Dimitris Avramopoulos
Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos. PHOTO: © European Union.

Európska komisia chce zmodernizovať vízový informačný systém

Cieľom tejto iniciatívy je zlepšiť reakcieschopnosť na meniace sa bezpečnostné výzvy a problémy v oblasti migrácie a zlepšiť riadenie vonkajších hraníc EÚ.

Navrhované zmeny umožnia vykonávať dôkladnejšie kontroly žiadateľov o udelenie víza, vďaka lepšie fungujúcej výmene informácií medzi členskými štátmi sa odstránia medzery v prístupe k informáciám v oblasti bezpečnosti a zabezpečí sa plná interoperabilita s inými celoúnijnými databázami.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos v tejto súvislosti uviedol: „Milióny štátnych príslušníkov tretích krajín vstúpia každý rok do EÚ s vízami, či už na krátkodobý alebo na dlhodobý pobyt. Modernizáciou vízového informačného systému odstránime slabé miesta našich informačných systémov a vízovým orgánom a príslušníkom pohraničnej stráže poskytneme informácie, ktoré potrebujú na riadne plnenie svojich úloh. Nemalo by sa stať, že páchatelia trestnej činnosti a potenciálni teroristi vstúpia do Európy bez povšimnutia. Európa nie je pevnosť, musíme však vedieť, kto prekračuje naše hranice. Je našou povinnosťou zaistiť bezpečnosť európskych občanov a vybudovať Európu, ktorá chráni, a nebrániť pri tom mobilite osôb, ktoré do EÚ cestujú v dobrom úmysle.“

Vízový informačný systém (VIS) je databázou EÚ, ktorá spája príslušníkov pohraničnej stráže na vonkajších hraniciach EÚ s konzulátmi členských štátov na celom svete. Pre orgány vydávajúce víza je to zdroj najdôležitejších informácií o žiadateľoch o krátkodobé schengenské víza a zároveň umožňuje príslušníkom pohraničnej stráže odhaliť cestujúcich, ktorí môžu predstavovať bezpečnostné riziko. Aby mali tieto orgány informácie, ktoré potrebujú, a v čase, keď ich potrebujú, návrhom sa rozširuje rozsah pôsobnosti systému VIS tak, že sa doplní o dlhodobé víza a povolenia na pobyt, pričom sa budú v plnej miere dodržiavať pravidlá ochrany údajov. Návrh je druhým krokom reformy spoločnej vízovej politiky EÚ a nadväzuje na zmeny vízového kódexu, ktoré Komisia predložila v marci 2018.

Zvýšiť bezpečnosť a odstrániť medzery v prístupe k informáciám

Navrhovanou modernizáciou databázy VIS sa zvýši vnútorná bezpečnosť a zlepší sa riadenie hraníc, a to vďaka týmto opatreniam:

  • Posilnené bezpečnostné kontroly pomocou všetkých databáz: Všetky žiadosti o víza zaznamenané v systéme VIS budú odteraz prostredníctvom jednotného vyhľadávacieho portálu automaticky porovnávané s informáciami vo všetkých ostatných informačných systémoch EÚ pre bezpečnosť a migráciu, ako je napríklad novo zriadený systém vstup/výstup (EES), schengenský informačný systém (SIS) a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS). Pomocou tejto povinnej krížovej kontroly sa odhalia žiadatelia, ktorí používajú viaceré identity, a identifikujú sa osoby, ktoré predstavujú riziko z hľadiska bezpečnosti alebo neregulárnej migrácie.
  • Lepšia výmena údajov a informácií: V súčasnosti sa na úrovni EÚ neuchovávajú informácie o dlhodobých vízach a povoleniach na pobyt. Navrhovanou modernizáciou systému VIS sa rozšíri rozsah jeho pôsobnosti tak, aby zahŕňal aj uvedené informácie. Príslušníci pohraničnej stráže tak budú môcť rýchlo zistiť, či dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt použité na prekročenie vonkajších schengenských hraníc je platné a v rukách oprávneného držiteľa, vďaka čomu sa odstráni závažný bezpečnostný nedostatok.
  • Efektívnejšie konania o návrate: Súčasťou databázy VIS budú odteraz aj kópie cestovných dokladov žiadateľov o udelenie víza. Týmto opatrením (v súčinnosti s tým, že pracovníci Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž budú mať povolenie na prístup do systému VIS) sa uľahčí identifikácia neregulárnych migrantov bez dokladov a ich readmisia. Prispeje to k väčšej účinnosti návratovej politiky EÚ.
  • Lepšie možnosti pri stíhaní trestnej činnosti a jej predchádzaní: Orgány presadzovania práva a Europol budú mať odteraz do VIS systematickejší prístup na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo inej závažnej trestnej činnosti, ich odhaľovania či vyšetrovania, a to za prísnych podmienok a pri plnom dodržiavaní predpisov EÚ o ochrane údajov. Orgánom presadzovania práva sa do VIS umožní prístup aj na účely hľadania a identifikovania nezvestných alebo unesených osôb a obetí obchodovania s ľuďmi.
Viac..  EÚ poskytne na reformy krajinám západného Balkánu šesť miliárd eur

Ďalšie kroky

Agentúrou EÚ zodpovednou za vývoj a riadenie modernizovanej databázy VIS bude eu-LISA. Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby čo najskôr dokončili svoje legislatívne procesy, čo predstavuje posledný prvok reformy vízovej politiky EÚ, aby sa odstránili prípadné zostávajúce informačné medzery a aby sa návštevníkom prichádzajúcim z legitímnych dôvodov uľahčilo cestovanie do EÚ.

Súvislosti

Spoločná vízová politika EÚ umožňuje ľahšie cestovať do EÚ na účely turistiky a podnikania. Podporuje tak hospodárstvo a rast EÚ a medzikultúrny dialóg a kontakty. Len v roku 2016 bolo vydaných takmer 14 miliónov krátkodobých schengenských víz.

Od roku 2010, keď nadobudol účinnosť vízový kódex, sa prostredie vízovej politiky zásadne zmenilo. EÚ sa musela v posledných rokoch vyrovnať s novými výzvami v oblasti migrácie a bezpečnosti. V septembri 2017 Komisia oznámila, že predloží návrhy na zmodernizovanie spoločnej vízovej politiky EÚ. Komisia potvrdila, že vo svojom pracovnom programe na rok 2018 navrhne prepracovanie vízového kódexu a v marci 2018 svoj prísľub splnila.

EÚ popritom modernizuje svoje informačné systémy v oblasti bezpečnosti a riadenia hraníc, aby odstránila nedostatky v prístupe k informáciám a zlepšila vnútornú bezpečnosť. V nadväznosti na závery Rady z júna 2017 Komisia v decembri 2017 predložila návrh na účinnejšiu a inteligentnejšiu súčinnosť informačných systémov EÚ. Predkladaným návrhom sa modernizuje systém VIS a zároveň sa vytvorili základy pre to, aby sa tento systém stal plne interoperabilný s ostatnými databázami EÚ pre oblasť riadenia hraníc a migrácie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices