EU Afrika
Pracovná skupina pre africký vidiek. PHOTO: © European Union.

Afrika a EÚ by mali rozvíjať partnerstvo fungujúce na troch úrovniach

Pracovná skupina pre africký vidiek predstavila svoju záverečnú správu – agendu v oblasti agropotravinárstva a rozvoja vidieka v rámci novej „africko-európskej aliancie pre udržateľné investície a pracovné miesta“, ktorú predseda Jean-Claude Juncker uviedol vo svoje správe o stave Únie v roku 2018.

Na základe odporúčaní tejto skupiny združujúcej afrických a európskych odborníkov by Afrika a EÚ mali rozvíjať partnerstvo fungujúce na troch úrovniach: medzi jednotlivcami, medzi podnikmi a medzi vládami. Začal by sa ním dialóg viacerých zainteresovaných strán na všetkých úrovniach počnúc miestnou úrovňou a umožnili by tesnejšie väzby medzi africkou a európskou spoločnosťou, podnikateľmi a vládami z oboch strán.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan uviedol: „Poľnohospodárstvo a politika rozvoja vidieka stoja na čele politickej spolupráce. Pracovná skupina pre africký vidiek zohráva v tomto úsilí centrálnu úlohu: v jej odporúčaniach sa skúmajú spôsoby, ako zvýšiť verejné a súkromné investície, ako si vymieňať najlepšie postupy a poznatky a ako prehlbovať spoluprácu vo všetkých oblastiach.“

Komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica doplnil: „Dnešný deň je pre africko-európsku alianciu veľmi dôležitý. Sme svedkami toho, ako úsilie pracovnej skupiny pre africký vidiek vyvrcholila v podobe konkrétnych odporúčaní. A teraz je len na nás, aby sme prikročili k realizácii týchto cenných odporúčaní a dospeli k riešeniam, ktorými môžeme dosiahnuť naše ciele: pozitívnu transformáciu vidieka a inkluzívne a udržateľné poľnohospodárstvo a agropotravinárske odvetvie.“

Komisárka Africkej únie (AÚ) pre vidiecke hospodárstvo a poľnohospodárstvo Josefa Sacko na dôvažok uviedla: „V správe pracovnej skupiny sa uznáva nová skutočnosť, že Afrika a Európa sú rovnocenní globálni partneri. Potvrdzuje sa v nej, že poľnohospodári a potravinársky priemysel by mali spolupracovať, ak sa chcú zhostiť nových príležitostí, ktoré im ponúkne kontinentálna zóna voľného obchodu v Afrike, a takisto budovať regionálne trhy potrebné pre dlhodobú potravinovú bezpečnosť v Afrike.“

Založenie tejto pracovnej skupiny iniciovala Európska komisia v máji 2018, aby poskytovala poradenstvo zamerané na prehlbovanie africko-európskeho partnerstva v potravinárstve a poľnohospodárstve. V záujme podpory rozvoja agropotravinárskeho odvetvia a vidieckeho hospodárstva Európska komisia zabezpečí, aby sa realizovali a následne kontrolovali viaceré opatrenia odporúčané touto skupinou odborníkov.

Vychádzajúc z niektorých krátkodobých odporúčaní pracovnej skupiny začne Európska komisia realizovať tieto projekty:

  • Program dvojstranného partnerstva a výmenný program medzi africkými a európskymi poľnohospodárskymi subjektmi:Komisia práve spustila pilotnú iniciatívu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy s Afrikou, na ktorú vyčlenila 5 miliónov eur. Dodatočné finančné prostriedky z rozpočtu EÚ budú k dispozícii na ďalšie programy dvojstranného partnerstva pre vidiecke ženské organizácie, organizácie a družstvá poľnohospodárov, podniky a verejné subjekty a ich partnerov.
  • Platforma AÚ – EÚ v oblasti podnikania v poľnohospodárstve: Komisia uznáva, že súkromný sektor môže pri štrukturálnej transformácii v Afrike zohrávať rozhodujúcu úlohu, navrhuje preto vytvoriť platformu na prepojenie európskych a afrických podnikov. Podľa očakávaní táto platforma pomôže identifikovať výzvy a príležitosti, ktoré medzi obomi svetadielmi sú v oblasti investícií súkromného sektora a obchodu.
  • Centrá inovácií: v záujme podpory „podnikateľov v agropotravinárskom odvetví“ a afrického poľnohospodárstva sa môžu zriadiť alebo posilniť centrá inovácií, pričom ich cieľom bude uplatňovanie praktických poznatkov. V týchto centrách by sa prepojil vnútroštátny výskum, systémy vysokoškolského vzdelávania, poľnohospodári, ich organizácie a súkromný sektor, aby sa okrem iného uľahčili digitálne inovácie a rozvoj zručností.
Viac..  Krízové nástroje štátnej pomoci na podporu poľnohospodárstva a rybárstva ostávajú v platnosti

Správa je medzníkom v procese budovania širšej spolupráce medzi EÚ a Afrikou v agropotravinárskom odvetví a zo strednodobého až dlhodobého hľadiska sú v nej identifikované štyri strategické oblasti činnosti: vytváranie pracovných miest, opatrenia v oblasti klímy, udržateľná transformácia afrického poľnohospodárstva a rozvoj afrického potravinárskeho priemyslu a súvisiacich trhov.

Aby sa zabezpečila otvorenosť a inkluzívnosť tohto procesu, Komisia otvorí on-line konzultáciu s cieľom získať priamu spätnú väzbu zainteresovaných strán v Afrike, pokiaľ ide o strategický prístup pracovnej skupiny a súčasný stav obchodu s agropotravinárskymi výrobkami a spolupráce medzi obomi svetadielmi. Výsledky tejto konzultácie spolu so správou sa zohľadnia na tretej ministerskej konferencii AÚ a EÚ venovanej poľnohospodárstvu, ktorá je naplánovaná na jún 2019.

Vytvorením vykonávacej skupiny zloženej zo zástupcov ministerstiev a súkromného sektora z Afriky aj EÚ sa takisto zabezpečia účinné následné opatrenia. Skupina sa predstaví na ministerskej konferencii v Ríme.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices