Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

EK spustila konzultácie pre energetickú hospodárnosť budov, farmaceutické právne predpisy a zdaňovanie tabakových výrobkov

Konzultácie Európskej komisie – energetická hospodárnosť budov, všeobecné farmaceutické právne predpisy a zdaňovanie tabakových výrobkov:
Verejná konzultácia k revízii smernice o energetickej hospodárnosti budov
Komisia spustila verejnú konzultáciu k revízii smernice o energetickej hospodárnosti budov. Tieto právne predpisy budú prepracované s cieľom zosúladiť ich s ambíciou Európskej zelenej dohody stimulovať obnovu budov v EÚ a s cieľom prispieť k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050. Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby sa v nasledujúcich 12 týždňoch, do 22. júna, podelili o svoje názory na to, ako zvýšiť a zlepšiť obnovu budov, dosiahnuť do roku 2050 vysoko energeticky účinný a dekarbonizovaný fond budov a umožniť prístupnejšie a cenovo prijateľnejšie financovanie v rámci plánov obnovy a odolnosti využitím 750 miliárd EUR z plánu obnovy Európy.
Výsledky tejto verejnej konzultácie sa premietnu do legislatívneho návrhu, ktorý sa očakáva do konca tohto roka, ako sa uvádza v pracovnom programe Komisie na rok 2021. Táto revízia smernice o energetickej hospodárnosti budov je základným prvkom stratégie „vlny obnovy“ uverejnenej v roku 2020. Bude súčasťou opatrení, ktoré Komisia predloží na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 najmenej o 55% v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a bude sprevádzaná revíziou smernice o energetickej účinnosti.
Verejná konzultácia o revízii všeobecných farmaceutických právnych predpisov
Komisia začala proces revízie všeobecných farmaceutických právnych predpisov, jednej z hlavných iniciatív Farmaceutickej stratégie pre EurópuV nasledujúcich štyroch týždňoch do 27. apríla môže verejnosť a zainteresované strany vyjadriť svoj názor na kombinovaný plán hodnotenia a úvodné posúdenie vplyvu. Komisia sa bude v nasledujúcich mesiacoch venovať tomuto plánu, bude hodnotiť súčasné všeobecné farmaceutické právne predpisy a posudzovať vplyvy akýchkoľvek zmien. Cieľom Komisie je predložiť legislatívny návrh na revíziu všeobecných farmaceutických právnych predpisov do konca roka 2022.
Farmaceutická stratégia, ktorá bola prijatá v novembri minulého roka ako pilier Európskej zdravotnej únieje ambiciózny projekt, ktorého cieľom je posilniť zameranie európskeho farmaceutického systému na pacienta a zabezpečiť, aby bol odolný voči budúcim zmenám a prípadným krízam. V stratégii sa zohľadnia aj poznatky získané z pandémie COVID-19, v ktorej sa jasne preukázalo, aké dôležité je zabezpečiť včasný prístup k bezpečným, vysokokvalitným a cenovo dostupným liekom.
Verejná konzultácia o revízii daní z tabaku v EÚ
Európska komisia sprístupnila verejnú konzultáciu o pravidlách EÚ v oblasti daní z tabaku s cieľom pripraviť navrhovanú revíziu pre tento rok. Táto iniciatíva je súčasťou Európskeho plánu na boj proti rakovine, ktorý bol predstavený vo februári 2021. Zdaňovanie tabaku v ňom zohráva dôležitú úlohu a mohlo by prispieť napríklad k odrádzaniu mladých ľudí od fajčenia. Pravidlá EÚ týkajúce sa zdaňovania tabakových výrobkov vymedzujú a klasifikujú rôzne tabakové výrobky a stanovujú príslušné minimálne daňové sadzby uplatňované na tabakové výrobky. Rozdiely v sadzbách medzi členskými štátmi vedú k nadmernému cezhraničnému nakupovaniu a k stimulu pre niektorých jednotlivcov a zločinecké organizácie, aby sa zapojili do podvodnej činnosti. Okrem toho súčasné pravidlá nie sú zosúladené s cieľom riešiť vývoj trhu a vstup na trh nových výrobkov, ako sú elektronické cigarety alebo zahrievané tabakové výrobky.

Cieľom revízie je zabezpečiť, aby boli súčasné pravidlá EÚ vhodné na zabezpečenie správneho fungovania vnútorného trhu a vysokej úrovne ochrany zdravia. Všetky zainteresované strany majú možnosť zapojiť sa do verejnej konzultácie do 22. júna 2021. Môžu tak vyjadriť svoj názor na súčasné pravidlá a ich možné zmeny.

Viac..  Hodnota obchodných dohôd EÚ predstavuje viac ako dva bilióny eur

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia

EK konzultácie: postupné rušenie ustanovení dočasného krízového a prechodného rámca pre štátnu pomoc

Európska komisia zaslala členským štátom na konzultáciu predbežný návrh na čiastočnú úpravu harmonogramu postupného rušenia …

Consent choices