utecenecka kriza
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ posilní úlohu Európskej investičnej banky pri riešení migračnej krízy

Poslanci schválili zvýšenie úverovej kapacity Európskej investičnej banky pre projekty za hranicami EÚ o 5,3 mld. eur. Na riešenie migračnej krízy bude z tejto sumy vyčlenených 3,7 mld. eur. 

Medzi ďalšie kľúčové aspekty rozhodnutia, na ktorom sa už poslanci dohodli s ministrami členských štátov, patrí:

  • rozšírenie mandátu Európskej investičnej banky (EIB) na poskytovanie vonkajších úverov o nový kľúčový cieľ: riešenie základných príčin migrácie,
  • sprísnenie ustanovení zameraných na predchádzanie praniu špinavých peňazí a na boj proti terorizmu, daňovým podvodom a únikom,
  • posilnenie úverového cieľa EIB zameraného na projekty na zmiernenie dopadov klimatických zmien.

Úpravu záruk EÚ pre EIB poslanci schválili pomerom hlasov 487 (za): 96 (proti): 42 (zdržalo sa hlasovania). Zmeny pravidiel týkajúcich sa Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia plénum podporilo pomerom hlasov 506 (za): 83 (proti): 36 (zdržalo sa hlasovania).

Plénum tiež prijalo samostatné uznesenie k Výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky za rok 2016. Text schválený pomerom hlasov 493 (za): 89 (proti): 44 (zdržalo sa hlasovania) podčiarkuje dôležitosť investícií zo strany EIB, zároveň však vyzýva na posilnenie transparentnosti a zvýšenie úsilia v boji proti daňovým podvodom.

Vyhlásenie spravodajkyne

„Týmto hlasovaním zlepšíme zahraničné aktivity EÚ prostredníctvom EIB zvýšením našej investičnej kapacity do roku 2020 na 32,3 miliárd eur, pričom osobitná pozornosť bude venovaná krajinám Stredomoria a Balkánu. Zaistili sme, že všetky iniciatívy financované týmto programom prispejú k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja, a teda k odstraňovaniu základných príčin migrácie. Navyše, v snahe naplniť parížsku dohodu a naše záväzky pomoci rozvojovým krajinám sme zvýšili podiel investícií súvisiacich s klimatickými zmenami z 25% na 35%,‟ uviedla spravodajkyňa Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES).

Viac..  Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

„Zaviedli sme tiež prísnejšie ustanovenia, ktorých cieľom je predchádzať praniu špinavých peňazí či financovaniu terorizmu. Za týmto účelom bude EIB musieť predkladať výročné správy o implementácii tejto politiky, vrátane správ týkajúcich sa jednotlivých krajín, ako aj zoznam sprostredkovateľov, s ktorými spolupracuje,‟ dodala.

Reakcie slovenských poslancov

„Pre Európsku úniu je dôležité, aby bola aktívna smerom navonok a investične pôsobila aj v nečlenských štátoch. Ekonomická stabilita v našom okolí je kľúčovým prvkom pre našu vlastnú bezpečnosť,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Navýšenie úverovej kapacity EIB: čísla v kocke

Európska únia poskytuje Európskej investičnej banke (EIB) rozpočtovú záruku, ktorej strop pre takzvané vonkajšie operácie v rokoch 2014-2020 predstavuje 30 miliárd eur: 27 miliárd eur plus rezerva vo výške troch miliárd eur.

Nové rozhodnutie uvoľní trojmiliardovú rezervu, z ktorej sa 1,4 miliárd eur využije na projekty verejného sektora zamerané na riešenie základných príčin migrácie. Ďalších 2,3 miliárd eur sa uvoľní na úverovanie podobných projektov súkromného sektora, čím sa zvýši strop pre vonkajšie operácie do roku 2020 na 32,3 miliárd eur.

EIB vynakladá na projekty za hranicami EÚ približne 10% svojej celkovej úverovej kapacity.

O dac

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Taiwan je strategickým spojencom západného sveta

V Bratislave sa uskutočnila GLOBSEC konferencia s názvom „Stredná a východná Európa a Taiwan v …

Consent choices