Európska komisia navrhuje zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Kosova

Európska komisia navrhla Rade Európskej únie a Európskemu parlamentu, aby presunuli Kosovo do zoznamu krajín, ktorých občania nepotrebujú na krátkodobý pobyt v schengenskom priestore víza, a tým zrušili vízovú povinnosť pre občanov Kosova. Uvedený návrh predložila spolu s kladným hodnotením, v ktorom potvrdila, že Kosovo splnilo požiadavky stanovené v pláne liberalizácie vízového režimu.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: „Dnes plníme svoj záväzok navrhnúť zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Kosova, ktorí sú držiteľmi biometrického pasu, – týmto opatrením sa uľahčia medziľudské kontakty a posilnia sa obchodné, sociálne a kultúrne väzby medzi EÚ a Kosovom. Ide o výsledok ťažkej práce a úspešného úsilia kosovských orgánov pri uskutočňovaní ďalekosiahlych a náročných reforiem v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí aj mimo nej, ktoré majú vplyv aj na oblasti, ako je napríklad právny štát a reforma trestného súdnictva. Viem, aký dôležitý je pre občanov Kosova bezvízový styk, a som veľmi spokojný s dosiahnutým pokrokom. Dúfam, že Európsky parlament a Rada náš návrh čo najskôr schvália.“

V správe o pokroku Komisia potvrdzuje, že Kosovo splnilo všetky požiadavky stanovené v pláne liberalizácie vízového režimu, pričom však predpokladá, že do dňa prijatia tohto návrhu Radou a Európskym parlamentom Kosovo ratifikuje dohodu o vymedzení hraníc s Čiernou Horou a zlepší svoje výsledky v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii.

To, či Kosovo naďalej plní požiadavky stanovené v štyroch blokoch plánu liberalizácie vízového režimu, ako aj požiadavky v oblasti reintegrácie a readmisie, sa bude sledovať v rámci procesu stabilizácie a pridruženia, čo je mechanizmus monitorovania po liberalizácii vízového režimu, a v prípade potreby aj prostredníctvom ad hoc nadväzných mechanizmov.

Po prijatí návrhu Európskym parlamentom a Radou budú môcť občania Kosova, ktorí sú držiteľmi biometrického pasu, vycestovať na krátkodobý pobyt nepresahujúci 90 dní do ktoréhokoľvek z členských štátov EÚ, s výnimkou Írska a Spojeného kráľovstva, a do štyroch krajín pridružených k schengenskému priestoru (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) bez víz. Zrušenie vízovej povinnosti sa týka len krátkodobých víz platných najviac 90 dní v rámci ľubovoľného obdobia 180 dní, ktoré umožňujú cestovať za obchodom, na účely turistiky alebo za rodinou. Občania EÚ môžu už teraz cestovať do Kosova bez víz.

Ostatné podmienky vstupu do schengenského priestoru sa však budú uplatňovať aj naďalej vrátane podmienky, že cestujúci musia byť schopní preukázať dostatok finančných prostriedkov a účel cesty. Zrušenie vízovej povinnosti nedáva občanom Kosova právo pracovať v EÚ.

Viac..  Súdny dvor EÚ: Eurokomisia má právo nežiadať vízovú reciprocitu od občanov USA

Tak ako v prípade všetkých krajín uvedených v prílohe II k nariadeniu o vízach, ktorých občania môžu cestovať do Európy bez víz, sa na režim bezvízového styku pre občanov Kosova bude vzťahovať ochranná doložka zavedená začiatkom roka 2014. Vzhľadom na nedávne diskusie s členskými štátmi o vízovej politike EÚ ako celku Komisia navrhla posilniť tento mechanizmus pozastavenia tak, aby členské štáty mohli jednoduchšie oznamovať okolnosti vedúce k prípadnému pozastaveniu bezvízového styku a aby Komisia mohla tento mechanizmus aktivovať z vlastnej iniciatívy.

Súvislosti

Európska komisia začala viesť dialóg o liberalizácii vízového režimu s Kosovom 19. januára 2012. V júni 2012 Komisia odovzdala kosovským orgánom plán liberalizácie vízového režimu, v ktorom sa stanovovali legislatívne a inštitucionálne opatrenia, ktoré Kosovo muselo prijať a vykonať, aby mohlo dosiahnuť liberalizáciu vízového režimu.

V pláne sa uvádza komplexný zoznam reforiem, ktoré muselo Kosovo uskutočniť pred liberalizáciou vízového režimu. Ide napríklad o reformy v oblasti reintegrácie a readmisie, bezpečnosti dokladov, riadenia vonkajších a vnútorných hraníc a migrácie, azylu, boja proti organizovanému zločinu a korupcii a základných práv v súvislosti s voľným pohybom.

Komisia doteraz v rámci dialógu o liberalizácii vízového režimu prijala tri správy o pokroku Kosova: prvú 8. februára 2013; druhú 24. júla 2014; tretiu 18. decembra 2015 a teraz, 4. mája 2016, štvrtú. Tieto správy zahŕňali hodnotenie pokroku, ktorý Kosovo dosiahlo, odporúčania pre kosovské orgány a údaje o očakávaných vplyvoch bezvízového režimu na migráciu a bezpečnosť. V tretej správe sa konštatovalo, že Kosovo musí splniť už len osem požiadaviek a že po splnení týchto posledných kritérií a za predpokladu, že v platnosti zostanú účinné opatrenia na zabránenie novým migračným tokom do EÚ, Komisia navrhne zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Kosova.

Rada prijme rozhodnutie o návrhoch Komisie kvalifikovanou väčšinou.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices