peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia navrhuje opatrenia na zabezpečenie rovnakej odmeny za rovnakú prácu

Európska komisia prezentovala návrh týkajúci sa transparentnosti odmeňovania, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby ženy a muži v EÚ dostávali za rovnakú prácu aj rovnakú odmenu. Návrh tvorí súčasť politických priorít predsedníčky von der Leyenovej a stanovujú sa v ňom opatrenia týkajúce sa transparentnosti odmeňovania, ako sú informácie o odmeňovaní pre uchádzačov o zamestnanie, právo poznať úroveň odmeňovania pracovníkov, ktorí vykonávajú rovnakú prácu, ako aj povinnosti veľkých spoločností v oblasti podávania správ o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov. Návrhom sa zároveň posilňujú nástroje, ktoré majú pracovníci k dispozícii na uplatňovanie svojich práv, a uľahčuje sa prístup k spravodlivosti. Zamestnávatelia nebudú môcť od uchádzačov o zamestnanie žiadať informácie o ich mzdovej histórii a na žiadosť zamestnancov budú musieť poskytnúť anonymizované údaje o platových podmienkach. Zamestnanci budú mať tiež právo na kompenzáciu za diskrimináciu v odmeňovaní.

Nové opatrenia, v ktorých sa zohľadňuje vplyv pandémie COVID-19 na zamestnávateľov, ale aj na ženy, ktoré boli obzvlášť ťažko zasiahnuté, zvýšia informovanosť o platových podmienkach v rámci spoločností a poskytnú zamestnávateľom a pracovníkom viac nástrojov na riešenie problematiky diskriminácie v odmeňovaní na pracovisku. Tým sa vyrieši celý rad zásadných otázok, ktoré prispievajú k existujúcim rozdielom v odmeňovaní, čo je relevantné najmä počas pandémie COVID-19, ktorá posilňuje rodové nerovnosti a vystavuje ženy väčšiemu riziku chudoby.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Rovnaká práca si zasluhuje rovnakú odmenu. A na to, aby sa dosiahlo rovnaké odmeňovanie, potrebujete transparentnosť. Ženy musia vedieť, či s nimi ich zamestnávatelia zaobchádzajú spravodlivo. A ak to tak nie je, musia mať možnosť zabojovať a získať to, na čo majú nárok.“

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová povedala: „Je najvyšší čas posilniť postavenie žien i mužov, aby si začali uplatňovať svoje právo. Chceme uchádzačom o zamestnanie a pracovníkom poskytnúť nástroje, ktoré im umožnia požadovať spravodlivú mzdu a poznať a uplatňovať si svoje práva. Aj preto zamestnávatelia musia byť transparentnejší, pokiaľ ide o ich mzdovú politiku. Dosť bolo dvojitého metra, dosť bolo výhovoriek.“

Komisárka pre rovnosť Helena Dalliová ďalej uviedla: „Návrh o transparentnosti odmeňovania je zásadným krokom smerom k posilneniu zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty medzi ženami a mužmi. Posilní sa ním postavenie pracovníkov, ktorí tak budú mať právo na rovnakú odmenu, následkom čoho skoncujeme s rodovou predpojatosťou v odmeňovaní. Zároveň to umožní odhaliť, uznať a riešiť problém, ktorý chceme odstrániť už od prijatia Rímskej zmluvy v roku 1957. Ženy si za svoju prácu zaslúžia náležité uznanie, rovnaké zaobchádzanie a primeranú hodnotu a Komisia je odhodlaná zabezpečiť, aby pracoviská tento cieľ spĺňali.“

Transparentnosť odmeňovania a lepšie presadzovanie rovnakej odmeny

Legislatívny návrh sa zameriava na dva základné prvky rovnakej odmeny: opatrenia na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania pracovníkov a zamestnávateľov, ako aj lepší prístup k spravodlivosti pre obete diskriminácie v oblasti odmeňovania.

Opatrenia na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania:

  • Transparentnosť odmeňovania pre uchádzačov o zamestnanie – zamestnávatelia budú musieť poskytnúť informácie o nástupnej výške mzdy alebo jej rozsahu v oznámení o voľnom pracovnom mieste alebo pred pohovorom s uchádzačom o zamestnanie. Zamestnávatelia nebudú môcť žiadať potenciálnych zamestnancov, aby im oznamovali svoje predchádzajúce platové pomery.
  • Právo na informácie pre zamestnancov – pracovníci budú mať právo požadovať od svojho zamestnávateľa informácie o výške svojej individuálnej mzdy a o priemernej výške odmeny v členení podľa pohlavia za kategórie pracovníkov, ktorí vykonávajú rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.
  • Podávanie správ o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov – zamestnávatelia s minimálne 250 zamestnancami musia zverejňovať informácie o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov vo svojej organizácii. Na interné účely by mali poskytovať aj informácie o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov podľa kategórií pracovníkov, ktorí vykonávajú rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.
  • Spoločné hodnotenie odmeňovania – ak sa v správach o odmeňovaní odhalí rozdiel v odmeňovaní žien a mužov vo výške aspoň 5 % a ak zamestnávateľ nedokáže tento rozdiel vysvetliť objektívnymi, rodovo neutrálnymi dôvodmi, zamestnávatelia budú musieť v spolupráci so zástupcami pracovníkov realizovať hodnotenie odmeňovania.
Viac..  F. Panetta: ECB nesmie vysokými úrokmi spôsobiť "zbytočné škody" v ekonomike

Lepší prístup k spravodlivosti pre obete diskriminácie v oblasti odmeňovania:

  • Odškodnenie pracovníkov – pracovníci, ktorí utrpeli diskrimináciu v odmeňovaní žien a mužov, môžu získať odškodnenie vrátane spätného získania všetkých odmien a súvisiacich prémií či nepeňažných platieb.
  • Dôkazné bremeno zamestnávateľa – štandardne bude na zamestnávateľovi, a nie na pracovníkovi, aby preukázal, že v oblasti odmeňovania nedošlo k diskriminácii.
  • Sankcie budú zahŕňať pokuty – členské štáty by mali stanoviť osobitné sankcie za porušovanie pravidla rovnakej odmeny vrátane minimálnej výšky pokút.
  • Orgány pre rovnaké zaobchádzanie a zástupcovia pracovníkov môžu v súdnych alebo správnych konaniach vystupovať v mene pracovníkov a zároveň v prípade kolektívnych žalôb o rovnakú odmenu viesť súdne konania.

Návrh zohľadňuje súčasnú zložitú situáciu zamestnávateľov, najmä v súkromnom sektore, zachováva proporcionalitu opatrení a zároveň poskytuje malým a stredným podnikom (MSP) flexibilitu a nabáda členské štáty, aby na nahlasovanie údajov využívali dostupné zdroje. Náklady na podávanie správ o odmeňovaní sa v prípade zamestnávateľov, resp. spoločností s viac než 250 zamestnancami odhadujú na 379 až 890 EUR ročne.

Ďalšie kroky

Dnes uverejnený návrh Komisie bude predložený na schválenie Európskemu parlamentu a Rade. Po jeho prijatí budú mať členské štáty dva roky na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva a na oznámenie príslušných znení Komisii. Po ôsmich rokoch Komisia vykoná hodnotenie navrhovanej smernice.

Súvislosti

Právo na rovnakú odmenu pre ženy a mužov za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty je základnou zásadou Európskej únie už od podpisu Rímskej zmluvy v roku 1957. Požiadavka zabezpečiť rovnakú odmenu je stanovená v článku 157 ZFEÚ a v smernici o zásade rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania.

Európska komisia prijala odporúčanie týkajúce sa posilnenia zásady rovnakej odmeny pre ženy a mužov prostredníctvom transparentnosti v marci 2014. Napriek tomu však účinné vykonávanie a presadzovanie tejto zásady v praxi zostáva v Európskej únii zásadnou výzvou. Európsky parlament a Rada opakovane vyzvali na prijatie opatrení v tejto oblasti. V júni 2019 Rada vyzvala Komisiu, aby vypracovala konkrétne opatrenia na zvýšenie transparentnosti v oblasti odmeňovania.

Predsedníčka von der Leyenová oznámila záväzné opatrenia na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania ako jednu zo svojich politických priorít pre túto Komisiu. Tento záväzok bol opätovne potvrdený v stratégii EÚ pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 a Komisia dnes na tento účel predkladá príslušný návrh.

O mam

Odporúčame pozrieť

benova

M. Beňová: Odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov si vyžaduje konkrétne opatrenia

Plénum Európskeho parlamentu sa na dnešnom zasadnutí zaoberalo aj správou k návrhu smernice, ktorá má …

Consent choices