emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Stav energetickej únie: Pokrok v oblasti prechodu na čistú energiu a základ pre zelenú obnovu

Komisia prijala správu o stave energetickej únie za rok 2020 a jej sprievodné dokumenty, ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty energetickej politiky EÚ. Tohtoročná správa je prvou správou od prijatia Európskej zelenej dohody. Zaoberá sa tým, ako energetická únia prispieva k dlhodobým cieľom Európy v oblasti klímy.

Jednotlivé posúdenia 27 národných energetických a klimatických plánov (NEKP) analyzujú postupy a ambície každého členského štátu v plnení aktuálnych cieľov v oblasti klímy a energetiky na rok 2030. Z celkového posúdenia vyplýva, že členské štáty tieto ciele dokážu splniť a vo väčšine prípadov robia značný pokrok pri ich dosahovaní. V správach sa zdôrazňuje, ako sektor energetiky môže prispieť k zotaveniu EÚ z hospodárskej krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Doteraz sa ukázalo, že energetická únia je odolná voči výzvam spôsobeným pandémiou, pokiaľ ide o energetické systémy a pracovníkov energetického priemyslu.

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans uviedol: „Sektor energetiky zohráva kľúčovú úlohu v znižovaní emisií a v plnení Európskej zelenej dohody. Dnešná správa o stave energetickej únie poukazuje na pokrok, ktorý robíme, ako aj na budúce výzvy a príležitosti. Investície a reformy, ktoré sme zaviedli, musia byť hnacou silou zelenej obnovy a dostať nás na správnu cestu v záujme dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050.“

Komisárka pre energetiku Kadri Simsonová dodala: „Národné energetické a klimatické plány sú základným nástrojom našej spolupráce s členskými štátmi pri plánovaní politík a investícií v oblasti zelenej a spravodlivej transformácie. Nastal čas premeniť tieto plány na realitu a dostať sa pomocou nich z krízy COVID-19 vďaka novým pracovným miestam a konkurencieschopnejšej energetickej únii.“

Správa sa zaoberá piatimi rôznymi rozmermi energetickej únie: dekarbonizáciou (vrátane energie z obnoviteľných zdrojov), energetickou efektívnosťou, energetickou bezpečnosťou, vnútorným trhom s energiou a výskumom, inováciami a konkurencieschopnosťou. Správa obsahuje usmernenia týkajúce sa rýchleho vykonávania NEKP a spôsobu, akým investície a reformy súvisiace s energetikou môžu podporiť oživenie hospodárstva EÚ. Zdôrazňuje sa v nej spôsob, akým plán obnovy NextGenerationEU dokáže podporiť členské štáty pomocou niekoľkých hlavných programov financovania.

Tohtoročná správa o stave energetickej únie je po prvý raz doplnená o analýzu dotácií v oblasti energetiky, v ktorej sa uvádza jasná potreba lepších údajov o dotáciách v oblasti energetiky a väčšieho úsilia o zníženie tých, ktoré podporujú výrobu a spotrebu fosílnych palív. Dnes bola uverejnená aj správa o konkurencieschopnosti čistej energie, z ktorej vyplýva, že priemysel EÚ úspešne využíva príležitosti prechodu na čistú energiu. Tento sektor prekonáva tradičné energetické technológie z hľadiska pridanej hodnoty, produktivity práce a rastu zamestnanosti. Komisia okrem toho prijala správy o pokroku v oblastiach vnútorného trhu s energiou, cien energií a nákladov na energie, energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov.

Viac..  Dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou o právnom predpise o obnove prírody

Súvislosti

Posúdenia 27 rozličných národných energetických a klimatických plánov (NEKP): Komisia dnes v nadväznosti na septembrové uverejnenie posúdenia NEKP na úrovni EÚ uverejnila jednotlivé posúdenia každého vnútroštátneho NEKP vrátane odporúčaní pre potenciálne využitie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti každým členským štátom.

Príloha o dotáciách v oblasti energetiky: Komisia v tomto prvom prehľade o dotáciách členských štátov v oblasti energetiky uvádza, že mnohé NEKP neobsahujú úplný obraz ani konkrétny harmonogram a kroky na postupné zrušenie dotácií na fosílne palivá, ktoré každoročne dosahujú 50 miliárd EUR.

Príloha o vnútornom trhu s energiou: Táto príloha poskytuje aktuálne informácie o vnútornom trhu s elektrinou a plynom. Konštatuje sa v nej, že sa dosiahol značný pokrok, hoci na úplnú integráciu trhov ešte treba vynaložiť viac úsilia.

Správa o konkurencieschopnosti čistej energie: Táto správa sa zameriava najmä na šesť kľúčových technológií čistej energie v záujme toho, aby EÚ splnila svoje ciele do roku 2030, resp. 2050: solárna fotovoltika; veterná energia na mori; energia z oceánov; čistý vodík; batérie a inteligentné siete.

Správa o cenách energií a nákladoch na energie: V tejto správe sa podrobne skúmajú ceny energií a vývoj nákladov v Európe a na medzinárodnej úrovni. Zdôrazňuje sa v nej, že podiel výdavkov domácností na energie od roku 2012 klesá na všetkých úrovniach príjmov.

Správa o pokroku v oblasti energetickej efektívnosti: Táto správa sa zaoberá pokrokom v oblasti dlhodobého cieľa energetickej efektívnosti. Zatiaľ čo z predbežnej analýzy vyplýva, že kríza COVID-19 mala významný dosah na dopyt po energii, členské štáty budú musieť zintenzívniť svoje úsilie o udržanie pozitívneho trendu.

Správa o pokroku v oblasti obnoviteľných zdrojov: V tejto správe sa zdôrazňuje, že podiel energie z obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe EÚ27 dosiahol 18,9 % a že EÚ podľa predpokladov prekročí svoje ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov na rok 2020.

O mam

Odporúčame pozrieť

COP28: EÚ oznámila finančnú podporu 175 miliónov eur na zníženie emisií metánu

Tieto látky, medzi ktoré patrí metán, oxid dusný, neúplne fluórované uhľovodíky a troposférický ozón, sú …

Consent choices