migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia chce pomôcť členským štátom pri integrácii migrantov

Komisia uverejňuje súbor nástrojov s cieľom pomôcť štátnym a regionálnym orgánom pri navrhovaní stratégií a projektov na integráciu migrantov a identifikácii dostupných zdrojov EÚ.

Cieľom tohto súboru nástrojov je prispieť k budovaniu stratégií integrácie na miestnej úrovni s podporou zdrojov EÚ, ktoré by sa mali využívať synergicky, a to ešte v súčasnom rozpočtovom období 2014 – 2020.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: „Ak má európska spoločnosť aj v budúcnosti zostať prosperujúcou, súdržnou a inkluzívnou, už dnes sa musí investovať do integračných politík. To bude našou prioritou na nadchádzajúce roky. Len vďaka úspešnej integrácii môžeme dosiahnuť, aby migrácia predstavovala skutočnú príležitosť pre všetkých – pre našich občanov, pre migrantov a utečencov, ako aj pre naše komunity ako také.“

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová dodala: „Optimálne využívanie finančných prostriedkov EÚ, ako napríklad Európskeho sociálneho fondu, zohráva dôležitú úlohu pri podpore integrácie ľudí s migrantským pôvodom a súčasnom pokračovaní v investíciách do existujúcej domácej pracovnej sily. Navyše sme vytvorili takzvaný nástroj v oblasti zručností, ktorý pomáha štátnym príslušníkom tretích krajín prezentovať zručnosti na európskom trhu práce.“

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová povedala: „Ambíciou EÚ je premeniť migračné výzvy na príležitosti pre naše komunity a hospodárstva. Tento súbor nástrojov je jedným z pilierov nášho úsilia. Prispeje k úspešnej integrácii migrantov na miestnej úrovni s podporou EÚ a jej zdrojov.“

Súbor nástrojov pomenúva päť priorít pre komplexné a účinné dlhodobé integračné stratégie: prijímanie migrantov, ich vzdelávanie, zamestnávanie, bývanie a prístup k verejným službám. Uvádzajú sa v ňom najdôležitejšie výzvy v súvislosti s týmito piatimi prioritami a navrhujú primerané podporné opatrenia financované z príslušného fondu EÚ.

Napríklad v oblasti vzdelávania možno používať kombináciu viacerých fondov v záujme toho, aby boli školy inkluzívnejšie a zabránilo sa segregácii v nich: napríklad modernizáciu a zlepšovanie dostupnosti zariadení možno financovať z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Fondu pre azyl, migráciu a integráciu zasa možno podporiť osobitnú odbornú prípravu pre učiteľov s cieľom pomôcť im pri riešení predčasného ukončovania školskej dochádzky, zatiaľ čo FEAD môže poskytnúť materiálnu pomoc študentom v núdzi.

Viac..  Nový írsky premiér chce na summite EÚ apelovať na uznanie palestínskeho štátu

Členské štáty a regióny majú k dispozícii širokú škálu finančných nástrojov EÚ, vďaka ktorým možno podporiť rôzne typy projektov v oblasti integrácie – od poskytovania jazykových kurzov a zdravotnej starostlivosti po príchode až po pomoc migrantom pri hľadaní práce, domova a miesta v spoločnosti. Ich súčasťou je financovanie v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) či Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD).

Súvislosti:

Hoci zodpovednosť za integráciu nesú predovšetkým členské štáty, EÚ v roku 2016 v rámci akčného plánu o integrácii zaviedla opatrenia, aby členské štáty motivovala a pomohla im podporovať integráciu cudzincov. Táto pomoc zahŕňa použitie finančných prostriedkov a nástrojov na podporu sociálnej a hospodárskej súdržnosti v jednotlivých členských štátoch.

Okrem toho jedno z opatrení v rámci nového programu v oblasti zručností pre Európu zahŕňa zriadenie nástroja EÚ v oblasti zručností pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Ide o offline aj online nástroj, vďaka ktorému cudzinci budú môcť prezentovať svoje zručnosti, kvalifikácie a skúsenosti tak, aby im správne rozumeli zamestnávatelia, poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy a organizácie pracujúce s migrantmi v celej Európskej únii.

V strednodobom preskúmaní rozpočtového rámca na roky 2014 – 2020 Komisia navrhla, aby sa v rámci súčasných predpisov o politike súdržnosti zaviedla nová priorita pre investície, výlučne zamerané na integráciu prisťahovalcov. Cieľom tohto opatrenia je uľahčiť úpravu programov politiky súdržnosti s cieľom presmerovať financovanie v prospech nových priorít vyplývajúcich z migračnej výzvy.

O dac

Odporúčame pozrieť

vlajka

Inštitúcie EÚ sa dohodli na nástroji na reformu a rast pre západný Balkán

Európska komisia (EK) privítala politickú dohodu, ktorú vo štvrtok večer dosiahli vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) …

Consent choices