Audítori kritizujú systémy agentúr na kontrolu grantov

V novej správe Európskeho dvora audítorov sa zistili nedostatky v spôsobe, akým agentúry EÚ riadia granty, ktoré zadávajú. Audítori už niekoľko rokov kritizujú systémy agentúr na kontrolu grantov. Zatiaľ čo kontrolované agentúry teraz vo všeobecnosti dodržiavajú pravidlá, v oblasti monitorovania a hodnotenia výkonnosti sa zistili značné nedostatky. V konkrétnych prípadoch sa pri výberových konaniach a postupoch zadávania zákaziek v plnej miery nedodržiavali základné zásady transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. Taktiež pretrvávajú možné konflikty záujmov, upozorňujú audítori.

Audítori preskúmali systémy a kontroly zavedené v piatich agentúrach: Európskom inovačnom a technologickom inštitúte, agentúre FRONTEX – agentúre zodpovednej za vonkajšie hranice, Európskej environmentálnej agentúre, Európskom úrade pre bezpečnosť potravín a Európskom centre pre prevenciu a kontrolu chorôb. Týchto päť agentúr zodpovedá spolu za niečo vyše 90 % celkového grantového financovania v rokoch 2013 až 2015, čo predstavovalo 740 mil. EUR.

Audítori dospeli k záveru, že agentúry, v ktorých sa vykonal audit, vo všeobecnosti udeľovali a vyplácali granty v súlade s pravidlami, no väčšina agentúr sa dostatočne nezaoberala alternatívnymi možnosťami financovania a v niektorých prípadoch granty neboli vždy tým najúčinnejším nástrojom. V postupoch udeľovania grantov, v kontrolných systémoch a meraní výkonnosti bol vo väčšine agentúr, v ktorých bol vykonaný audit, priestor na zlepšovanie. Agentúry náležite nemerali účinnosť svojich grantov, konštatujú audítori.

„Granty vo všeobecnosti prispeli k vykonávaniu politík týchto agentúr“, uviedol Dr. Louis Galea, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Ale nepodarilo sa im vytvoriť primerané systémy monitorovania a hodnotenia pre ich činnosti financované z grantov.“

Audítori odporúčajú, aby všetky agentúry využívajúce granty:

Viac..  Miriam Lexmann zvolili na pozíciu kvestorky Európskeho parlamentu

• pred začiatkom využívania grantov preskúmali, či sú granty tým najúčinnejším nástrojom financovania. Zjednodušené možnosti nákladov a priame zadávanie by sa mali využívať, keď je to odôvodnené;

• vo svojich pracovných programoch uvádzali, ktoré činnosti by sa mali vykonávať prostredníctvom grantov, a osobitnú pozornosť venovali konkrétnym cieľom a očakávaným výsledkom, ktoré sa majú dosiahnuť, ako aj to, aké sú plánované finančné a ľudské zdroje potrebné na vykonávanie grantových činností;

• vytvorili formálne vnútorné postupy, ktoré chránia pred možným konfliktom záujmov a sú v súlade so zásadami transparentnosti a rovnakého zaobchádzania, keď uplatňujú osobitné grantové postupy;

• v súvislosti s vykonávaním grantových projektov pokračovali v posilňovaní svojich systémov overovania;

• vytvorili systémy na monitorovanie a vykazovanie výkonnosti na základe výsledkov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti orientovaných na dosah, ako aj na základe výsledkov následného hodnotenia.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Financie pre poľnohospodárstvo musia končiť na účtoch poľnohospodárov

Európska ľudová strana pokračuje v dialógu o európskom poľnohospodárstve a Európskej farmárskej dohode v Taliansku …

Consent choices