ZABORSKA
Europoslankyňa Anna Záborská. PHOTO: © European Union- EP.

Anna Záborská: EP podporil zlepšenie prístupu k liekom

Na marcovom mini pléne EP v Bruseli poslanci prijali iniciatívnu správu Možnosti EÚ na zlepšenie prístupu k liekom. Téma, ktorá je určite zaujímavá aj pre ľudí a pacientov na Slovensku.

Zabezpečenie účinných, bezpečných a ekonomicky dostupných liekov pre všetkých obyvateľov Únie je predovšetkým zodpovednosťou a naliehavou úlohou národných vlád jednotlivých členských štátov. Na úrovni EÚ je však potrebné podporovať všetky legislatívne, vedecko-výskumné, informačné, ekonomické i finančné mechanizmy, ktoré napomôžu dosiahnutie tohto prioritného verejno-zdravotníckeho cieľa.

Predovšetkým treba zabezpečiť v krajinách EÚ tvorbu a implementáciu účinných politík na podporu vývoja, výskumu (vrátane klinických skúšaní) a výroby nových liekov. Je to potreba najmä investícií do rozvoja nových vedecko-výskumných a produkčných kapacít, a tiež aj do tvorby kvalifikovaných pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou.

Tieto politiky môžu nadviazať na implementáciu existujúcej kvalitnej liekovej legislatívy, i na niektoré iniciatívy a partnerstvá, ktoré môžu byť vzorom (napríklad IMI – Innovative Medicines Initiative). Musíme znížiť byrokratickú záťaž a poskytnúť primerané finančné, prípadne daňové stimuly.

V Únii treba tiež posilniť vývoj, výskum a výrobu liekov, a zvážiť politiky zamedzujúce alebo sťažujúce škodlivý „outsorcing“ týchto kapacít z územia mimo EÚ so všetkými negatívnymi dôsledkami (ekonomické straty, zamestnanosť, potreba a využitia vysoko kvalifikovanej pracovnej sily, univerzitných a vedecko-výskumných kapacít atď.).

Výskum, vývoj a urýchlené uvádzanie nových a kvalitných liekov na trh musí viac zodpovedať skutočným, riadne definovaným a závažným zdravotným potrebám obyvateľov členských štátov. Neriadiť sa, napríklad, podľa medicínsky pochybných , módnych či dokonca škodlivých life-style“-ových požiadaviek. Pri definovaní skutočných zdravotných potrieb obyvateľov je potrebné opierať sa striktne overené vedecké dôkazy a fakty. Primeranú pozornosť je potrebné venovať aj výskumu, vývoju a zabezpečeniu liekov na zriedkavé ochorenia (lieky – siroty), a predovšetkým liekov na ochorenia, ktoré možno v EÚ považovať za „zanedbané “a dosiaľ z hľadiska účinnej a bezpečnej či ekonomicky dostupnej a prospešnej liečby nedostatočne pokryté.

Viac..  Robert Hajšel: Návrh na zmeny zakladajúcich zmlúv EÚ by limitovalo zvrchovanosť členských krajín

Je nevyhnutné podporovať medzinárodnú spoluprácu a posilniť možnosti štátov pri tvorbe a implementácii racionálnych liekových politík zabezpečujúcich primeranú ochranu proti rôznym špekuláciám, ktoré môžu ohroziť adekvátne zásobovanie obyvateľstva vitálne dôležitými liekmi. Tomuto problému sme v posledných rokoch osobitne čelili v podmienka SR: Išlo o re-export liekov pri ich nižších cenách na Slovensku, spôsobených stanoveným spôsobom ich referencovania.

Závažnou úlohou – popri zabezpečení kvality a dostupnosti účinných liekov pre občanov členských štátov EÚ – zostáva aj zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred nekvalitnými či podvodnými („conterfeit“) liekmi prenikajúcimi rôznymi cestami na územie. Dôležitá je aj ochrana obyvateľstva pred iracionálnymi liečiteľskými postupmi a prípravkami z tzv. alternatívnej (nie tzv. komplementárnej – doplnkovej) medicíny.

Je nevyhnutné, aby sme novým spôsobom dosiahli primerané zapojenie samotného pacienta, ktorý musí byť subjektom, spolu-tvorcom potrebných zmien. Ide nielen o primeranú a skutočnú účasť pacientov v procesoch tvorby a implementácie liekových politík na národnej či medzinárodnej úrovni. Ide aj o konkrétny vstup pacientov, ako to už na mnohých miestach vidíme, do procesov nasmerovania výskumu a vývoja nových liekov, zodpovedajúcich skutočným prioritám pacienta – a nie prioritám určovaným inými záujmami a hľadiskami (napríklad iba hľadiskom finančného zisku).

Pohľad na problematiku dostupnosti liekov je veľmi široký a komplexný. Viaceré skutočnosti z uvedeného komentára som predniesla vo svojom vystúpení v rozprave.

Komentár pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravila europoslankyňa Anna Záborská

O Anna Záborská

Europoslankyňa /KDH/.

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices