emisie, znecistenie ovzdusia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Väčšine členských štátov hrozí, že nesplnia svoje záväzky v oblasti znižovania emisií

V posúdení prvých programov opatrení členských štátov na kontrolu emisií do ovzdušia sa uvádza, že vykonávanie nových európskych predpisov pre čisté ovzdušie si vyžaduje zlepšenia. Členské štáty musia zintenzívniť úsilie vo všetkých sektoroch, aby pre svojich občanov zabezpečili čistý vzduch a zabránili tak ochoreniam dýchacích ciest a predčasným úmrtiam spôsobeným dýchaním znečisteného vzduchu.

Komisár EÚ pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius uviedol: „Táto správa vysiela jasný signál. Ovzdušie v Európe je stále rizikové pre priveľa občanov. Potrebujeme účinnejšie opatrenia na zníženie znečistenia v mnohých členských štátoch a na boj proti emisiám do ovzdušia naprieč odvetviami vrátane poľnohospodárstva, dopravy a energetiky. Teraz je najlepšia príležitosť tieto zmeny uskutočniť: investovať do čistejšieho ovzdušia znamená investovať do zdravia občanov a je to impulz, ktorý pomôže naštartovať naše hospodárstvo. Toto je idea stojaca za európskou zelenou dohodou, a zároveň je to spôsob uvažovania, ktorý prospeje životnému prostrediu.“

Podľa uverejnenej prvej správy Komisie v súvislosti s posúdením vykonávania smernice o národných záväzkoch znižovania emisií väčšine členských štátov hrozí, že svoje záväzky v oblasti znižovania emisií do roku 2020 alebo 2030 nesplnia. Zatiaľ čo niektoré členské štáty uvádzajú osvedčené postupy, ktoré by mali byť pre ostatných inšpiráciou, v správe sa poukazuje na potrebu dodatočných opatrení s cieľom znížiť znečistenie ovzdušia. Komisia bude pokračovať v monitorovaní a podporovaní vnútroštátnych snáh v tejto oblasti prostredníctvom finančných a nefinančných nástrojov. Mimoriadne dôležité je úsilie znížiť emisie amoniaku v oblasti poľnohospodárstva, čo v celej EÚ predstavuje najrozšírenejšiu a najzávažnejšiu výzvu v rámci vykonávania smernice.

Účinné vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa čistého ovzdušia je zásadným príspevkom k „ambícii nulového znečistenia pre netoxické prostredie“, ktorú Komisia oznámila v rámci európskej zelenej dohody a súvisiacich iniciatív. V súlade s prístupom vychádzajúcim z európskej zelenej dohody treba takisto posilniť a hlbšie posúdiť synergie s politikami v oblasti klímy a energetiky.

Viac..  Akt o emisne neutrálnom priemysle robí z EÚ centrum čistých technológií a ekologických pracovných miest

Komisia okrem správy o vykonávaní uverejnila aj analýzu vypracovanú svojimi konzultantmi, v ktorej sa zaoberali národným programom riadenia znečisťovania ovzdušia a projekciami emisií každého členského štátu, ako aj horizontálnu správu pre celú EÚ sústreďujúcu všetky uvedené informácie.

Súvislosti

Smernica o národných záväzkoch znižovania emisií, ktorá nadobudla účinnosť 31. decembra 2016, je hlavným legislatívnym nástrojom na dosiahnutie cieľov programu Čisté ovzdušie do roku 2030. Pri plnom uplatňovaní by smernica znížila negatívne vplyvy znečistenia ovzdušia na zdravie do roku 2030 o takmer 50 % a priniesla by značné výhody pre životné prostredie a klímu.

V smernici sa stanovujú národné záväzky znižovania emisií na obdobie 2020 – 2029 a ambicióznejšie záväzky od roku 2030, ktoré sa týkajú piatich zásadných látok znečisťujúcich ovzdušie: oxidov dusíka (NOx), nemetánových prchavých organických zlúčenín (NMVOC), oxidu siričitého (SO2), amoniaku (NH3) a jemných tuhých častíc (PM2,5).

Splnenie záväzkov zníženia emisií do roku 2020 sa bude kontrolovať v roku 2022, keď budú k dispozícii emisné inventúry za rok 2020.

Ďalší postup

Správu o vykonávaní smernice o národných záväzkoch znižovania emisií neskôr tento rok doplní druhý výhľad pre čisté ovzdušie, ktorý bude obsahovať aktuálne výsledky modelovania týkajúce sa toho, nakoľko sú EÚ a jej členské štáty schopné dosiahnuť svoje ciele v oblasti čistého ovzdušia do roku 2030 a neskôr.

O dac

Odporúčame pozrieť

emisie

Akt o emisne neutrálnom priemysle robí z EÚ centrum čistých technológií a ekologických pracovných miest

Komisia víta dnešné konečné prijatie aktu o emisne neutrálnom priemysle, ktorým sa EÚ nasmeruje na cestu …

Consent choices