voda
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Zlepšenie kvality pitnej vody a jej dostupnosti. Komisia reaguje ambicióznym návrhom

Komisia víta predbežnú dohodu na prepracovanom znení smernice o pitnej vode, ku ktorej v Štrasburgu dospeli Európsky parlament a Rada. Dohoda vychádza z návrhu prijatého vo februári 2018 Komisiou v priamej reakcii na európsku občiansku iniciatívu „Right2Water“ (právo na vodu). Jej cieľom je zlepšiť kvalitu pitnej vody a prístup k nej a zároveň lepšie informovať občanov.

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius v tejto súvislosti uviedol: Občania dôrazne a jasne vyzvali Komisiu, aby navrhla iniciatívu, ktorá by Európanom garantovala prístup k nezávadnej pitnej vode. Komisia na túto výzvu adresovanú formou európskej občianskej iniciatívy reagovala ambicióznym návrhom. S výzvou dnes súhlasili aj spoluzákonodarcovia a dohodli sa na modernizácii pravidiel EÚ, ktorá by zvýšila kvalitu pitnej vody podľa najnovších noriem, zlepšila jej dostupnosť pre všetkých a priniesla väčšiu transparentnosť v tomto kľúčovom odvetví. Spoločne dokážeme a budeme chrániť zdravie a bezpečnosť našich občanov.

Pitná voda je dnes kontrolovaná iba v mieste odberu. Podľa nových dohodnutých pravidiel sa bude uplatňovať tzv. prístup založený na rizikových faktoroch, ktorým sa umožní zavedenie ďalších preventívnych a nápravných opatrení na ochranu zdrojov pitnej vody. Vďaka ďalšej významnej zmene v právnych predpisoch získajú občania jednoduchý a zrozumiteľný (okrem iného aj online) prístup k informáciám o kvalite a dodávke pitnej vody v mieste ich bydliska, čím sa zvýši ich dôvera k vode z vodovodu.

Znenie dohody vychádza z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie a v niektorých prípadoch dokonca prekračuje ich rámec. Nové pravidlá EÚ sa stanú celosvetovou normou a zohľadnia sa v nich najnovšie technologické inovácie. Obmedzí sa tak škodlivý vplyv znečisťovania na ľudské zdravie, ale aj na naše prírodné zdroje. Pravidlá sú preto plne v súlade s európskym ekologickým dohovorom. Vďaka nim bude možné bojovať s novými znečisťujúcimi látkami, ako sú mikroplasty, endokrinné disruptory a nové druhy chemikálií (per- a polyfluóroalkyly). Súčasťou dohody sú podrobné hygienické požiadavky na materiály, ktoré sa dostávajú do styku s pitnou vodou. Kľúčovú úlohu zohráva Európska chemická agentúra, ktorá má zaručiť, že v potrubiach a vo vodovodoch prichádzajúcich do styku s vodou budú použité iba bezpečné látky. Vďaka tejto harmonizácii pravidiel bude možné ľahšie zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu s výrobkami prichádzajúcimi do styku s pitnou vodou a zároveň zlepšiť ochranu verejného zdravia.

Viac..  Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Ďalšie kroky

Predbežnú dohodu z 18. decembra 2019 teraz musí formálne schváliť Európsky parlament a Rada.

Smernica bude po schválení uverejnená v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť o 20 dní neskôr.

Súvislosti

Mnohí ľudia žijúci v EÚ majú už dnes bezproblémový prístup ku kvalitnej pitnej vode aj vďaka viac ako 30-ročnej existencii právnych predpisov EÚ týkajúcich sa kvality pitnej vody. Komisia navrhla v roku 2018 revíziu smernice o pitnej vode (98/83/ES) v reakcii na európsku občiansku iniciatívu „Right2Water“. Návrhu predchádzalo hodnotenie regulačnej vhodnosti a efektívnosti smernice o pitnej vode v rámci programu REFIT a sprevádzalo ho posúdenie vplyvu a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices