Začala sa celoeurópska kampaň na podporu udržateľnej práce a zdravého starnutia pre všetkých

V Bruseli Európska komisia a Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EÚ-OSHA) v spolupráci s holandským predsedníctvom EÚ odštartovali dvojročnú celoeurópsku kampaň: Zdravé pracoviská pre všetky vekové skupiny, ktorá je najväčšou svetovou kampaňou v tejto oblasti. Kampaň zameraná na udržateľnú prácu a bezpečnosť a ochranu zdravia na pracoviskách v kontexte starnúcej pracovnej sily je dobrou príležitosťou na pripomenutie, že súčasní mladí pracovníci sú staršími pracovníkmi zajtrajška.

Kampaň sa sústredí na európske podniky (verejné aj súkromné) a potrebu podporovať udržateľnú prácu a zdravé starnutie od začiatku pracovného života. Takto budú chrániť zdravie svojich pracovníkov až do dovŕšenia dôchodkového veku a aj po ňom a produktivitu svojich organizácií.

Komisárka Thyssenová zdôraznila aktuálnosť témy tejto kampane: V časoch, keď sa v EÚ vedú významné diskusie o budúcej podobe bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, má táto kampaň zásadný význam. Musíme s uspokojovaním potrieb budúcich pracovísk a pracovníkov Európy začať už teraz. Produktivita na pracoviskách, kde sa zaoberali zdravotnými problémami starnúcej pracovnej sily, narástla. Je to dobré pre pracovníkov aj pre podniky.“

Zástupca holandského predsedníctva Lodewijk Asscher zdôraznil potrebu zabezpečiť, aby bol náš pracovný trh udržateľný do budúcnosti. Táto kampaň k tomu prispieva. Musíme stimulovať zamestnávateľov a pracovníkov, aby investovali do zamestnateľnosti. Veď využitím schopností ľudí sa vždy dosahujú najlepšie výsledky. Ľudí to povzbudzuje bez ohľadu na vek. A to treba uplatňovať od začiatku až po koniec pracovného života. Čím skôr začnete, tým dlhšie ostanete zdraví a životaschopní, a tým lepšie môžete čeliť zmene. Je možné, že pracovné miesta dneška nebudú existovať v budúcnosti, alebo sa budú v mnohom líšiť od terajších. Preto je dôležité nečakať, kým sa tak stane, ale včas sa dobre pripraviť.“

Christa Sedlatscheková, riaditeľka EÚ-OSHA, vyzdvihla ekonomický aspekt tejto kampane: „Zameraním kampane na udržateľnú prácu počas celého pracovného života si nielen všetci pracujúci môžu lepšie chrániť svoje zdravie, ale aj podniky z toho budú mať veľký prínos. Zdraví pracovníci sú produktívni a produktívni pracovníci sú základom každej efektívnej organizácie: ide o obojstranne výhodnú situáciu. Preto veľmi oceňujeme spoluprácu medzi agentúrou EÚ-OSHA a našimi kontaktnými miestami, oficiálnymi partnermi kampane a mediálnymi partnermi a ďakujeme im za ich úsilie v predchádzajúcich kampaniach. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi počas nadchádzajúcich dvoch rokov.“

Táto kampaň má štyri ciele:

  • podporovať udržateľnú prácu a zdravé starnutie od začiatku pracovného života;
  • zdôrazňovať význam prevencie rizík počas celého pracovného života;
  • pomáhať zamestnávateľom a zamestnancom (vrátane malých a stredných podnikov) poskytovaním informácií a nástrojov na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v kontexte starnúcej pracovnej sily;
  • uľahčiť výmenu informácií a dobrej praxe.
Viac..  Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Táto kampaň vychádza z projektu Európskeho parlamentu „Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku“, ktorý realizuje agentúra EÚ-OSHA, ako aj z mnohých iných správ EÚ-OSHA o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v kontexte starnúcej pracovnej sily. Ako súčasť tejto novej kampane EÚ-OSHA uverejnila elektronickú príručku o riadení bezpečnosti a zdravia starnúcej pracovnej sily.

Súvislosti

Cieľom kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové skupiny na obdobie rokov 2016 – 2017 je zvýšiť povedomie o význame dobrého riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o prevencii rizík počas celého pracovného života a prispôsobiť prácu individuálnym schopnostiam – či už na začiatku alebo na konci kariéry pracovníka. Podobne ako pri predchádzajúcich kampaniach „Zdravé pracoviská“ aj túto kampaň koordinujú na vnútroštátnej úrovni kontaktné miesta agentúry EÚ-OSHA a podporujú ju oficiálni a mediálni partneri.

Kampaň bola odštartovaná 15. apríla 2016. Kľúčovými dátumami kalendára kampane sú Európske týždne pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (október 2016 a v roku 2017) a slávnostné odovzdávanie cien za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská (apríl 2017). Kampaň sa zakončí samitom Zdravé pracoviská (november 2017), na ktorom všetci, ktorí sa podieľali na kampani, spoločne s agentúrou EÚ-OSHA zhodnotia výsledky dosiahnuté počas kampane a získané skúsenosti.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EÚ-OSHA) prispieva k tomu, aby sa Európa stala miestom, kde sa pracuje v bezpečnejšom, zdravšom a produktívnejšom prostredí. Agentúra skúma, vypracúva a šíri spoľahlivé, vyvážené a nestranné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia a organizuje celoeurópske kampane na zvyšovanie informovanosti. Zriadila ju Európska únia v roku 1994 a sídli v Bilbau (Španielsko), združuje zástupcov z Európskej komisie, vlád členských štátov, organizácií zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj vedúcich odborníkov zo všetkých členských štátov EÚ a mimo nich.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices