Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Prechod klimaticky neutrálnu a digitálnu Európu môže začať. Komisia predstavila pracovný program na rok 2020

Európska komisia prijala svoj pracovný program na rok 2020. Stanovuje v ňom opatrenia, ktoré prijme v roku 2020 s cieľom premeniť politické usmernenia predsedníčky Ursuly von der Leyenovej na hmatateľné výhody pre európskych občanov, podniky a spoločnosť. Tento prvý pracovný program motivuje potreba využiť príležitosti, ktoré so sebou prinesie dvojitá transformácia – ekologická a digitálna.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti povedala: Táto Komisia je odhodlaná riešiť výzvy našej generácie, ako sú zmena klímy, digitalizácia a migrácia. Sme odhodlaní preniesť do života Európsky ekologický dohovor a zlepšiť šance európskych občanov a podnikov, aby uspeli v digitálnej transformácii. Tento pracovný program pomôže vybudovať ambicióznejšiu Úniu.“

Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, uviedol: Premeniť naše ambície na skutočnosť možno len tímovým úsilím všetkých inštitúcií, členských štátov a kľúčových partnerov. Do pracovného programu Komisie sa preto premietli aj hlavné priority Európskeho parlamentu a Európskej rady. Navyše po prvýkrát máme integrované poznatky o dlhodobých trendoch, ktoré formujú naše hospodárstva a spoločnosti. Pri práci na perspektívnych politikách, ktoré budú rozhodne odpovedať na potreby všetkých Európanov a posilnia geopolitickú pozíciu našej Únie, nám strategický výhľad poslúži ako kompas.

Prechod na spravodlivú, klimaticky neutrálnu a digitálnu Európu môže začať

V roku 2020 začne Európska komisia meniť 6 hlavných ambícií predsedníčky von der Leyenovej na konkrétne iniciatívy, ktoré sa potom prerokujú a vykonajú v spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi a ďalšími partnermi:

  • Európsky ekologický dohovor: Komisia predložila v decembri 2019 a januári 2020 prvé kľúčové iniciatívy a následne navrhne európske právne predpisy v oblasti klímy, ktorých úlohou bude urobiť z cieľa nulovej bilancie emisií uhlíka do roku 2050 súčasť legislatívy. Všetko toto úsilie prepojí Európsky klimatický pakt, do ktorého sa zapoja regióny, miestne spoločenstvá, občianska spoločnosť, školy, priemysel a jednotlivci. EÚ bude zároveň viesť medzinárodné rokovania pred konferenciou COP26 v Glasgowe. Komisia predloží iniciatívy na boj proti strate biodiverzity a na základe stratégie „z farmy na stôl“ bude podporovať poľnohospodárov, aby poskytovali kvalitné, cenovo dostupné a bezpečné potraviny udržateľnejšími spôsobmi.
  • Európa pripravená na digitálny vek: Nová európska stratégia v oblasti údajov našej Únii umožní čo najlepšie využiť nesmiernu hodnotu iných ako osobných údajov ako čoraz rozšírenejšieho a čoraz lepšie opätovne využiteľného aktíva v digitálnom hospodárstve. V tom je zahrnuté optimálne využívanie potenciálu digitálnych údajov a rozvoj a šírenie umelej inteligencie s ohľadom na naše európske hodnoty a základné práva. Nová priemyselná stratégia pre Európu posilní naše priemyselné a inovačné kapacity, zatiaľ čo akt o digitálnych službách utuží jednotný trh v oblasti digitálnych služieb a pomôže poskytnúť menším podnikom potrebnú právnu jasnosť a rovnaké podmienky.
  • Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí: Komisia v januári 2020 predstavila prvé návrhy týkajúce sa silnej sociálnej Európy a následne prijme opatrenia, ktorými sa dvojitá klimatická a digitálna transformácia stane súčasťou nášho jedinečného sociálneho trhového hospodárstva, aby sa v ňom spájala sociálna spravodlivosť, udržateľnosť a hospodársky rast. Komisia predloží s úctou k národným tradíciám návrhy na zaručenie spravodlivých minimálnych miezd pre pracovníkov v EÚ, na vytvorenie európskeho systému zaistenia v nezamestnanosti a na zabezpečenie účinného a spravodlivého zdaňovania. Komisia takisto navrhne európsku záruku pre deti s cieľom zabezpečiť, aby mali deti prístup k základným službám, a posilní záruku pre mladých ľudí na podporu ich vzdelávania, ako aj potrebnej odbornej prípravy a pracovných príležitostí.
  • Silnejšia Európa vo svete: Komisia vypracuje nové stratégie spolupráce s našimi susedmi v Afrike a na západnom Balkáne. Komisia bude naďalej presadzovať otvorenie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom. Zároveň sa bude snažiť udržať dynamiku tým, že navrhne spôsoby na posilnenie prístupového procesu vrátane metodiky rozširovania a posilneného investičného rámca. Budeme sa naďalej zasadzovať o to, aby sa posilnil, aktualizoval a zmodernizoval systém založený na pravidlách s cieľom prispôsobiť ho dnešnej realite. Na posilnenie geopolitickej úlohy Komisie budú mať všetky iniciatívy pracovného programu silný vonkajší rozmer.
  • Podpora európskeho spôsobu života: Komisia predloží nový pakt o migrácii a azyle, ktorý je ústredným článkom reformy azylovej politiky. Komisia tiež podporí ochranu zdravia Európanov a povedie boj proti rakovine. Jej iniciatívy pomôžu zvýšiť investície do zručností ľudí a pomôcť im zvládnuť výzvy spojené s digitálnou a klimatickou transformáciou. Komisia zároveň predloží novú stratégiu bezpečnosti EÚ, v ktorej stanoví oblasti, kde môže Únia priniesť pridanú hodnotu a tým podporiť členské štáty pri zaisťovaní bezpečnosti – od boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti až po predchádzanie a odhaľovanie hybridných hrozieb, kybernetickú bezpečnosť a zvyšovanie odolnosti našej kritickej infraštruktúry.
  • Nový impulz pre európsku demokraciu: Komisia otvorí spolu s ostatnými inštitúciami a partnermi EÚ Konferenciu o budúcnosti Európy, cez ktorú zapojí občanov do činnosti EÚ. Komisia bude naďalej v EÚ chrániť kultúru dodržiavania zásad právneho štátu. Zároveň budeme venovať pozornosť tomu, ako nová demografická situácia ovplyvňuje všetko od zamestnanosti, po sociálnu ochranu, verejné zdravie, verejné financie a regionálnu politiku, digitálnu pripojiteľnosť, zručnosti a integráciu, a pripravíme odozvu napríklad iniciatívami v oblasti starnutia.
Viac..  Scholz varoval Leyenovú pred väčšinou s "pravicovými extrémistami"

Uplatňovanie politickej diskontinuity

Pri príprave pracovného programu Komisia preskúmala všetky návrhy, ktoré v súčasnosti čakajú na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, a navrhuje 34 z nich stiahnuť a zmeniť. Niektoré z nich nezodpovedajú novým politickým prioritám Komisie; v prípade väčšiny iniciatív je však Komisia naďalej pevne odhodlaná dosiahnuť svoje ciele. Komisia bude skôr, ako niektoré právne predpisy formálne stiahne, zvažovať, ako lepšie a efektívnejšie sledovať ich ciele, a poradí sa s Európskym parlamentom a Radou.

Posilnenie tvorby a implementácie politík s perspektívou do budúcnosti

Od roku 2020 bude Komisia vo väčšej miere využívať svoje strategické prognostické kapacity na určenie dlhodobých trendov, lepšie stanovovanie priorít Komisie a tvorbu politík založených na dôkazoch. Posilnený rámec lepšej právnej regulácie zabezpečí, že politiky prinesú hmatateľné výsledky a uľahčia život ľudí a podnikov. Komisia konkrétne vypracuje aj nový nástroj založený na zásade „jeden za jeden“, aby sa zabezpečilo, že každé novozavedené zaťaženie je pre ľudí a podniky – najmä SMP – bude vykompenzované znížením administratívnych nákladov na úrovni EÚ v tej istej oblasti politiky. V úsilí o zjednodušovanie bude Komisiu podporovať aj Platforma pre budúcu mobilitu.

Plnenie spoločného programu

Na príprave svojho pracovného programu Komisia ešte pred jeho predstavením úzko spolupracovala s Európskym parlamentom, členskými štátmi a poradnými výbormi. Komisia, Európsky parlament a Rada teraz začnú rokovania o vytvorení zoznamu spoločných priorít, v ktorých sa dohodnú na rýchlych krokoch vpred.

O dac

Odporúčame pozrieť

Scholz varoval Leyenovú pred väčšinou s „pravicovými extrémistami“

Nemecký kancelár Olaf Scholz nepriamo varoval šéfku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, aby sa …

Consent choices