Česko stále nespĺňa všetky podmienky na prijatie eura

V uverejnenej správe o konvergencii z roku 2016 sa posudzuje pokrok členských štátov na ceste k prijatiu eura. Tohtoročná správa zahŕňa sedem členských štátov, ktoré sa zaviazali prijať euro: Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko.

Správa je založená na kritériách konvergencie, niekedy označovaných aj ako „maastrichtské kritériá“, ktoré sú uvedené v článku 140 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Tieto kritériá zahŕňajú cenovú stabilitu, zdravé verejné financie, stabilitu výmenného kurzu a konvergenciu dlhodobých úrokových sadzieb. V správe sa posudzuje aj zlučiteľnosť vnútroštátnych právnych predpisov s predpismi hospodárskej a menovej únie (HMÚ).

Členské štáty zahrnuté do správy dosiahli pokrok v oblasti konvergencie, ale žiadny z nich v súčasnosti nespĺňa všetky podmienky na prijatie eura:

  • Všetky členské štáty s výnimkou Švédska spĺňajú kritérium cenovej stability.
  • Šesť členských štátov spĺňa kritérium týkajúce sa verejných financií, zatiaľ čo na Chorvátsko sa stále vzťahuje postup pri nadmernom deficite.
  • Žiadny členský štát nespĺňa kritérium výmenného kurzu, pretože žiadny z nich nie je členom mechanizmu výmenných kurzov (ERM II): pred pristúpením k eurozóne sa požaduje aspoň dvojročná účasť v ERM II.
  • Všetky členské štáty, ktoré sú predmetom preskúmania, spĺňajú kritérium dlhodobých úrokových sadzieb.
  • Vo väčšine zahrnutých členských štátov s výnimkou Chorvátska právne predpisy nie sú plne zlučiteľné s predpismi HMÚ.

Súvislosti

Správa o konvergencii predstavuje základ pre rozhodnutie Rady EÚ o tom, či členský štát spĺňa podmienky pristúpenia k eurozóne. Členské štáty, ktoré ešte nesplnili podmienky nevyhnutné na prijatie eura, sa v ZFEÚ označujú ako „členské štáty, pre ktoré platí výnimka“. V správe sa posudzuje, či tieto členské štáty dosiahli vysoký stupeň udržateľnej hospodárskej konvergencie v oblasti cenovej stability, zdravých verejných financií, stability výmenného kurzu a konvergencie dlhodobých úrokových sadzieb. Posudzuje sa aj zlučiteľnosť vnútroštátnych právnych predpisov s predpismi HMÚ stanovenými v zmluve, ktoré sa týkajú nezávislosti národných centrálnych bánk, zákazu menového financovania a zlučiteľnosti so stanovami Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a Európskej centrálnej banky (ECB). Správu Európskej Komisie o konvergencii dopĺňa správa ECB o konvergencii. Tieto dve správy sa vypracúvajú nezávisle, uverejňujú sa však súbežne.

Viac..  Eurobarometer: euro a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti majú naďalej podporu verejnosti

Správy o konvergencii sa vydávajú každé dva roky alebo ak členský štát predloží osobitnú žiadosť o posúdenie jeho pripravenosti na pristúpenie k eurozóne, ako napríklad Lotyšsko v roku 2013.

Dánsko a Spojené kráľovstvo, ktoré si v Maastrichtskej zmluve vyjednali možnosť neúčasti na poslednej fáze HMÚ, nie sú preto predmetom tejto správy.

O dac

Odporúčame pozrieť

orban

Európski diplomati vyzvali Maďarsko, aby neblokovalo ďalšiu pomoc Ukrajine

Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v pondelok vyzval členské štáty Európskej únie, aby nepoľavili v …

Consent choices