sud
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia posilňuje presadzovanie práva EÚ v prospech všetkých občanov, spotrebiteľov a podnikov

Komisia predostrela, ako zintenzívni svoje úsilie v oblasti uplatňovania, vykonávania a presadzovania práva EÚ v prospech všetkých občanov, spotrebiteľov a podnikov. Spoločné európske pravidlá ovplyvňujú náš každodenný život – či ide o zvýšenie potravinovej bezpečnosti, zlepšenie kvality ovzdušia alebo zjednodušenie a zlacnenie predkladania ponúk zo strany MSP, keď sa uchádzajú o verejné zákazky.

Pravidlá sú však len tak dobré, aké dobré je ich uplatňovanie v praxi. Keď sa do popredia dostanú určité otázky, ako sú napríklad emisné skúšky vozidiel, znečistenie vody alebo nelegálne skládky odpadu, problémom často nie je absencia pravidiel EÚ, ale skôr ich nedostatočne účinné uplatňovanie zo strany členských štátov. A preto potrebujeme silnejší a účinnejší systém presadzovania práva, ktorý by pozostával z týchto zložiek: a) zabezpečenie, aby si členské štáty plnili svoje povinnosti týkajúce sa presadzovania pravidiel, ktoré samy spoločne zaviedli; b) zamerať presadzovanie práva zo strany Komisie na také prípady, v ktorých je takýto postup výrazne prínosný, a posilniť finančné sankcie pre členské štáty za netransponovanie smerníc v stanovenej lehote; c) zvýšiť informovanosť občanov a podnikov o ich právach.

Spolupráca s členskými štátmi

Za úplnú a správnu transpozíciu, uplatňovanie a vykonávanie legislatívy EÚ nesú zodpovednosť v prvom rade členské štáty. Musia takisto poskytnúť svojim občanom rýchly a účinný prístup k prostriedkom nápravy, ak sú dotknuté práva, ktoré občania majú na základe práva EÚ.

Komisia bude naďalej rôznymi spôsobmi pomáhať členským štátom v ich úsilí. Komisia napríklad zavedie dialógy na vysokej úrovni, siete a výmeny najlepších postupov v rámci partnerstva s vnútroštátnymi orgánmi a súdmi a európskou sieťou ombudsmanov, ktorú koordinuje európsky ombudsman. Komisia sa takisto bude naďalej sústreďovať na rýchly a včasný boj proti potenciálnemu porušovaniu práva EÚ.

Zameranie sa na dôležité veci a posilnenie finančných sankcií

Táto Komisia sľúbila , že bude „konať vo veľkom a ambicióznejšie vo veľkých veciach a v malom a skromnejšie v malých veciach“. Pri uplatnení tohto sľubu na politiku presadzovania práva bude prístup Komisie k prípadom porušenia povinnosti strategickejší a viac cielený, pričom prioritu budú mať najzávažnejšie porušenia práva EÚ, ktoré sa dotýkajú záujmov občanov a podnikov. V prípadoch porušenia povinnosti, ktoré bránia v plnení hlavných cieľov politiky EÚ, bude postup Komisie rozhodný.

Ďalšou prioritou bude vyšetrovanie prípadov, v ktorých členské štáty nesprávne transponovali právne predpisy EÚ do vnútroštátneho práva alebo ich netransponovali vôbec. Takéto nesplnenie si povinnosti upiera občanom a podnikom práva a výhody, ktoré im prináležia podľa európskeho práva.

Viac..  Europoslanci vyzvali EÚ, aby podporovala občanov v neliberálnych systémoch

Je sklamaním vidieť, že počet prípadov, v ktorých členské štáty netransponovali právne predpisy EÚ včas, v poslednom čase vzrástol. Aby motivovala k včasnej transpozícii predpisov a znížila počet prípadov, ktoré sa dostanú až pred Súdny dvor EÚ, Komisia navrhuje zosúladenie svojho postupu v takýchto prípadoch s postupom, ktorý už používa pri iných prípadoch porušenia povinnosti a ktorý zahŕňa ukladanie finančných sankcií. V budúcnosti bude Komisia v prípade žaloby za neskorú transpozíciu právnych predpisov EÚ podanej na členský štát na Súdnom dvore EÚ systematicky od Súdu požadovať, aby uložil nielen periodickú platbu pokuty, ako je tomu v súčasnosti, ale aj jednorazovú pokutu.

Zaistiť pre občanov výhody, ktoré im plynú z práva EÚ

Občania a podniky vo významnej miere prispievajú k účinnému presadzovaniu práva tým, že Komisii oznamujú nedostatky v uplatňovaní práva EÚ zo strany členských štátov. Komisia oceňuje túto dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú jednotliví sťažovatelia pri identifikácii väčších problémov s uplatňovaním práva EÚ. Občania a podniky zároveň žiadajú o jednoduché a praktické rady o právach, ktoré podľa práva EÚ majú, a o ich uplatnení. Je dôležité, aby pri porušení práv mali informácie o tom, aké sú najvhodnejšie mechanizmy riešenia problémov a mechanizmy nápravy, ktoré sú k dispozícii na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, a ako ich možno ľahko nájsť a využiť. Prostredníctvom jednotnej digitálnej brány poskytne Komisia občanom a podnikom jediný prístupový bod ku všetkým informáciám týkajúcim sa jednotného trhu vrátane služieb pomoci, poradenstva a riešenia problémov.

Ďalšie informácie

Prístup stanovený v oznámení – „Lepšie výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva“ [C(2016) 8600] – sa bude uplatňovať odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ (Ú. v. EÚ).

Každá osoba môže bezplatne podať sťažnosť Komisii proti členskému štátu týkajúcu sa akéhokoľvek opatrenia (zákona, nariadenia alebo správneho nariadenia), absencie opatrenia alebo praktiky členského štátu, ktoré považuje za nezlučiteľné s právom EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

utecenci, syria

Europoslanci vyzvali EÚ, aby podporovala občanov v neliberálnych systémoch

Dlhodobo etablované liberálne demokracie na celom svete zažívajú znepokojujúce zhoršenie svojich demokratických štruktúr, varujú poslanci. …

Consent choices