europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Energetická transformácia: Europarlament požaduje väčšiu podporu regiónov

Parlament vo štvrtok schválil svoj mandát na rokovania s Radou o zriadení Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý by mal zmierniť sociálne dopady ekologizácie hospodárstva EÚ.

Poslanci schválili vyjednávací mandát EP pomerom hlasov 417 (za): 141 (proti): 138 (zdržalo sa hlasovania).

Parlament sa v prijatom texte zasadil za výrazné navýšenie zdrojov Fondu na spravodlivú transformáciu (FST) z rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027, a to až o 25 miliárd eur v cenách roku 2018. Pre porovnanie – Komisia navrhovala zvýšenie prostriedkov o 11 miliárd eur a Európska rada (hlavy štátov a vlád) žiadala zníženie pôvodného rámca na 7,5 miliardy eur. Návrh Nástroja Európskej únie na obnovu navyše počíta s doplnením rozpočtu FST o ďalších 32 miliárd eur v bežných cenách.

Poslanci potvrdili kľúčové ustanovenia uvedené v návrhu odporúčaní Výboru pre regionálny rozvoj (REGI):

podpora obyvateľstva, hospodárstva a životného prostredia regiónov čeliacich transformácii,
vytvorenie tzv. mechanizmu ekologického odmeňovania, ktorý umožní, aby sa 18% celkových zdrojov Fondu na spravodlivú transformáciu pridelilo tým krajinám Únie, ktoré svoje emisie skleníkových plynov znížia rýchlejšie než iné členské štáty,
pridelenie 1% celkových súm ostrovom a 1% najvzdialenejším regiónom,
stanovenie miery spolufinancovania oprávnených projektov v celej EÚ až na úrovni 85%,
umožnenie dobrovoľného presmerovania prostriedkov z iných kohéznych fondov,
rozšírenie rozsahu pôsobnosti fondu tak, aby zahŕňal mikropodniky, udržateľný cestovný ruch, sociálnu infraštruktúru, univerzity a verejné výskumné inštitúcie, technológie uskladňovania energie, diaľkové vykurovanie s nízkymi emisiami, inteligentnú a udržateľnú mobilitu, digitálne inovácie vrátane digitálneho a presného poľnohospodárstva, projekty na boj proti energetickej chudobe, ako aj kultúru, vzdelávanie a budovanie komunity,
udelenie výnimky pre investície do činností súvisiacich so zemným plynom v prípade regiónov, ktoré sú vo veľkej miere závislé od ťažby a spaľovania čierneho a hnedého uhlia, roponosnej bridlice alebo rašeliny za predpokladu, že takéto činnosti možno označiť za environmentálne udržateľné v súlade s nariadením o taxonómii a že spĺňajú šesť dodatočných kumulatívnych podmienok.

Členské štáty, ktoré sa zatiaľ nezaviazali k splneniu národného cieľa klimatickej neutrality do roku 2050, by podľa návrhu mali mať prístup iba k 50% pôvodne pridelených prostriedkov. Zvyšných 50% by podľa poslancov mali mať k dispozícii až po prijatí tohto vnútroštátneho cieľa.

Vyhlásenie spravodajcu

Viac..  Európska vodíková banka: Europoslanci požadujú väčšiu podporu domácej produkcie

Spravodajca Manolis Kefalogiannis (EPP, EL) uviedol: „EÚ sa v rámci Európskeho ekologického dohovoru usiluje o sociálno-ekonomickú transformáciu regiónov závislých od fosílnych palív a odvetví s vysokými emisiami uhlíka. Výbor pre regionálny rozvoj 6. júla úspešne schválil návrh správy, ktorou sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu. Fond sa stane kľúčovou súčasťou politiky súdržnosti EÚ. Teraz sme pripravení začať medziinštitucionálne rokovania. Fond na spravodlivú transformáciu bude zároveň úzko prepojený s Viacročným finančným rámcom na roky 2021 – 2027, ako aj s novým nástrojom obnovy EÚ pre budúce generácie.“

Ďalší postup

Rokovania zástupcov Parlamentu a Rady by sa mali začať čoskoro a mali by sa týkať všetkých otázok s výnimkou finančného krytia, o ktorom sa bude rokovať v rámci paralelných rozhovorov o Viacročnom finančnom rámci (VFR).

Súvislosti

Európska komisia v januári predložila legislatívny návrh na zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu. Ide o prvý legislatívny návrh, ktorý pretavuje priority Európskeho ekologického dohovoru do praxe. Následne, koncom mája 2020, navrhla Komisia výrazné navýšenie prostriedkov pre tento fond.

V snahe odštartovať vyjednávania s Radou čo najskôr Výbor EP pre regionálny rozvoj (REGI) požiadal priamo o plenárne hlasovanie o návrhu rokovacieho mandátu EP. Ak by totiž návrh rokovacieho mandátu nebol predložený na hlasovanie a poslanci by zvrátili rozhodnutie výboru o začatí vyjednávaní s Radou a plenárne hlasovanie si tak vynútili, Parlament by podľa článku 71 Rokovacieho poriadku EP mohol o texte mandátu hlasovať až počas nasledujúceho plenárneho zasadnutia, čo by rokovania zástupcov Parlamentu, Rady a Komisie oddialilo.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ekologizácia trhov s dlhopismi: Poslanci schválili nový štandard

Poslanci Európskeho parlamentu prijali nový dobrovoľný štandard používania označenia „Európsky zelený dlhopis“, ktorý je prvým …

Consent choices