Timmermans, Jourova
Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans a komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. PHOTO: © European Union.

Komisia vyzýva na lepšie uplatňovanie pravidiel v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Európska komisia prijala oznámenie a štyri správy, ktoré pomôžu európskym a vnútroštátnym orgánom lepšie zvládať riziká spojené s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Junckerova Komisia zaviedla na úrovni EÚ prísne pravidlá prostredníctvom štvrtej a piatej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí a posilnila dozornú úlohu Európskeho orgánu pre bankovníctvo.

V správach sa zdôrazňuje, že smernice je nutné implementovať v plnej miere, a zároveň sa v nich poukazuje aj na potrebu doriešiť viacero štrukturálnych nedostatkov, ktoré sprevádzajú vykonávanie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Balík bude slúžiť ako základ pri budúcom politickom rozhodovaní o tom, ako ďalej posilňovať rámec EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol„Páchateľom trestnej činnosti a teroristom nesmieme dať žiadnu príležitosť na to, aby zneužívali náš finančný systém a ohrozovali bezpečnosť Európanov. Existuje niekoľko veľmi konkrétnych zlepšení, ktoré sa dajú rýchlo zaviesť na operačnej úrovni. Komisia bude v tejto veci členské štáty naďalej podporovať a zároveň bude zvažovať, ako by sa mohli doriešiť zvyšné štrukturálne nedostatky.“

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, poznamenal:„Spoľahlivý rámec pre predchádzanie a boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu má zásadný význam z hľadiska zachovania integrity európskeho finančného systému a obmedzovania rizík ohrozujúcich finančnú stabilitu. Z dnešnej analýzy však vyplýva, že nie vo všetkých bankách a všetkých krajinách EÚ sa naše prísne pravidlá v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí uplatňujú rovnako. Čelíme tak štrukturálnemu problému, ktorý ohrozuje schopnosť Únie zabrániť zneužívaniu finančného systému na nezákonné účely. Tento problém treba vyriešiť a treba to urobiť čo najskôr.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová skonštatovala: „Na úrovni EÚ sme síce zaviedli prísne pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí, no tieto pravidlá musia uplatňovať v praxi všetky členské štáty. Nechceme, aby boli v EÚ slabé miesta, ktoré by mohli byť zneužité páchateľmi trestnej činnosti. Nedávne škandály ukazujú, že členské štáty by mali tento problém riešiť urýchlene.“

Oznámenie Smerom k lepšiemu vykonávaniu rámca EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu poskytuje prehľad štyroch správ, ktoré boli uverejnené: Nadnárodná správa o posudzovaní rizík obsahuje aktualizáciu odvetvových rizík spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. V správe o posúdení nedávnych ostro sledovaných prípadov prania špinavých peňazí vo finančnom sektore a v správach o finančných spravodajských jednotkách a vzájomnom prepojení centralizovaných registrov bankových účtov sa analyzujú nedostatky súčasného dohľadu a spolupráce v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a navrhujú spôsoby ich riešenia.

Posudzovanie rizík spojených s praním špinavých peňazí na vnútornom trhu

Nadnárodná správa o posudzovaní rizík je nástroj, ktorý má členským štátom pomôcť identifikovať a odstrániť riziká spojené s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Od roku 2017 Komisia prijíma túto správu každé dva roky.

Ako vyplýva zo správy, väčšinu odporúčaní z prvého nadnárodného posudzovania rizík jednotliví aktéri vykonali. Viaceré horizontálne nedostatky však pretrvávajú, najmä pokiaľ ide o anonymné výrobky, identifikáciu konečných užívateľov výhod a nové neregulované výrobky, ako sú virtuálne aktíva. Niektoré z nich sa budú riešiť prostredníctvom nadchádzajúcej transpozície piatej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí. V správe sa okrem toho pripomína, že členské štáty ešte stále v plnej miere netransponovali štvrtú smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí. Komisia vyzýva členské štáty, aby smernicu v plnej miere implementovali a riadili sa odporúčaniamiobsiahnutými v tejto správe. Zlepšila by sa vďaka tomu spolupráca medzi orgánmi dohľadu, zvýšilo povedomie povinných subjektov a poskytli ďalšie usmernenia týkajúce sa identifikácie konečných užívateľov výhod.

Posúdenie nedávnych prípadov prania špinavých peňazí a poučenia, ktoré z toho vyplývajú

V nadväznosti na viaceré výmeny s Európskym parlamentom a na žiadosť Rady z decembra 2018 Európska komisia analyzovala desať nedávnych verejne známych prípadov prania špinavých peňazí v bankách EÚ s cieľom poskytnúť analýzu niektorých súčasných nedostatkov a načrtnúť možné riešenia.

Správa síce nie je vyčerpávajúca, ale ukazuje, že:

Banky vo viacerých analyzovaných prípadoch v skutočnosti nedodržiavali alebo niekedy vôbec nesplnili požiadavky na boj proti praniu špinavých peňazí. Nemali zavedené riadne vnútorné mechanizmy na predchádzanie praniu špinavých peňazí a nezosúladili svoje politiky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí/financovaniu terorizmu, keď mali riskantné obchodné modely. Zo zistení takisto vyplynulo, že medzi týmito politikami chýbala dostatočná koordinácia buď na úrovni jednotlivých subjektov, alebo na úrovni skupiny.

  • Vnútroštátne orgány reagovali veľmi rozdielne, pokiaľ ide o včasnosť a účinnosť ich opatrení v oblasti dohľadu. Z hľadiska stanovovania priorít, zdrojov, odborných znalostí a dostupných nástrojov boli zistené značné rozdiely. Najmä v otázkach dohľadu nad bankovou skupinou mali orgány dohľadu sklony k tomu, že sa príliš spoliehali na rámec pre boj proti praniu špinavých peňazí hostiteľských členských štátov, čo narúšalo účinnosť opatrení v oblasti dohľadu v cezhraničných prípadoch na úrovni EÚ. Rozdelenie zodpovedností navyše viedlo k tomu, že spolupráca medzi orgánmi boja proti praniu špinavých peňazí, orgánmi prudenciálneho dohľadu, finančnými spravodajskými jednotkami a orgánmi presadzovania práva nebola účinná.
Viac..  Borrell: Ministri EÚ podporili plán zníženia ekonomickej závislosti od Číny

Tieto nedostatky sú prejavom pretrvávajúcich štrukturálnych problémov pri vykonávaní pravidiel EÚ, ktoré sa doteraz riešili len čiastočne. Fragmentácia v oblasti regulácie a dohľadu spolu s rôznorodosťou úloh, právomocí a nástrojov, ktoré majú k dispozícii verejné orgány, vedie k vytváraniu medzier vo vykonávaní pravidiel EÚ. Nedostatky v politikách boja proti praniu špinavých peňazí a dohľade sa ešte výraznejšie prejavujú v cezhraničných situáciách, a to v rámci EÚ, ale aj vo vzťahu ku krajinám mimo EÚ. Hoci banky a orgány dohľadu už podnikli významné kroky, ešte stále zostáva veľa práce. Treba napríklad pokračovať v harmonizácii medzi členskými štátmi a posilňovaní dohľadu.

Potreba posilnenej spolupráce medzi finančnými spravodajskými jednotkami

Finančné spravodajské jednotky zohrávajú kľúčovú úlohu pri identifikácii rizík spojených s praním špinavých peňazí v každej krajine. Platforma finančných spravodajských jednotiek EÚ, ktorá je expertnou skupinou Komisie, v posledných rokoch výrazne zlepšila spoluprácu, ale Komisia identifikovala isté pretrvávajúce problémy:

  • Prístup finančných spravodajských jednotiek k informáciám: Niektoré finančné spravodajské jednotky nie sú vzhľadom na svoj odlišný status, právomoci a organizáciu schopné získať prístup k relevantným informáciám (finančným a administratívnym informáciám a informáciám týkajúcim sa presadzovania práva) ani si ich vymieňať.
  • Výmena informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami je naďalej nedostatočná a často je príliš pomalá.
  • Nástroje IT: Finančné spravodajské jednotky navyše niekedy nemajú ani vhodné nástroje IT, aby dokázali účinne importovať a exportovať informácie do/zo siete FIU.net.
  • Obmedzený rozsah pôsobnosti platformy finančných spravodajských jednotiek v EÚ, ktorá nemôže vydávať právne záväzné vzory, usmernenia a normy.

V správe sa navrhuje niekoľko konkrétnych zmien, ako napríklad nový podporný mechanizmus, prostredníctvom ktorého by sa ďalej zlepšovala spolupráca medzi finančnými spravodajskými jednotkami v celej EÚ.

Vzájomné prepojenie centralizovaných registrov bankových účtov

V správe o vzájomnom prepojení centralizovaných registrov bankových účtov sa uvádza niekoľko prvkov, ktoré treba zvážiť v prípade prepojenia registrov bankových účtov a systémov vyhľadávania údajov. Komisia navrhuje, že takýto systém by mohol byť prípadne decentralizovaným systémom so spoločnou platformou na úrovni EÚ. Na účely dosiahnutia takéhoto vzájomného prepojenia by bolo potrebné legislatívne opatrenie, ktoré by sa prijalo po konzultácii s vládami členských štátov, finančnými spravodajskými jednotkami, orgánmi presadzovania práva a úradmi pre vyhľadávanie majetku.

Ďalšie kroky

Správy budú podkladom pre budúcu diskusiu o ďalších opatreniach v tejto oblasti, a to aj pokiaľ ide o povinnosti finančných inštitúcií a právomoci a nástroje potrebné na účely účinného dohľadu. Súčasná úroveň integrácie bankového trhu si bude vyžadovať aj ďalšiu prácu na cezhraničných aspektoch rámca pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Komisia bude naďalej pozorne monitorovať, ako členské štáty vykonávajú pravidlá EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.

Súvislosti

Počas Junckerovej Komisie EÚ posilnila rámec pre boj proti praniu špinavých peňazí/financovaniu terorizmu prijatím štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorú mali členské štáty transponovať do júna 2017. Komisia vyhodnocuje transpozíciu štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí a zároveň overuje, či členské štáty správne uplatňujú dané pravidlá. Komisia začala postup v prípade nesplnenia povinnosti proti väčšine členských štátov, keďže dospela k záveru, že oznámenia predložené členskými štátmi nesvedčia o úplnej transpozícii tejto smernice.

Piatou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí sa zlepšia právomoci finančných spravodajských jednotiek, zvýši sa transparentnosť informácií o skutočnom vlastníctve a budú sa regulovať virtuálne meny a predplatené karty s cieľom lepšie predchádzať financovaniu terorizmu. Túto smernicu musia členské štáty transponovať do vnútroštátneho práva do januára 2020.

Po odhalení niekoľkých prípadov prania špinavých peňazí v roku 2018, Komisia spolu s európskymi orgánmi dohľadu a Európskou centrálnou bankou vytvorila v máji 2018 spoločnú pracovnú skupinu. Na základe odporúčaní pracovnej skupiny Komisia vydala v septembri 2018 oznámenie o posilnení prudenciálneho rámca a rámca boja proti praniu špinavých peňazí a nové pravidlá na posilnenie úlohy Európskeho orgánu pre bankovníctvo. To viedlo k posilneniu aspektu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v prudenciálnych bankových právnych predpisoch prostredníctvom prijatia piatej smernice o kapitálových požiadavkách v decembri 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

Michal Šimečka o správe Európskej komisie: Využívanie paragrafu 363 je na Slovensku nadužívané

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Právny …

Consent choices