samostatnú zárobkovú činnosť. Ďalších 667 osôb bolo v tom čase v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy s cieľom zvýšiť svoju budúcu zamestnateľnosť. Členské štáty uviedli, že vďaka pomoci a službám EGF sa osobná situácia, zamestnateľnosť a sebadôvera príslušných pracovníkov viditeľne zlepšila.

Výsledky v oblasti opätovného začlenenia do zamestnania sú povzbudivé vzhľadom na ťažkú situáciu na trhu práce vo väčšine členských štátov a vzhľadom na to, že EGF podporuje pracovníkov za mimoriadne ťažkých okolností. Mnohé opatrenia sa týkajú hromadného prepúšťania na konkrétnom území, ktoré je už často postihnuté vysokou mierou nezamestnanosti. Treba takisto poznamenať, že podporovaní pracovníci majú často nízku úroveň kvalifikácie alebo ako uchádzači o prácu mali iné nevýhody.

Súvislosti

Otvorenejší obchod so zvyškom sveta prináša celkové výhody z hľadiska rastu a zamestnanosti, môže však zároveň viesť k strate pracovných miest, najmä v zraniteľných sektoroch a medzi pracovníkmi s nižšou kvalifikáciou. Preto Komisia najskôr navrhla zriadiť fond na pomoc tým, ktorí sa vyrovnávajú s dôsledkami globalizácie. Odvtedy, ako EGF začal fungovať v roku 2007, dostal 136 žiadostí. Približne 550 miliónov EUR bolo vyplatených na pomoc viac ako 128 331 pracovníkom.

Viac..  EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

EGF poskytuje finančné prostriedky na konkrétne opatrenia s cieľom pomôcť prepusteným pracovníkom zlepšiť ich zamestnateľnosť a nájsť nové pracovné príležitosti. Výhodou EGF je to, že sa môže použiť na financovanie opatrení prispôsobených špecifickým okolnostiam každého dotknutého pracovníka. Tieto opatrenia zahŕňajú:

  • intenzívne, individualizované poradenstvo pri hľadaní zamestnania
  • rôzne druhy odborného vzdelávania, opatrenia v oblasti zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie
  • dočasné stimuly a príspevky počas trvania aktívnych opatrení
  • podporu pri začínaní podnikateľskej činnosti
  • mentorstvo počas celého procesu.

Fond pokračuje vo svojej činnosti počas obdobia rokov 2014 – 2020, ktorá je vyjadrením solidarity EÚ a ktorá sa naďalej zdokonaľuje. Jej rozsah sa v tomto období rozšíril pracovníkov prepustených z dôvodu hospodárskej krízy, ako aj na pracovníkov na dobu určitú a samostatne zárobkovo činné osoby. Na základe výnimky platnej do konca roka 2017 sa vzťahuje takisto na mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) a majú bydlisko v regiónoch oprávnených v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a to do maximálneho počtu, ktorý zodpovedá počtu podporovaných prepustených pracovníkov.

EGF umožňuje členským štátom konať v oblastiach postihnutých prepúšťaním intenzívnejšie, pokiaľ ide o počet osôb, ktorým bola poskytnutá pomoc, ako aj o rozsah, trvanie a kvalitu podpory, než by to bolo možné bez financovania z EGF. S pomocou fondov EÚ môžu pružnejšie reagovať a do svojich plánov zahrnúť vysoko personalizované činnosti, a tak venovať viac pozornosti konkrétnym skupinám obyvateľstva (napr. osobám vo veku nad 50 rokov, migrantom, osobám so zdravotným postihnutím alebo len so základným vzdelaním či zručnosťami).

O red

Odporúčame pozrieť

Analytik Gábriš z ČSOB: Tržby vo vybraných odvetviach hospodárstva

Tržby vo vybraných odvetviach hospodárstva v apríli poväčšine klesali. Vybrané trhové služby, kam patria napríklad administratívne služby, …

Consent choices