peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ zlepšuje súčasný systém kontrol peňažných prostriedkov v hotovosti

Rada prijala nariadenie zamerané na zlepšenie kontrol peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo ju opúšťajú. Tento krok nadväzuje na dohodu, ktorá sa v júni dosiahla s Európskym parlamentom.

„Treba sledovať a eliminovať činnosti, akými sú financovanie terorizmu, pranie špinavých peňazí, daňové úniky a iná trestná činnosť. Toto nové nariadenie nám poskytuje nové nástroje na to, aby sme pri riešení takýchto hrozieb boli efektívnejší,“ uviedol Hartwig Löger, rakúsky spolkový minister financií.

Nariadením sa zlepší súčasný systém kontrol peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do EÚ alebo ju opúšťajú. Znamená to, že v právnych predpisoch EÚ sa zohľadní najnovší vývoj v medzinárodných normách vzťahujúcich sa na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré vypracovala Finančná akčná skupina (FATF).

V praxi sa novým nariadením rozširuje vymedzenie pojmu peňažné prostriedky v hotovosti tak, aby sa vzťahoval nielen na bankovky, ale aj na iné nástroje alebo vysoko likvidné komodity, ako sú šeky, cestovné šeky, predplatené karty a zlato. Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia sa tiež rozšíril s cieľom zahrnúť peňažné prostriedky v hotovosti, ktoré sa posielajú poštou, nákladnou dopravou alebo kuriérom.

Novými právnymi predpismi sa rozširuje povinnosť každého občana, ktorý do EÚ vstupuje alebo ju opúšťa a ktorý má pri sebe peňažné prostriedky v hotovosti v hodnote 10 000 EUR alebo viac, oznámiť túto skutočnosť colným orgánom. Toto oznámenie sa bude musieť vykonať bez ohľadu na to, či cestujúci majú peňažné prostriedky v hotovosti pri sebe, vo svojej batožine alebo v dopravnom prostriedku. Budú ich musieť sprístupniť na kontrolu, ak ich príslušné orgány o to požiadajú.

Ak sa peňažné prostriedky posielajú iným spôsobom („peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu“), príslušné orgány budú mať právomoc požiadať odosielateľa alebo príjemcu, aby splnili oznamovaciu povinnosť. Príslušné orgány budú môcť vykonávať kontroly každej zásielky, balíka alebo dopravného prostriedku, ktoré môžu obsahovať peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu.

Členské štáty si budú vymieňať informácie, ak existujú náznaky, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, ktorá by mohla mať negatívny vplyv na finančné záujmy EÚ. Tieto informácie sa zašlú aj Európskej komisii.

Viac..  Ch. Lagardová: Inflácia v eurozóne sa zmierňuje, boj ECB sa však neskončil

Nové nariadenie nebude brániť členským štátom v tom, aby zaviedli dodatočné vnútroštátne kontroly pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti v rámci Únie podľa svojho vnútroštátneho práva za predpokladu, že tieto kontroly budú v súlade so základnými slobodami Únie.

Prijaté nariadenie teraz musí podpísať Rada a Európsky parlament. Podpísané znenie sa uverejní v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení.

Kontext

Súčasné pravidlá o pohybe hotovosti do EÚ a z EÚ (nariadenie o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti – nariadenie 1889/2005) sa uplatňujú od 15. júna 2007 a sú neoddeliteľnou súčasťou rámca EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Novým nariadením sa tieto pravidlá aktualizujú a dopĺňa sa právny rámec EÚ na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý je stanovený v smernici 2015/849.

Podľa súčasných pravidiel sa od cestujúcich, ktorí vstupujú do EÚ alebo ju opúšťajú, vyžaduje, aby colným orgánom oznámili, že majú pri sebe peňažné prostriedky v hotovosti vo výške 10 000 EUR alebo viac (alebo ich ekvivalent). Uvedeným novým právnym predpisom sa tieto povinnosti rozširujú. Tieto nové pravidlá sú potrebné, pretože teroristi a páchatelia trestnej činnosti dokázali nájsť spôsoby ako obchádzať pravidlá o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti. Zločineckým skupinám, ktoré svojou nelegálnou činnosťou získavajú veľké sumy peňažných prostriedkov v hotovosti, sa musí zabrániť v tom, aby na presúvanie a pranie svojich peňazí využívali medzery v súčasnom systéme.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices