ruka
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ schválila nové pravidlá na potrestanie prania špinavých peňazí

Rada (na úrovni veľvyslancov) potvrdila dohodu dosiahnutú medzi bulharským predsedníctvom a Parlamentom o nových pravidlách týkajúcich sa použitia trestného práva na boj proti praniu špinavých peňazí. Nová smernica je zameraná na narušenie a zablokovanie prístupu páchateľov trestnej činnosti k finančným zdrojom vrátane tých, ktoré sa používajú na teroristické činnosti.

Hlavnými cieľmi nových pravidiel sú:

  • stanoviť minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti prania špinavých peňazí;
  • odstrániť prekážky cezhraničnej justičnej a policajnej spolupráce tým, že sa stanovia spoločné ustanovenia s cieľom zlepšiť vyšetrovanie trestných činov, ktoré sa týkajú prania špinavých peňazí;
  • zosúladiť predpisy EÚ s medzinárodnými záväzkami, najmä tými, ktoré vyplývajú z Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu (Varšavský dohovor) a príslušných odporúčaní Finančnej akčnej skupiny (FATF).

„Na páchanie teroristickej trestnej činnosti alebo inej trestnej činnosti sú potrebné peniaze. Zabezpečenie toho, aby činnosti spojené s praním špinavých peňazí boli trestané a aby policajná a súdna spolupráca v rámci celej EÚ bola čo najúčinnejšia, pomôže znížiť tok finančných prostriedkov smerujúcich do vreciek páchateľov. Tieto nové pravidlá sú ďalším stavebným kameňom celkového plánu EÚ na zastavenie toku finančných prostriedkov, ktoré majú páchatelia trestných činov k dispozícii,“ uviedla Cecka Cačeva, bulharská ministerka spravodlivosti.

V konečnej kompromisnej dohode medzi inštitúciami sa stanovuje, že:

  • Za činnosti spojené s praním špinavých peňazí bude možné uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou sadzby 4 roky.
  • Sudcovia môžu popri odňatí slobody uložiť ďalšie tresty a opatrenia (napr. dočasné alebo trvalé vylúčenie z prístupu k verejným finančným prostriedkom, pokuty atď.).
  • Na prípady súvisiace s činnosťou zločineckej organizácie alebo na trestné činy spáchané pri výkone určitých profesných činností sa budú vzťahovať priťažujúce okolnosti. Členské štáty môžu tiež definovať takéto priťažujúce okolnosti na základe hodnoty majetku alebo objemu praných peňazí alebo povahy trestného činu (napr. korupcia, sexuálne zneužívanie, obchodovanie s drogami atď.)
  • Právnické osoby budú tiež niesť zodpovednosť za určité činnosti spojené s praním špinavých peňazí a môžu čeliť celému radu sankcií (napr. vylúčenie z nároku na verejnú pomoc, uloženie súdneho dohľadu, súdny príkaz na zrušenie právnickej osoby atď.)
Viac..  Robert Hajšel: Spoločným nákupom zbraní ušetríme peniaze

Kompromis zahŕňa aj jasnejšie pravidlá na vymedzenie toho, ktorý členský štát má právomoc, a pravidlá spolupráce medzi dotknutými členskými štátmi v cezhraničných prípadoch, ako aj potrebu zapojiť Eurojust.

Ďalšie kroky

Znenie teraz prejde jazykovou revíziou pred formálnym prijatím Radou a Parlamentom. Členské štáty budú mať potom 24 mesiacov na to, aby nové ustanovenia transponovali do vnútroštátnych právnych predpisov.

Kontext

Komisia tento návrh predložila v decembri 2016 spolu s návrhom nariadenia o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu. Obidva texty sú súčasťou plánu EÚ na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu a finančnej trestnej činnosti.

Táto smernica tiež dopĺňa, pokiaľ ide o trestnoprávne aspekty, smernicu o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorá bola formálne prijatá v máji 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Spôsoby využitia umelej inteligencie sa musia obmedziť. EÚ chce jej využívanie regulovať

Podľa europoslancov nám pod pokrievkou tlie rozbuška, ktorá môže sledovať ľudí, vydávať sa za niekoho …

Consent choices