zvierata
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia spúšťa platformu EÚ pre dobré životné podmienky zvierat

Európsky komisár Vytenis Andriukaitis oficiálne otvorí úvodné stretnutie v rámci platformy EÚ pre dobré životné podmienky zvierat (ďalej len „platforma“). V rámci platformy sa zhromaždí 75 zástupcov zainteresovaných strán, mimovládnych organizácií, vedeckých pracovníkov, členských štátov, krajín EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru), medzinárodných organizácií a EFSA (Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín). Je to po prvýkrát, čo sa všetci kľúčoví aktéri z EÚ zhromaždia s cieľom vymeniť si skúsenosti a prispieť k zlepšovaniu životných podmienok zvierat. 

Prečo Komisia spúšťa túto platformu?

Ako vyplýva z prieskumu Eurobarometer, ktorý bol zverejnený v marci 2016, absolútna väčšina Európanov považuje ochranu dobrých životných podmienok zvierat za veľmi dôležitú a chce vidieť zlepšenie spôsobu, akým sa tieto dobré podmienky ochraňujú.

Zlepšovanie životných podmienok zvierat nie je však len záležitosťou právnych predpisov. Platforma teda nie je fórom na prípravu nových právnych predpisov. Ako sa uvádza v motte stratégie EÚ pre dobré životné podmienky zvierat, ktorá bola prijatá v roku 2012, „zodpovednosť nesie každý z nás“. Vzájomné porozumenie a dôvera medzi všetkými aktérmi, ako aj konkrétna aktivita každého aktéra predstavujú zásadné prvé kroky pri dosahovaní konkrétnych výsledkov, ako aj jeden z hlavných cieľov tejto platformy.

Cieľom platformy je podporovať dialóg medzi príslušnými orgánmi, podnikmi, občianskou spoločnosťou a vedeckými pracovníkmi o otázkach dobrých životných podmienok zvierat, ktoré sú pre občanov EÚ dôležité.

Platforma bude pomáhať Komisii pri vývoji a výmene koordinovaných činností v oblasti dobrých životných podmienok zvierat so zameraním na:

  1. lepšie uplatňovanie pravidiel EÚ týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat prostredníctvom výmeny informácií, najlepších postupov a priamej účasti zainteresovaných strán;
  2. rozvoj a používanie dobrovoľných záväzkov podnikov;
  3. podporovanie noriem EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na celosvetovej úrovni. 

Kto sú členovia platformy?

Platforma má v súčasnosti 75 členov.

Štyridsať (40) členov vymenoval generálny riaditeľ pre zdravie a bezpečnosť potravín na základe výzvy na predkladanie žiadostí o zastupovanie podnikov a profesijných organizácií, organizácií občianskej spoločnosti a nezávislých expertov z výskumných inštitútov. Organizácie, ako aj experti museli preukázať, že ich činnosti a odborné znalosti sú pre úlohy platformy relevantné. Ich práca musí byť relevantná predovšetkým pre dobré životné podmienky zvierat v kontexte EÚ a týkať sa viacerých členských štátov.

Ako sa členovia platformy vyberajú?

Výber jednotlivých členov sa uskutočnil s cieľom zabezpečiť spravodlivé zastúpenie jednotlivých odvetví a činností, ako aj vyvážené zemepisné zastúpenie a rodovú rovnováhu.

Tridsaťpäť (35) členov zastupuje verejné inštitúcie, ako sú príslušné orgány (28 členských štátov a 3 krajiny EHP: Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), medzinárodné organizácie pôsobiace v oblasti dobrých životných podmienok zvierat (Svetová organizácia pre zdravie zvierat, Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo a Svetová banka) a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín.

Aj platforma môže vymenovať maximálne päť pozorovateľov. V rámci platformy bol štatút pozorovateľa udelený Švajčiarsku.

Ako bude platforma fungovať v praxi?

Stretnutia v rámci platformy sa budú konať dvakrát do roka. Na prvom stretnutí Komisia zamýšľa identifikovať prioritné oblasti činnosti členov platformy, ako aj zdroje, o ktoré sú členovia pripravení sa podeliť. Na základe výsledkov prvého stretnutia potom Komisia navrhne konkrétne oblasti činnosti a v prípade potreby budú zriadené podskupiny.

Platforma bude pravidelne pozývať iné fóra alebo zainteresované strany, aby prezentovali svoje iniciatívy a činnosti. Nielenže sa tým obohatia diskusie, ale uľahčí sa aj šírenie poznatkov, iniciatív a skúseností, ktoré by mohli členovia využiť. Uľahčí sa aj koordinácia a komplementárnosť medzi iniciatívami realizovanými v rôznych fórach.

Ktoré témy budú riešené ako prvé?

Na úvodnom stretnutí platformy Komisia podporí diskusie o prioritných oblastiach v rámci troch zasadnutí:

– Ako môže platforma prispieť k lepšiemu uplatňovaniu a chápaniu právnych predpisov EÚ týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat?

– Ako môže platforma prispieť k celosvetovému podporovaniu noriem EÚ pre dobré životné podmienky zvierat?

– Ako môže platforma uľahčiť využívanie dobrovoľných záväzkov a podporiť trhovú hodnotu produktov, pri ktorých sa dbá na dobré životné podmienky zvierat?

Na základe diskusií a záväzkov členov Komisia identifikuje oblasti činnosti relevantné pre EÚ, ktoré sú predmetom spoločného záujmu a ktoré sú dostatočne konkrétne a dosiahnuteľné.

Aký výsledok je možné očakávať od činnosti tejto platformy?

Platforma predstavuje vynikajúcu príležitosť pre všetky zainteresované strany prispieť k zlepšeniu životných podmienok zvierat prostredníctvom spolupráce a vytvárania sietí. Výsledky platformy budú preto do veľkej miery závisieť od aktívnej a konštruktívnej účasti jej členov.

Platforma je predovšetkým fórom, ktoré umožňuje podeliť sa o informácie a skúsenosti. Predstavuje aj príležitosť zlepšiť porozumenie, vybudovať dôveru a spoluprácu medzi svojimi členmi.

Platforma bude okrem toho aj ideálnym miestom na prezentáciu činností a projektov všetkých špecializovaných fór/skupín pôsobiacich v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a na dosiahnutie dohody o konkrétnych dobrovoľných záväzkoch. V súčasnosti skutočne existuje viacero sfér, v rámci ktorých sa o dobrých životných podmienkach zvierat diskutuje na medzinárodnej úrovni, napríklad Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, organizácia EuroFAWC alebo Svetová organizácia pre zdravie zvierat. Platforma by preto mohla zohrávať úlohu centra, ktoré by spájalo tieto jednotlivé fóra/skupiny a prispievalo k zlepšovaniu celkových výsledkov.

Komisia sa domnieva, že platforma by mala pracovať na konkrétnych a dosiahnuteľných cieľoch s dlhodobým vplyvom na riešenie otázok v oblasti dobrých životných podmienok zvierat.

Platforma by mohla pracovať na konkrétnych projektoch, ktorými by Komisii pomohla pri dosahovaní jej cieľov, ktoré zahŕňajú lepšie vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat alebo podporu noriem EÚ na celosvetovej úrovni. Aj keď tieto záležitosti zostávajú primárne v kompetencii členských štátov a inštitúcií EÚ, zainteresované strany môžu poskytnúť svoje skúsenosti a odborné znalosti s cieľom podporiť a doplniť tieto činnosti z rôznych hľadísk a rôznymi prostriedkami (aplikovaný výskum, vzdelávanie, odborná príprava, konferencie atď.).

V rámci platformy by sa taktiež mohli vyvinúť činnosti v oblastiach bez konkrétnych právnych predpisov alebo činností EÚ s cieľom podporiť osvedčené postupy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. V tejto súvislosti by sa mohli vypracovať usmerňovacie dokumenty ku konkrétnym otázkam (napr. postupné ukončenie kastrácie prasiatok) alebo k všeobecnejším témam (napr. označovanie preukazujúce dobré životné podmienky zvierat). 

Viac..  Obavy v europarlamente sú. Vo vláde SR máme aj extrémistov, hovorí Martin Hojsík

Ako sa otázka dobrých životných podmienok zvierat rieši na úrovni EÚ? Aké právne predpisy existujú?

Prvý právny predpis EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat bol prijatý v roku 1974 a týkal sa ochrany zvierat na bitúnkoch. EÚ odvtedy prijala právne predpisy na ochranu hospodárskych a laboratórnych zvierat. Ďalej existujú ustanovenia EÚ týkajúce sa chovania zvierat v zoologických záhradách, v ktorých sa odkazuje na dobré životné podmienky zvierat. EÚ okrem toho zakázala používanie nášľapných pascí pri odchytávaní voľne žijúcich zvierat.

Hospodárske zvieratá sú chránené všeobecným súborom pravidiel EÚ o poľnohospodárskej činnosti, ako aj osobitnými ustanoveniami o preprave a zabíjaní/usmrcovaní zvierat. Existujú aj osobitné doplňujúce pravidlá týkajúce sa chovu nosníc, kurčiat chovaných na produkciu mäsa, ošípaných a teliat.

EÚ taktiež začleňuje požiadavky na dobré životné podmienky zvierat do pravidiel pre poľnohospodárske subvencie (krížové plnenie a programy rozvoja vidieka), ako aj pre ekologické poľnohospodárstvo.

V článku 13 Zmluvy o fungovaní EÚ sa vyžaduje, aby Únia a členské štáty brali maximálny ohľad na požiadavky blaha zvierat pri príprave a vykonávaní určitých politík Únie, vzhľadom na to, že zvieratá sú vnímavé bytosti.

Táto povinnosť však netvorí právny základ pre Úniu na prijímanie právnych predpisov týkajúcich sa akýchkoľvek problémov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. Niektoré z nich zostávajú vo výhradnej právomoci členských štátov (pozri ďalej v otázke o voľnej žijúcich zvieratách).

V tomto rozsahu pôsobnosti neboli činnosti Komisie v oblasti dobrých životných podmienok zvierat obmedzené právnymi predpismi. Zatiaľ čo vykonávanie pravidiel EÚ je predovšetkým zodpovednosťou členských štátov, Komisia vykonáva aj pravidelné audity s cieľom skontrolovať, že príslušné orgány primerane vykonávajú úradné kontroly.

Komisia sa okrem toho aktívne zapája do podporovania noriem EÚ pre dobré životné podmienky zvierat na medzinárodnej úrovni prostredníctvom celosvetových noriem Svetovej organizácie pre zdravie zvierat a prostredníctvom dvojstranných dohôd/spolupráce s krajinami mimo EÚ.

Komisia organizuje aj pravidelné školiace činnosti v oblasti dobrých životných podmienok zvierat pre úradníkov z členských štátov a krajín mimo EÚ. V najbližšej budúcnosti Komisia taktiež určí referenčné strediská pre dobré životné podmienky zvierat. 

Kto je zodpovedný za uplatňovanie týchto pravidiel?

Členské štáty každopádne zohrávajú významnú úlohu, pretože sú zodpovedné za vykonávanie pravidiel EÚ formou rôznych prostriedkov, medzi ktoré patria úradné kontroly, ale aj príprava a vykonávanie pokynov, usmernení a informačných kampaní pre úradníkov a zainteresované strany. Tieto činnosti si môžu vyžadovať aj financovanie výskumných programov na vnútroštátnej úrovni.

Konkrétne mnohé právne predpisy EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat obsahujú povinnosť členských štátov poskytnúť a schváliť odbornú prípravu ľudí, ktorí pracujú so zvieratami. Členské štáty preto musia vyhradiť primerané zdroje na to, aby zabezpečili, že hospodárske subjekty sú kompetentné v oblasti zaobchádzania so zvieratami a ich chovu.

Ako je to so zvieratami, na ktoré sa nevzťahujú právne predpisy EÚ, a s voľne žijúcimi zvieratami?

V zmluvách o EÚ predstavujú dobré životné podmienky zvierat otázku, o ktorej sa uvažuje v rámci určitých politík EÚ, napr. v oblasti poľnohospodárstva alebo vnútorného trhu. EÚ nie je oprávnená na riešenie všetkých otázok v oblasti dobrých životných podmienok zvierat (pozri predchádzajúci text).

Týka sa to napríklad prípadu dobrých životných podmienok túlavých psov/mačiek alebo využívania zvierat pri predstaveniach a v súťažiach (býčie zápasy, rodeo, cirkusy, dostihové psy alebo kone atď.). Hoci sa od Komisie často žiada, aby v týchto veciach zasiahla, nemá na intervenciu žiadnu právomoc.

Únia má taktiež veľmi obmedzené kompetencie, pokiaľ ide o dobré životné podmienky voľne žijúcich zvierat.

Pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat chovaných v zajatí, smernica o zoologických záhradách a akváriách obsahuje odkazy na požiadavku na dobré životné podmienky zvierat. Iné voľne žijúce zvieratá, ktoré sa chovajú v zajatí, nie sú predmetom pravidiel EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat (napr. cirkusy alebo obchody so spoločenskými zvieratami).

S výnimkou zákazu používania nášľapných pascí neexistujú v Únií žiadne právne predpisy na ochranu voľne žijúcich zvierat.

Príjmu sa v blízkej budúcnosti nové pravidlá?

V tomto momente je prioritou Komisie zabezpečiť, aby sa v plnej miere vykonávali existujúce pravidlá EÚ. Prijímať nové požiadavky nemá význam, ak je ešte stále potrebné lepšie uplatňovať už existujúce.

Neznamená to, že by Komisia nekonala v otázkach z oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ktoré patria do pôsobnosti Únie.

Dobré životné podmienky zvierat je možné výrazne zlepšiť na základe rôznych nelegislatívnych činností, na ktorých Komisia v súčasnosti už pracuje. 

Príjme Komisia novú stratégiu pre dobré životné podmienky zvierat? Ak nie, čo plánuje Komisia urobiť pre dobré životné podmienky zvierat?

V roku 2012 Komisia prijala stratégiu EÚ pre dobré životné podmienky zvierat, ktorá obsahovala viacero činností, ktoré je potrebné vykonať.

Komisia chce najskôr dokončiť zostávajúce činnosti, ktoré pozostávajú zo šiestich štúdií a správ. Niektoré sú technické, niektoré viac strategické, ale všetky tvoria dôležitý základ pre naše budúce úvahy o dobrých životných podmienkach zvierat. Niektorými z nich sa prispeje aj k lepšiemu vykonávaniu vypracovaním usmerňovacích dokumentov (najlepšie postupy pri preprave zvierat, najlepšie postupy pri zabíjaní/usmrcovaní zvierat).

Pre Komisiu je preto prioritou zabezpečiť, aby do konca roka 2017 boli všetky tieto činnosti dokončené, aby tak získala všetky potrebné informácie pre budúcnosť.

To je dôvod, prečo Komisia momentálne nepripravuje ďalšiu stratégiu.

Okrem dokončenia stratégie 2012 pracuje Komisia na štyroch prioritách:

  1. lepšie uplatňovanie pravidiel EÚ týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat;
  2. vytvorenie dialógu zainteresovaných strán;
  3. podpora noriem EÚ na celosvetovej úrovni;

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices