King, Avramopoulos
Julian King, komisár pre bezpečnostnú úniu a komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos. PHOTO: © European Union.

Ochranu občanov EÚ zlepší podľa Komisie modernizácia informačných systémov

Európska komisia navrhla, aby sa odstránili informačné medzery vďaka modernizácii informačných systémov EÚ v oblasti bezpečnosti, riadenia hraníc a migračného manažmentu a inteligentnejšej a efektívnejšej spolupráci.

Vďaka opatreniam si rôzne systémy budú môcť vymieňať informácie a spoločne využívať údaje. Príslušníci pohraničnej stráže a polície navyše budú mať prístup k správnym informáciám presne vtedy, keď ho potrebujú pri výkone svojich úloh. Zároveň sa bude dbať na najvyššie normy ochrany údajov a dôsledné dodržiavanie základných práv. V kontexte súčasných bezpečnostných a migračných výziev sa návrhom uľahčí riadenie vonkajších hraníc EÚ a zvýši úroveň vnútornej bezpečnosti, čím sa zlepší ochrana občanov EÚ.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Pri ochrane našich občanov pred terorizmom a zachraňovaní životov je dôležitá rýchlosť. Naše informačné systémy EÚ v oblasti bezpečnosti a riadenia hraníc dnes nespolupracujú, čo spomaľuje presadzovanie práva. Vďaka tomuto návrhu dosiahneme ich súčinnosť. Orgány presadzovania práva v celej EÚ tak budú môcť pracovať priamo a okamžite so všetkými dostupnými informáciami.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: „Odovzdávame poslednú a najdôležitejšiu časť nášho úsilia o odstránenie medzier a nedostatkov v našich informačných systémoch v oblasti bezpečnosti, riadenia hraníc a migrácie. Príslušníci pohraničnej stráže, imigrační úradníci a policajti by odteraz mali mať tie správne informácie v pravý čas, aby si mohli plniť povinnosti. Ide o hlavnú iniciatívu tejto Komisie a vyzývam spoluzákonodarcov, aby ju uznali za prioritu a dokončili prácu na nej do konca roku 2018.“

Julian King, komisár pre bezpečnostnú úniu, doplnil: „Teroristi a páchatelia závažných trestných činov by nemali vedieť prekĺznuť cez naše siete či radary. Toto je nový ambiciózny prístup k riadeniu a využívaniu dostupných informácií: je inteligentnejší a cielenejší; slúži na boj proti používaniu viacerých identít a zefektívňovanie policajných kontrol; jeho cieľom je prepájať informácie na ochranu občanov EÚ a posilňovať všeobecne rozšírenú a špecificky navrhnutú ochranu údajov.“

Informačné systémy EÚ dnes navzájom nekomunikujú – informácie sa uchovávajú oddelene v neprepojených systémoch, a tak sú roztrieštené, príliš zložité a náročné na prevádzku. Údaje sa tak môžu vytratiť z dohľadu a teroristi a páchatelia trestných činov sa môžu vyhnúť odhaleniu vďaka viacerým alebo falošným totožnostiam. To ohrozuje vnútornú bezpečnosť EÚ a sťažuje riadenie hraníc a migrácie. Navrhnuté opatrenia odstraňujú tieto nedostatky a zabezpečujú, aby informácie poskytované príslušníkom pohraničnej stráže a polície boli úplné, presné a spoľahlivé. Nové nástroje pomôžu ľahšie odhaľovať osoby, ktoré predstavujú hrozbu nielen pri prekračovaní hraníc EÚ, ale aj pri cestovaní v schengenskom priestore. Súčasnou krížovou kontrolou informácií v rozličných databázach a zjednodušením prístupu orgánov presadzovania práva nové nástroje rýchlo upozornia príslušníkov pohraničnej stráže alebo polície, ak osoba používa viaceré alebo falošné totožnosti. Prispejú aj k lepšej identifikácii zraniteľných osôb, ako sú maloletí bez sprievodu, a zároveň zabezpečia dôsledné dodržiavanie základných práv a ochrany údajov.

Prepájanie informácií a odstraňovanie medzier

Dnešným návrhom sa zavádzajú nové prvky v záujme inteligentnejšieho a cielenejšieho využívania informácií dostupných v súčasných a budúcich systémoch. To umožní vnútroštátnym orgánom:

  • čo najlepšie využívať existujúce údaje. Európsky vyhľadávací portál bude predstavovať „jednotné kontaktné miesto“ na počítačovej obrazovke, kde budú príslušníci pohraničnej stráže alebo policajní dôstojníci overovať doklady totožnosti. Už sa nebudú musieť rozhodovať, ktorú databázu majú skontrolovať v konkrétnej situácii, a budú môcť súčasne prehľadávať viaceré informačné systémy EÚ. Odstránia sa tak informačné medzery a úradníci získajú úplný obraz danej osoby bez zbytočného odkladu.
  • odhaliť viacnásobné totožnosti a bojovať proti podvodom s osobnými údajmi. Spoločná služba porovnávania biometrických údajov bude porovnávať biometrické údaje ako odtlačky prstov alebo podoby tváre so súčasnými databázami a umožní odhaliť informácie v rôznych informačných systémoch EÚ. Spoločné úložisko údajov o totožnosti poskytne základné osobné a biometrické údaje, ako sú mená a dátumy narodenia osôb, ktoré nie sú občanmi EÚ, aby sa mohli dať spoľahlivo identifikovať. Na základe nich detektor viacnásobných totožností okamžite upozorní príslušníkov pohraničnej stráže a polície v prípadoch používania falošných alebo viacnásobných totožností.
  • vykonávať rýchle a účinné kontroly. Pri vykonávaní kontrol v rámci krajiny budú príslušníci polície môcť vyhľadávať v údajoch o totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín a potvrdiť ich identitu, a to aj v záujme odhaľovania viacnásobných totožností.
Viac..  Von der Leyenová žiada úsilie EÚ v oblasti obrany a strategickej zodpovednosti

Komisia takisto navrhuje dvojfázový prístup, aby príslušníci orgánov presadzovania práva, ktorí sa snažia predchádzať závažnej trestnej alebo teroristickej činnosti, odhaľovať a stíhať ju, získali prístup k informáciám o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktoré potrebujú aj mimo kontextu presadzovania práva. V rámci tohto prístupu sa plne dodržiava právo na ochranu osobných údajov a ako prvý krok sa uskutoční vyhľadávanie na základe princípu „pozitívnej/negatívnej lustrácie“. Ako druhý krok v prípade pozitívneho nálezu príslušníci orgánov presadzovania práva budú môcť požiadať o prístup k potrebným informáciám v súlade s príslušnými pravidlami a zárukami. S cieľom zabezpečiť, aby príslušníci pohraničnej stráže a polície mali k dispozícii úplné a presné informácie, sa vypracujú aj mechanizmy kontroly kvality údajov.

Budovanie odolnosti na všetkých frontoch

Komisia takisto informovala o pokroku dosiahnutom v ďalších prioritných oblastiach súvisiacich s bezpečnosťou vrátane prebiehajúcich legislatívnych návrhov na posilnenie informačných systémov a správne vykonávanie a plné uplatňovanie existujúcich právnych predpisov a nástrojov. V 12. správe o bezpečnostnej únii sa hodnotia opatrenia boja proti tomu, aby teroristi získavali prostriedky na svoju činnosť, na posilnenie kybernetickej odolnosti, boj proti radikalizácii na internete aj mimo neho a budovanie rozmeru vonkajšej bezpečnosti.

Súvislosti

Predseda Juncker v prejave o stave Únie v septembri 2016 upozornil na to, aké dôležité je prekonať súčasné nedostatky v oblasti správy údajov a zlepšiť vzájomnú súčinnosť existujúcich informačných systémov. Nedávne teroristické útoky na túto skutočnosť ešte väčšmi upozornili a zdôraznili naliehavú potrebu zabezpečenia interoperability informačných systémov a odstránenia súčasných slabých miest, v dôsledku ktorých môžu osoby podozrivé zo spáchania teroristických činov figurovať v jednotlivých navzájom neprepojených databázach pod rôznymi menami.

Európska komisia v apríli 2016 predložila oznámenie o silnejších a inteligentnejších informačných systémoch, ktorým iniciovala diskusiu o tom, ako by informačné systémy mohli lepšie prispievať k posilňovaniu riadenia hraníc a vnútornej bezpečnosti. Ako súčasť inkluzívneho a transparentného procesu Komisia zriadila expertnú skupinu na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu s cieľom pokračovať v tomto úsilí a riešiť právne, technické a prevádzkové problémy spojené s lepšou interoperabilitou. Expertná skupina na vysokej úrovni predložila svoju záverečnú správu v máji 2017 a uviedla v nej niekoľko odporúčaní. V nadväznosti na tieto odporúčania Komisia navrhla nový prístup na dosiahnutie interoperability informačných systémov EÚ v oblasti bezpečnosti, riadenia hraníc a migračného manažmentu do roku 2020 a oznámila svoj úmysel čo najskôr predložiť legislatívny návrh o interoperabilite. Potom nasledovala spoločná diskusia medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o tom, ako postupovať v oblasti interoperability.

Európska rada v júni 2017 opätovne zdôraznila potrebu konať a vyzvala Komisiu, aby čo najskôr pripravila návrh zákona, ktorým sa zohľadnia odporúčania skupiny expertov na vysokej úrovni. V rámci pracovného programu na rok 2018 Komisia oznámila, že návrh týkajúci sa interoperability informačných systémov predloží do konca roka 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

Peter Pollák: Ten, kto vtrhne na cudzie územie a zabíja nevinné deti je terorista a tak sa k nemu musíme aj správať

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Poslanci …

Consent choices