Európsky parlament odstraňuje prekážky na ceste k lepším službám na železniciach v EÚ

Európsky parlament schválil tri legislatívne návrhy odstraňujúce technické prekážky, ktorým čelia železniční dopravcovia a výrobcovia koľajových vozidiel v dôsledku odlišných štandardov a postupov v členských štátoch. Dvojica smerníc a nariadenie, na texte ktorých sa poslanci dohodli s ministrami EÚ v júni 2015, je súčasťou štvrtého železničného balíka. Nové pravidlá by mali ušetriť čas a náklady v procese technickej a bezpečnostnej certifikácie dopravcov a koľajových vozidiel.

Schválené predpisy predstavujú prvú časť štvrtého železničného balíka, ktorého konečným cieľom je posilniť efektivitu železničnej dopravy, zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb, zvýšiť počet cestujúcich a prilákať odvetviu viac investícií. Únii by tiež mal pomôcť dosiahnuť ciele znižovania emisií v oblasti dopravy.

Prvá časť legislatívneho balíka, takzvaný technický pilier, je zameraná na zvýšenie interoperability a bezpečnosti železníc EÚ. Nové pravidlá by mali zefektívniť postupy autorizácie koľajových vozidiel a bezpečnostnej certifikácie železničných operátorov.

Rýchlejšia a jednoduchšia certifikácia

Povolenia na uvádzanie železničných koľajových vozidiel na trh EÚ a bezpečnostnú certifikáciu prevádzkovateľov železničnej dopravy bude v budúcnosti zabezpečovať Európska železničná agentúra (ERA), čím sa celý proces urýchli a zjednoduší. V súčasnosti musia výrobcovia a operátori komunikovať so zodpovednými úradmi v každom členskom štáte samostatne.

Posilnená ERA ako jednotné kontaktné miesto pre všetky žiadosti

  • Žiadosti o bezpečnostné osvedčenia pre železničné spoločnosti, ktoré prevádzkujú cezhraničnú železničnú dopravu, ako aj o povolenia pre koľajové vozidlá určené na cezhraničnú dopravu, sa budú podávať agentúre ERA.
  • Pri žiadostiach o certifikáciu prevádzky vnútroštátnej železničnej dopravy a autorizáciu koľajových vozidiel v rámci jedného členského štátu sa operátori a výrobcovia budú môcť rozhodnúť, či sa obrátia na agentúru ERA alebo vnútroštátne orgány.
  • Agentúra ERA zavedie informačný a komunikačný systém, ktoré bude jednotným kontaktným miestom pre všetky žiadosti o bezpečnostnú certifikáciu železničných operátorov a autorizáciu koľajových vozidiel pre výrobcov.

Agentúra ERA bude mať významnejšiu úlohu aj pri zabezpečovaní jednotného rozvoja systémov riadenia a zabezpečenia, nakoľko bude schopná posúdiť predpokladané technické riešenia pred zverejnením akejkoľvek výzvy na predkladanie ponúk na dodanie traťových zariadení zverejnených európskym systémom riadenia železničnej dopravy (ERTMS). Nové predpisy tiež umožňujú ďalšiu harmonizáciu technických štandardov.

Viac..  EP a Rada EÚ sa predbežne dohodli na modernizácii riadenia priemyselných emisií

Reakcie slovenských poslancov

„Konkurencia vždy zráža ceny a zvyšuje kvalitu. V oblasti železničnej dopravy je to obzvlášť markantné. Zjednocovanie rôznych systémov a technických postupov pomôže cezhraničnému obchodu a zlepší plynulosť premávky,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup

Nové pravidlá v oblasti certifikácie a autorizácie budú účinné v priebehu troch rokov po nadobudnutí platnosti schválených právnych predpisov. Členské štáty môžu ich účinnosť na svojom území oddialiť o jeden rok, musia však o tom vopred upovedomiť agentúru ERA a Európsku komisiu a tento krok náležite zdôvodniť.

 

O dac

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Taiwan je strategickým spojencom západného sveta

V Bratislave sa uskutočnila GLOBSEC konferencia s názvom „Stredná a východná Európa a Taiwan v …

Consent choices