more
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky parlament prijal zákon o obnove 20 % pevninských a morských oblastí EÚ

Podľa nového zákona musí EÚ do roku 2030 obnoviť aspoň 20 % svojich pevninských a morských oblastí a do roku 2050 všetky ekosystémy, ktoré potrebujú obnovu.

Cieľom právneho predpisu o obnove prírody, na ktorom sa Parlament dohodol s členskými štátmi, je obnoviť degradované ekosystémy vo všetkých členských štátoch, pomôcť splniť ciele EÚ v oblasti klímy a biodiverzity a zlepšiť potravinovú bezpečnosť.

Na splnenie cieľov EÚ musia členské štáty obnoviť do dobrého stavu aspoň 30 % degradovaných biotopov, na ktoré sa nový zákon vzťahuje (vrátane lesov, trávnatých plôch, mokradí, riek, jazier a koralových útesov) do roku 2030. Následne sa tento podiel zvýši na 60 % do roku 2040 a 90 % do roku 2050. V súlade s pozíciou Parlamentu majú mať do roku 2030 prioritu oblasti Natura 2000. Krajiny EÚ budú musieť zabezpečiť, aby sa stav obnovených oblastí opäť výrazne nezhoršil. Okrem toho budú musieť prijať národné plány obnovy, v ktorých podrobne uvedú, ako chcú dosiahnuť stanovené ciele.

Poľnohospodárske ekosystémy

Biodiverzita poľnohospodárskych ekosystémov sa zlepší, ak krajiny EÚ dosiahnu pokrok v dvoch z týchto troch ukazovateľov: index motýľov žijúcich v trávnych porastoch, podiel poľnohospodárskej pôdy s krajinnými prvkami s vysokou úrovňou diverzity a zásoba organického uhlíka v orných minerálnych pôdach. Zvýšiť sa musí aj index vtáctva žijúceho na poľnohospodárskej pôde, pretože vtáky sú dobrým ukazovateľom celkového stavu biodiverzity.

Jedným z nákladovo najefektívnejších spôsobov znižovania emisií v sektore poľnohospodárstva je obnova odvodnených rašelinísk. Krajiny EÚ preto musia do roku 2030 obnoviť aspoň 30 % odvodnených rašelinísk (pričom aspoň štvrtina z nich sa bude musieť opätovne zavlažiť), 40 % do roku 2040 a 50 % do roku 2050 (pričom opätovne zavlažiť sa bude musieť minimálne tretina z nich). Opätovné zavlažovanie bude pre poľnohospodárov a súkromných vlastníkov pôdy dobrovoľné.

Na žiadosť Parlamentu sa v zákone ustanovuje tzv. záchranná brzda, ktorá za výnimočných okolností umožní pozastaviť plnenie cieľov v oblasti poľnohospodárskych ekosystémov, ak sa v dôsledku ich plnenia zníži obrábaná plocha do takej miery, že produkcia potravín nebude postačovať na uspokojenie potrieb spotrebiteľov v EÚ.

Ostatné ekosystémy

Právny predpis takisto vyžaduje, aby sa pozitívne vyvíjali viaceré ukazovatele lesných ekosystémov a aby sa vysadilo o tri miliardy stromov viac. Členské štáty musia tiež obnoviť aspoň 25 000 kilometrov riek do stavu voľne tečúcich riek a zabezpečiť, aby v členských štátoch nedošlo k čistému úbytku celkovej vnútroštátnej plochy mestskej zelene a mestského korunového zápoja stromov.

Viac..  Eugen Jurzyca: Boj proti klimatickej zmene je jeden z najviac investičných projektov v histórii ľudstva

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca César Luena (S&D, ES) po hlasovaní uviedol: „Dnešok je pre Európu veľkým dňom, pretože prechádzame od ochrany a zachovania prírody k jej obnove. Nový zákon nám pomôže tiež splniť mnohé z našich medzinárodných environmentálnych záväzkov. Povedie k obnove degradovaných ekosystémov, a to bez toho, aby ohrozil poľnohospodársky sektor, pričom členským štátom ponecháva veľkú mieru flexibility. Chcel by som sa poďakovať výskumníkom za to, že nám poskytli vedecké dôkazy, a za ich odhodlanie bojovať proti popieraniu zmeny klímy. A takisto by som chcel poďakovať mladým ľuďom za to, že nám pripomínajú, že nemáme žiadnu inú planétu a žiadny núdzový plán.“

Ďalší postup

Dohoda dosiahnutá medzi Parlamentom a členskými štátmi bola schválená 329 hlasmi za, pričom 275 bolo proti a 24 sa zdržalo hlasovania. Dohodu musí ešte schváliť Rada. Do platnosti vstúpi 20 dní po jej uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Súvislosti

Viac ako 80 % európskych biotopov je v zlom stave. Komisia 22. júna 2022 navrhla zákon o obnove prírody, ktorý má prispieť k dlhodobej obnove poškodenej prírody na pevnine a v morských oblastiach EÚ, dosiahnuť ciele EÚ v oblasti klímy a biodiverzity a splniť medzinárodné záväzky EÚ, najmä Kunmingsko-montrealský globálny rámec biodiverzity OSNPodľa Komisie by nový zákon priniesol značné ekonomické výhody, keďže každé investované euro by sa vrátilo osemnásobne.

Tento právny predpis reaguje na očakávania občanov týkajúce sa ochrany a obnovy biodiverzity, krajiny a oceánov, ktoré sú vyjadrené v návrhu č. 2 ods. 1, návrhu č. 2 ods. 3, návrhu č. 2 ods. 4 a návrhu č. 2 ods. 5 záverov Konferencie o budúcnosti Európy.

O mam

Odporúčame pozrieť

Dlhodobé riešenie potrieb Ukrajiny v oblasti financovania

Europarlament aktuálne schválil vylepšený návrh nástroja vo výške 50 miliárd eur na podporu obnovy, rekonštrukcie …

Consent choices