komisia
PHOTO: © European Union.

Jesenný balík EK: Podpora udržateľnej a inkluzívnej obnovy v kontexte vysokej neistoty

Európska komisia predstavila jesenný balík v oblasti hospodárskej politiky vrátane stanovísk k návrhom rozpočtových plánov pre eurozónu na rok 2021 a politických odporúčaní pre eurozónu. Ide o druhú etapu cyklu európskeho semestra 2021, ktorý sa začal v septembri uverejnením ročnej stratégie udržateľného rastu, ktorej jadrom je koncepcia konkurencieschopnej udržateľnosti. V ročnej stratégii udržateľného rastu sa zároveň členským štátom poskytli strategické usmernenia k vypracúvaniu ich plánov podpory obnovy a odolnosti a vymedzil sa vzťah medzi Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti (RRF) a semestrom. Dnešný balík vychádza z hospodárskej prognózy z jesene 2020 vypracovanej v kontexte vysokej neistoty, v ktorej sa predpokladá, že produkcia v eurozóne a EÚ zostane v roku 2022 v dôsledku hospodárskeho otrasu spôsobeného pandémiou koronavírusu pod úrovňou z obdobia pred pandémiou.

Stanoviská k návrhom rozpočtových plánov členských štátov eurozóny

stanoviskách k návrhom rozpočtových plánov na rok 2021 sa zohľadňuje prebiehajúca zdravotná kríza, vysoká miera neistoty a prudký hospodársky pokles v dôsledku pandémie COVID-19. Vzhľadom na aktiváciu všeobecnej únikovej doložky Paktu stability a rastu mali fiškálne odporúčania, ktoré Rada vydala v júli 2020, kvalitatívny charakter. Dnešné stanoviská sa preto zameriavajú najmä na to, či sú plánované expanzívne rozpočtové opatrenia na rok 2021 dočasné, a ak nie, či sa plánujú kompenzačné opatrenia.

Komisia dospela k záveru, že celkovo sú všetky NRP v súlade s odporúčaniami Rady z 20. júla 2020. Väčšina opatrení sa zameriava na podporu hospodárskej činnosti v čase značnej neistoty. Zdá sa, že niektoré opatrenia uvedené v návrhoch rozpočtových plánov Francúzska, Talianska, Litvy a Slovenska nie sú dočasné alebo ich nesprevádzajú kompenzačné opatrenia. Litva predložila svoj návrh rozpočtového plánu založený na scenári nezmenenej politiky a vyzýva sa, aby predložila aktualizovaný návrh rozpočtového plánu.

Pokiaľ ide o Belgicko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko, vzhľadom na úroveň ich verejného dlhu a veľké výzvy v oblasti udržateľnosti v strednodobom horizonte, ktoré v týchto krajinách existovali už pred vypuknutím pandémie COVID-19, je osobitne dôležité zaistiť, aby sa pri prijímaní podporných rozpočtových opatrení zachovala strednodobá fiškálna udržateľnosť.

Kroky v rámci Paktu stability a rastu vo vzťahu k Rumunsku

V dôsledku prekročenia prahovej hodnoty deficitu stanovenej v zmluve v roku 2019 sa na Rumunsko od apríla 2020 vzťahuje postup pri nadmernom deficite. Vzhľadom na pretrvávajúcu vysokú neistotu spôsobenú pandémiou koronavírusu sa Komisia domnieva, že v tejto chvíli by sa nemalo prijímať žiadne rozhodnutie o ďalších krokoch v rámci postupu pri nadmernom deficite voči Rumunsku. Rozpočtovú situáciu Rumunska prehodnotí na jar 2021.

Odporúčanie pre eurozónu, správa o mechanizme varovania a návrh spoločnej správy o zamestnanosti

Odporúčanie o hospodárskej politike eurozóny poskytuje členským štátom eurozóny individuálne poradenstvo v otázkach, ktoré ovplyvňujú fungovanie eurozóny ako celku. Tento rok obsahuje aj politické usmernenia týkajúce sa priorít, na ktoré by sa členské štáty eurozóny mali zamerať vo svojich plánoch podpory obnovy a odolnosti. V odporúčaní sa členské štáty eurozóny vyzývajú, aby zabezpečili, že ich fiškálne politiky budú aj v roku 2021 naďalej expanzívne. Obsahuje takisto výzvu, aby členské štáty preorientovali fiškálne politiky smerom k dosiahnutiu obozretných strednodobých pozícií hneď, ako to umožnia epidemiologické a hospodárske podmienky. Nabáda členské štáty, aby posilnili vnútroštátne inštitucionálne rámce a realizovali prioritné reformy a investície, ktoré zvýšia udržateľnosť a odolnosť eurozóny a jej členov. Takéto reformy a investičné opatrenia by mali vytvoriť vhodné podmienky na obnovu hospodárstva v súlade so zelenou a digitálnou transformáciou. Vyzýva tiež na dobudovanie hospodárskej a menovej únie a na posilnenie medzinárodnej úlohy eura.

správe o mechanizme varovania (SMV), ktorá je nástrojom na odhaľovanie potenciálnych makroekonomických nerovnováh, sa uvádza, že zatiaľ čo makroekonomické nerovnováhy sa až do vypuknutia krízy spôsobenej ochorením COVID-19 zmenšovali, zdá sa, že v členských štátoch, v ktorých nerovnováhy existovali už pred pandémiou COVID-19, sa riziko ich výskytu zvyšuje. Odporúča sa v nej, aby sa hĺbkové preskúmania na identifikáciu a posúdenie závažnosti možných makroekonomických nerovnováh vypracovali pre 12 členských štátov, v prípade ktorých boli nerovnováhy alebo nadmerné nerovnováhy zistené už vo februári 2020. Týmito štátmi sú Chorvátsko, Cyprus, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko a Švédsko.

V návrhu spoločnej správy o zamestnanosti sa analyzuje vplyv pandémie COVID-19 na zamestnanosť a sociálnu situáciu v Európe. Kríza spôsobená ochorením COVID-19 ukončila šesť rokov trvajúci pozitívny trend na trhu práce. Celkový počet zamestnaných osôb a miera zamestnanosti výrazne klesli, hoci nárast miery nezamestnanosti bol zatiaľ mierny vďaka rýchlemu prijatiu režimov skráteného pracovného času a podobných opatrení. Členské štáty, ktoré už pred pandémiou čelili vážnym sociálno-ekonomickým výzvam, sú ešte zraniteľnejšie. Hospodársky šok, ktorý utrpel trh práce, pociťujú jednotlivé sektory a kategórie pracovníkov rozdielne. Pokles zamestnanosti sa vo väčšej miere dotkol pracovníkov v neštandardných formách zamestnania. Nezamestnanosť mladých ľudí sa zvýšila výraznejšie ako nezamestnanosť v ostatných vekových skupinách. Prudko vzrástol podiel mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy. Kríza výrazne zasiahla aj pracovníkov narodených mimo EÚ. Komisia bude naďalej pozorne monitorovať vývoj na trhu práce a v sociálnej oblasti, pričom bude pravidelne aktualizovať monitor výsledkov v oblasti zamestnanosti a monitor výsledkov v oblasti sociálnej ochrany. V rámci mimoriadneho európskeho semestra 2021 navyše spoločná správa o zamestnanosti pomôže členským štátom určiť prioritné oblasti pre reformy a investície, ktoré by mali na základe usmernení politík zamestnanosti zahrnúť do svojich plánov podpory obnovy a odolnosti.

Viac..  EÚ a Kanada nadviazali digitálne partnerstvo a ukončili rokovania o pridružení k programu Horizont Európa

Komisia je odhodlaná presadzovať stratégiu udržateľného rastu, ktorá pomôže EÚ a jej členským štátom dosiahnuť ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. V pracovnom dokumente útvarov Komisie o plnení cieľov v oblasti udržateľného rozvoja sa vysvetľuje, ako Komisia pri tvorbe politík plní svoj záväzok v oblasti udržateľného rozvoja, Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a ciele udržateľného rozvoja.

Správa o sprísnenom dohľade a správy o dohľade po ukončení programu

ôsmej správe o sprísnenom dohľade nad Gréckom sa uvádza, že grécke orgány napriek nepriaznivým okolnostiam spôsobeným pandémiou COVID-19 prijali potrebné opatrenia na splnenie dohodnutých záväzkov a uskutočnili niekoľko zásadných reforiem. Na základe tejto správy by Euroskupina mohla prijať rozhodnutie o uvoľnení ďalšieho súboru politicky podmienených dlhových opatrení.

Zo správ o dohľade po ukončení programu týkajúcich sa CypruÍrskaPortugalska a Španielska vyplýva, že schopnosť splácať je v prípade všetkých týchto štátov solídna.

Členovia kolégia v tejto súvislosti povedali:

Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, skonštatoval: „V čase, keď sa Európa zmieta v búrke vyvolanej druhovu vlnou pandémie, musíme nadviazať na naše spoločné úsilie a poskytnúť si vzájomnú podporu, zostali nad hladinou. Cieľom tohto jesenného balíka je nasmerovať hospodárstva EÚ do pokojnejších vôd a poskytnúť politické usmernenia pre našu spoločnú obnovu. Aby bola Európa po prekonaní krízy konkurencieschopnou na svetovej scéne, potrebujeme cielené a dočasné opatrenia fiškálnej podpory, ako aj reformy a investície, ktoré budú hnacou silou spravodlivej, inkluzívnej a udržateľnej obnovy. Teraz musíme rýchlo dosiahnuť politickú dohodu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, aby nám v tejto búrke poskytol bezpečný finančný prístav. Vyzývam všetky členské štáty, aby si vo svojich plánoch podpory obnovy a odolnosti stanovili ambiciózne politické programy, ktoré budú prospešné pre všetkých.

Paolo Gentiloni, komisár pre hospodárstvo, uviedol: „V kontexte prerušeného oživenia a veľmi vysokej miery neistoty musia vlády aj naďalej prijímať opatrenia na riešenie krízy a podporovať obnovu. Väčšina opatrení, ktoré sú súčasťou rozpočtov krajín eurozóny na rok 2021, sa oprávnene zameriava na podporu hospodárskej aktivity. No predpokladom silnej a vyváženej obnovy je, aby rýchlo nadobudol platnosť nástroj Next Generation EU. Ten je potrebný na to, aby bolo možné obnoviť dôveru, oživiť investície a pokročiť v transformačných reformách s cieľom ochrániť našu planétu, vybudovať spravodlivejšie spoločnosti a zaistiť úspešnú digitalizáciu. Vyzývam preto vlády štátov EÚ, aby v tejto kľúčovej chvíli prejavili silný zmysel pre zodpovednosť voči svojim vlastným občanom a všetkým Európanom. Priveďme tento plán obnovy do cieľa.“

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit vyhlásil: „Kríza spôsobená ochorením COVID-19 prerušila pozitívny trend, ktorý na trhu práce pretrvával šesť rokov. Dôsledky pocítili všetci Európania, no obzvlášť mladí ľudia a pracovníci s dočasnými alebo atypickými pracovnými zmluvami. EÚ bude naďalej využívať všetky zdroje, ktoré má k dispozícii, a podporovať členské štáty v ich úsilí o zmiernenie sociálno-ekonomických dôsledkov krízy, ochranu pracovníkov, zachovanie pracovných miest a uľahčenie transformácie na zelené a digitálne hospodárstvo. Aby sme sa prispôsobili trhu práce po skončení pandémie COVID-19, musíme sa zamerať na zručnosti a odbornú prípravu. Je mimoriadne dôležité, aby sme v čase krízy nezabúdali na najzraniteľnejšie skupiny v spoločnosti a kládli osobitný dôraz na boj proti chudobe, vylúčeniu a nerovnostiam.“

Ďalší postup

Komisia vyzýva Euroskupinu a Radu, aby tento balík prediskutovali a schválili usmernenia, ktoré dnes boli predstavené. So záujmom očakáva konštruktívny dialóg s Parlamentom o obsahu balíka a o každom ďalšom kroku v cykle európskeho semestra.

O mam

Odporúčame pozrieť

Dlhodobé riešenie potrieb Ukrajiny v oblasti financovania

Europarlament aktuálne schválil vylepšený návrh nástroja vo výške 50 miliárd eur na podporu obnovy, rekonštrukcie …

Consent choices