energeticka infrastruktura
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia navrhuje revidované pravidlá cezhraničnej energetickej infraštruktúry

Európska komisia prijala návrh na revíziu pravidiel EÚ týkajúcich sa transeurópskych energetických sietí (nariadenie o TEN-E) s cieľom lepšie podporiť modernizáciu európskej cezhraničnej energetickej infraštruktúry a dosiahnuť ciele európskej zelenej dohody. Napredovanie Európy smerom ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu založenému na čistej energii si vyžaduje novú infraštruktúru prispôsobenú novým technológiám. V rámci politiky TEN-E sa táto transformácia podporuje prostredníctvom projektov spoločného záujmu, ktoré musia prispievať k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti znižovania emisií do roku 2030 a klimatickej neutrality do roku 2050. Revidované nariadenie bude naďalej zabezpečovať, aby nové projekty reagovali na integráciu trhov, konkurencieschopnosť a bezpečnosť dodávok energie.

Výkonný podpredseda pre európsku zelenú dohodu Frans Timmermans povedal: „Nastal čas investovať do energetickej infraštruktúry budúcnosti. Revidované pravidlá TEN-E umožnia integrovať čisté technológie do nášho energetického systému vrátane veterných parkov na mori a vodíkových technológií. Ak chceme dosiahnuť cieľ zelenej dohody, ktorým je klimatická neutralita do roku 2050, musíme aktualizovať a modernizovať už teraz.“

Komisárka pre energetiku Kadri Simsonová uviedla: „Súčasný rámec TEN-E mal zásadný význam pre vytvorenie skutočného jednotného trhu s energiou, ktorý je lepšie integrovaný, konkurencieschopnejší a bezpečnejší. Naše ambiciózne ciele v oblasti klímy si však vyžadujú, aby sme sa viac zamerali na udržateľnosť a nové čisté technológie. Preto sa v našom návrhu uprednostňujú elektrizačné sústavy, energia na mori a obnoviteľné plyny, zatiaľ čo infraštruktúra pre ropu a zemný plyn už nebude mať nárok na podporu.“

Nové nariadenie o TEN-E podporuje integráciu obnoviteľných zdrojov energie a nových technológií čistej energie do energetického systému, čím prispeje k cieľom EÚ v oblasti znižovania emisií. Aj naďalej bude prepájať regióny, ktoré sú v súčasnosti izolované od európskych trhov s energiou, posilňovať existujúce cezhraničné prepojenia a podporovať spoluprácu s partnerskými krajinami. K včasnej realizácii cezhraničnej infraštruktúry prispieva tým, že navrhuje spôsoby zjednodušenia a urýchlenia povoľovacích a autorizačných postupov.

Návrh Komisie zahŕňa:

  • povinnosť, aby všetky projekty spĺňali povinné kritériá udržateľnosti a dodržiavali zásadu „neškodiť“ stanovenú v zelenej dohode;
  • aktualizáciu kategórií infraštruktúry, ktoré sú oprávnené na podporu prostredníctvom politiky TEN-E, a ukončenie podpory pre ropnú a plynovú infraštruktúru;
  • nové zameranie na elektrické siete na mori s ustanoveniami uľahčujúcimi integrovanejšie plánovanie a realizáciu infraštruktúry na pevnine a na mori, a to prostredníctvom zavedenia jednotných kontaktných miest na mori;
  • nový dôraz na vodíkovú infraštruktúru vrátane dopravy a určitých druhov elektrolyzérov;
  • vylepšené pravidlá na podporu zavádzania inteligentných elektrických sietí s cieľom uľahčiť rýchlu elektrifikáciu a zvýšiť výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov;
  • nové ustanovenia o investíciách do inteligentných sietí na integráciu čistých plynov (napr. bioplyn a vodík z obnoviteľných zdrojov) do existujúcich sietí;
  • ďalšie opatrenia venované modernizácii elektrizačných sústav a sietí na skladovanie a prepravu uhlíka;
  • nové ustanovenia týkajúce sa podpory projektov spájajúcich EÚ s tretími krajinami (projekty spoločného záujmu), ktoré sú prínosom pre obe strany a z hľadiska bezpečnosti dodávok energie a dekarbonizácie prispievajú k celkovým cieľom Únie v oblasti energetiky a klímy;
  • revidovaný rámec riadenia na zlepšenie procesu plánovania infraštruktúry a zabezpečenie jeho súladu s našimi klimatickými cieľmi a zásadami integrácie energetického systému, a to prostredníctvom väčšieho zapojenia zainteresovaných strán do celého procesu; posilnenia úlohy Agentúry EÚ pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) a zlepšenia dohľadu zo strany Komisie;
  • opatrenia na zjednodušenie administratívnych postupov, aby sa urýchlila realizácia projektov, skrátili povoľovacie postupy pre projekty spoločného záujmu s cieľom zabrániť oneskoreniam v rámci projektov uľahčujúcich energetickú transformáciu, ako aj posilnila transparentnosť a účasť na konzultáciách. 

Súvislosti

Viac..  Komisia víta dohodu o prvom právnom predpise EÚ na obmedzenie emisií metánu

nariadení o transeurópskych energetických sieťach (TEN-E) prijatom v roku 2013 sa stanovujú pravidlá pre včasný rozvoj a interoperabilitu transeurópskych energetických sietí. Toto nariadenie pomohlo dosiahnuť ciele energetickej politiky EÚ: zaistiť fungovanie vnútorného trhu s energiou a bezpečnosť dodávok v Únii, presadzovať energetickú efektívnosť, úsporu a vývoj nových a obnoviteľných zdrojov energie a podporovať prepojenie energetických sietí.

Vykonávaním nariadenia o TEN-E a realizáciou projektov spoločného záujmu vo všetkých regiónoch sa zvýšili energetické prepojenia v celej EÚ. Prispelo sa tak k ukončeniu izolácie členských štátov, zlepšeniu integrácie trhov a cenovej konvergencii v celej Európe.

O mam

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

Európska zelená dohoda: udržateľnejšie využívanie prírodných zdrojov rastlín a pôdy

Komisia prijala balík opatrení na udržateľné využívanie kľúčových prírodných zdrojov, ktorý zároveň posilní odolnosť potravinových systémov …

Consent choices