FOTO: European Environment Agency - Catharina Friedberg, Katarzyna Brzozowski

Poškodzovanie ľudí a planéty: Europoslanci chcú skoncovať s beztrestnosťou podnikov

Parlament vyzval na prijatie legislatívy, ktorá bude od podnikov vyžadovať dodržiavanie ľudských práv a environmentálnych štandardov v celom hodnotovom reťazci.

Poslanci prostredníctvom legislatívneho uznesenia schváleného pomerom hlasov 504 (za): 79 (proti): 112 (zdržalo sa hlasovania) požiadali Európsku komisiu, aby urýchlene predložila legislatívny návrh, ktorý zaistí, že spoločnosti pôsobiace na vnútornom trhu EÚ budú niesť právnu zodpovednosť za nepriaznivý vplyv ich aktivít alebo činnosti, ku ktorej v hodnotovom reťazci prispeli, na ľudské práva, životné prostredie a správu vecí verejných. Nový predpis by zároveň mal obetiam zabezpečiť prístup k právnym prostriedkom nápravy. Komisia oznámila, že predmetný legislatívny návrh predloží v priebehu tohto roka.

Udržateľnosť a dobrá správa vecí verejných

Podniky by na základe budúcich pravidiel náležitej starostlivosti mali identifikovať, riešiť a naprávať dôsledky aktivít v rámci ich hodnotového reťazca (všetky činnosti, operácie, priame aj nepriame obchodné vzťahy a investičné reťazce danej spoločnosti), ktoré by mohli viesť alebo vedú k:

porušovaniu ľudských práv vrátane sociálnych, odborových a pracovných práv,

poškodzovaniu životného prostredie vrátane prispievania k zmenám v podnebí či odlesňovaniu,

narušeniu dobrej správy vecí verejných, napríklad prostredníctvom korupcie či úplatkárstva.

Poslanci zdôraznili, že náležitá starostlivosť je primárne preventívnym nástrojom, ktorý od podnikov požaduje prijatie primeraných opatrení. Tie by mali byť založené na pravdepodobnosti a závažnosti potenciálnych nepriaznivých vplyvov, odvetvia ich činnosti, veľkosti a dĺžky hodnotového reťazca a veľkosti podniku.

Zmeny aj za hranicami EÚ

Spoločnosti, ktoré majú záujem o prístup na vnútorný trh EÚ vrátane podnikov so sídlom za hranicami Únie, by podľa poslancov mali preukázať, že spĺňajú požiadavky náležitej starostlivosti v oblasti životného prostredia či ľudských práv.

Parlament tiež vyzval na prijatie ďalších opatrení – vrátane zákazu dovozu výrobkov spojených s vážnym porušovaním ľudských práv, ako je nútená práca alebo detská práca. Tento prístup by podľa poslancov mal byť zohľadnený aj v obchodných dohodách Únie, konkrétne v kapitolách o obchode a udržateľnom rozvoji. Plénum zároveň vyzvalo Komisiu, aby dôkladne preverila, či podniky so sídlom v oblasti Sin-ťiang, ktoré vyvážajú svoje výrobky do Únie, neporušujú ľudské práva, a to najmä v súvislosti s represiou Ujgurov.

Viac..  Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Spoločnosti by mali zodpovedať za škodu, ktorú podniky pod ich kontrolou spôsobili alebo ku ktorej prispeli, tvrdia poslanci. Cieľom tohto opatrenia je umožniť obetiam dosiahnuť účinný prostriedok nápravy. Sankcii by sa podniky mohli vyhnúť, ak preukážu, že konali v súlade so svojimi povinnosťami náležitej starostlivosti a prijali opatrenia na zabránenie takejto škode. Nová právna úprava by mala chrániť aj práva obetí v krajinách za hranicami Únie, ktoré sú obzvlášť zraniteľné, a to prostredníctvom možnosti žalovať podniky na základe práva EÚ.

Širšia pôsobnosť a pomoc malým a stredným podnikom

Rozsah pôsobnosti budúcej legislatívy o náležitej starostlivosti by mal byť podľa poslancov dostatočne široký, aby sa vzťahoval na všetky veľké podniky, ktoré sa riadia právom EÚ alebo sú usadené na území Únie, vrátane podnikov poskytujúcich finančné produkty a služby. Nové pravidlá by sa mali vzťahovať aj na všetky verejne kótované malé a stredné podniky a vysoko rizikové malé a stredné podniky, ktorým by mala byť poskytnutá technická pomoc s plnením požiadaviek náležitej starostlivosti.

Vyhlásenie spravodajkyne

„Nový právny predpis o náležitej starostlivosti nastaví štandard zodpovedného obchodného správania sa v Európe i mimo nej. Odmietame akceptovať, že odlesňovanie alebo nútená práca sú súčasťou globálnych dodávateľských reťazcov. Spoločnosti budú musieť zabrániť alebo riešiť ujmu spôsobenú ľuďom a planéte vo svojich dodávateľských reťazcoch. Nové pravidlá poskytnú obetiam zákonné právo na podporu a požadovanie odškodnenia a zaistia spravodlivosť, rovnaké podmienky a právnu istotu pre všetky podniky, pracovníkov a spotrebiteľov,‟ uviedla spravodajkyňa Lara Wolters (S&D, NL).

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ poukazuje na postupný úpadok základných slobôd v Hongkongu

Situácia v oblasti demokratických princípov a ľudských práv v Hongkongu sa zhoršovala aj v roku …

Consent choices