Program Ľudské zdroje dostane z EÚ dotáciu vo výške 2,2 miliardy eur

Ministri pre zamestnanosť a sociálnu politiku EÚ sa v dňoch 14. a 15. júla zišli v Bratislave na neformálnom stretnutí. Zúčastnila sa ho aj eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen. Komisárka v Bratislave poukázala na pozitíva európskeho sociálneho modelu a potrebu jeho prispôsobenia výzvam 21. storočia.

Kompetencie EÚ v tejto oblasti

Politika v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí patrí v prvom rade do právomoci národných vlád. Financovanie zo strany EÚ ich úsilie v tejto oblasti podporuje a dopĺňa.

Únia koordinuje a monitoruje vnútroštátne politiky, podporuje členské štáty, aby si vymieňali najlepšie postupy v oblasti sociálneho začlenenia, boja proti chudobe  a dôchodkov, podporuje odbornú prípravu, rozvoj zručností a podnikania. Prijíma tiež právne predpisy v oblasti práv zamestnancov, boja proti diskriminácii v zamestnaní, koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia, a zároveň monitoruje ich vykonávanie.

Fondy na podporu

Členské krajiny môžu na zlepšenie podmienok v oblasti zamestnanosti, lepšie prepojenie vzdelávania s trhom práce a na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu ako aj proti diskriminácii využívať rôzne európske programy financované z rozpočtu EÚ. Napríklad z Európskeho sociálneho fondu (ESF), Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) a Programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI).

Práve nezamestnanosť Slováci vytrvalo označujú za najväčší neduh krajiny. Slovensko má značné európske finančné prostriedky na podporu vytvárania nových pracovných miest, zlepšenie služieb zamestnanosti a rozvoj marginalizovaných komunít. Doteraz z nich boli podporené nové pracovné miesta pre mladých, zlepšenie vzdelávania a boj proti chudobe.“ uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

Európska podpora pokračuje aj v programovom období 2014-2020. Slovensko na toto obdobie môže celkovo využiť finančné prostriedky v celkovej výške viac ako 15,3 miliardy eur. Na zamestnanosť a sociálne otázky je možné využiť viaceré operačné programy.

Najdôležitejší je operačný program Ľudské zdroje, ktorý má z EÚ dotáciu vo výške 2,2 miliardy  eur. Program bude investovať do rozvoja ľudského kapitálu a do pomoci pre ľudí vstupujúcich na trh práce. Investície sa zamerajú na tri prioritné oblasti – boj proti nezamestnanosti mladých, znevýhodnené skupiny na trhu práce a marginalizované komunity. Vďaka programu 80 000 mladých ľudí využije záruku pre mladých a ďalších 100 000 mladých bude využívať iné aktivity programu, 250 000 nezamestnaným zvýši šance na uplatnenie sa na trhu práce vďaka školeniam a kurzom a 150 obcí s rómskymi komunitami dostane možnosť investovať do ľudí a infraštruktúry,“ objasnil Chrenek.

Viac..  Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa stretol s predsedom NR SR

Navyše Slovensko získa z európskeho programu pre najodkázanejšie osoby 55 miliónov eur, z ktorého sa budú poskytovať potravinové balíčky, teplé jedlá bezdomovcom a základné hygienické potreby. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) s celkovou dotáciou 1,75 miliardy eur sa napríklad vytvoria nové strediská zdravotnej starostlivosti, zvýši sa tiež zaškolenosť detí v materských školách.

Európska únia vo veľkej miere dbá o sociálnu spravodlivosť a inklúziu. Ľudia, ktorí sú z rôznych dôvodov znevýhodnení, by mali dostať nevyhnutnú pomoc a európske krajiny by mali venovať dostatočnú pozornosť vzdelávaniu, podpore nezamestnaným a sociálnej inklúzii. Aj keď rozpočet EÚ tvorí len 1% celého HDP EÚ, značná časť ide práve na sociálne programy tak, aby prospech zo spoločnej Európy pocítili aj tí najzraniteľnejší.“ dodal Chrenek.

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices