ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Eurobarometer: Rodová rovnosť sa v členských štátoch EÚ ešte stále nedosiahla

Európska komisia začína veľké podujatie na tému „Práva žien v búrlivých časoch“. Ide o aktuálnu tému, ktorá bola zvolená pre tohtoročné výročné kolokvium o základných právach.

V novom prieskume Eurobarometra, ktorý bol takisto uverejnený, sa zdôrazňuje, že rodová rovnosť sa v členských štátoch EÚ ešte stále nedosiahla. Komisia oznamuje konkrétne opatrenia na odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov prostredníctvom akčného plánu, ktorý má byť realizovaný do konca jej mandátu v roku 2019.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Rodová rovnosť je základným právom zakotveným v zmluvách EÚ. Musíme využiť, že sa v súčasnosti pozornosť zameriava na tieto témy v médiách a na politickej scéne, aby sme túto zásadu premietli do praxe. Ženy v Európe majú právo na rovnosť, posilnenie postavenia a bezpečnosť, tieto práva však ešte stále nie sú v prípade primnohých žien realitou. Kolokvium pomôže priniesť zmeny v správaní aj v politike, aby sme zlepšili životy našich občanov.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová dodala: „V politike a podnikateľskej sfére sú v rozhodovacích pozíciách ženy stále nedostatočne zastúpené. V EÚ stále zarábajú priemerne o 16 % menej ako muži. A násilie páchané na ženách je ešte stále veľmi rozšírené. To je v dnešnej spoločnosti nespravodlivé a neprijateľné. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov sa musí odstrániť, pretože hospodárska nezávislosť žien je najlepšou ochranou proti násiliu.“

Na kolokviu sa stretnú politici, výskumní pracovníci, novinári, mimovládne organizácie, aktivisti, podnikateľské subjekty a medzinárodné organizácie, aby diskutovali o tom, ako čo najlepšie presadzovať a chrániť práva žien v EÚ. Medzi hlavné témy, o ktorých sa bude na dvojdennom kolokviu rokovať, patrí sexuálne obťažovanie, násilie páchané na ženách, rozdiely v odmeňovaní mužov a žien a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Prieskum Eurobarometra poukazuje na rozdiel medzi ambíciami a realitou.

Z výsledkov najnovšieho prieskumu Eurobarometra o rodovej rovnosti vyplýva, že vo všetkých členských štátoch EÚ stále existuje priestor na zlepšenie. Medzi najzaujímavejšie výsledky patrí:

  • Rodová rovnosť je dôležitá pre väčšinu Európanov: Deväť z desiatich Európanov sa domnieva, že rodová rovnosť je dôležitá pre spoločnosť, hospodárstvo a aj pre nich osobne.
  • Väčšie zastúpenie žien v politike: Polovica Európanov sa domnieva, že by malo byť viac žien s rozhodovacou právomocou v politickej oblasti, pričom sedem z desiatich by súhlasilo s právnymi opatreniami na zabezpečenie rovnakého zastúpenia medzi mužmi a ženami v politike.
  • Rovnaké rozdelenie úloh v domácnosti a starostlivosť o deti ešte nie je realitou: Viac ako osem z desiatich Európanov sa domnieva, že muž by sa mal na domácnosti podieľať rovnakým dielom, alebo by si mal zobrať rodičovskú dovolenku, aby sa mohol starať o svoje deti. Väčšina však zastáva názor, že ženy stále trávia viac času vykonávaním domácich prác a opatrovateľských činností než muži (73 %).
  • Rovnaká odmena je dôležitá 90 % Európanov tvrdí, že nie je prijateľné, aby ženy zarábali menej ako muži, a 64 % z nich podporuje transparentnosť miezd ako prostriedok na docielenie zmeny.
Viac..  Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Akčný plán: Odstránenie rozdielu v odmeňovaní žien a mužov

Európske ženy majú ešte stále priemerne o 16,3 % nižšiu mzdu než muži. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov sa v posledných rokoch neznížil, a to je vo veľkej miere spôsobené skutočnosťou, že ženy bývajú menej zamestnané, pracujú v horšie platených odvetviach, sú menej často povyšované, častejšie prerušujú pracovnú kariéru a vykonávajú viac neplatenej práce.

S cieľom riešiť tento problém Komisia predkladá akčný plán na odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov na roky 2018 – 2019. Vykonávaním tohto akčného plánu pre všetkými zainteresovanými stranami sa okrem iného:

– zlepší dodržiavanie zásady rovnakej odmeny tým, že sa posúdi možnosť zmeny smernice o rodovej rovnosti,

– vyrieši problém znevýhodnenia osôb, ktoré sa venujú starostlivosti o rodinu – tým, že Európsky parlament a členské štáty budú naliehavo vyzvané, aby urýchlene prijali návrh týkajúci sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom z apríla 2017,

– odstráni tzv. sklený strop tým, že budú financované projekty, ktorých cieľom je zlepšiť rodovú rovnováhu v podnikoch na všetkých úrovniach riadenia, budú vlády a sociálni partneri motivovať, aby prijali konkrétne opatrenia na zlepšenie rodovej rovnováhy v rozhodovacom procese.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices