komisia
PHOTO: © European Union.

Komisia navrhuje zakročiť proti zahraničným subvenciám narúšajúcim jednotný trh

Európska komisia v stredu navrhla nový nástroj na riešenie potenciálnych rušivých vplyvov zahraničných subvencií na jednotnom trhu. Legislatívny návrh nadväzuje na prijatie bielej knihy z júna 2020 a na rozsiahle konzultácie so zainteresovanými stranami. Jeho cieľom je odstrániť regulačnú medzeru na jednotnom trhu, keďže subvencie poskytované vládami krajín mimo EÚ sa v súčasnosti zväčša nekontrolujú, zatiaľ čo subvencie poskytované členskými štátmi podliehajú prísnemu dohľadu. Tento nový nástroj je navrhnutý tak, aby účinne bojoval proti zahraničným subvenciám, ktoré narúšajú jednotný trh a poškodzujú rovnaké podmienky v každej trhovej situácii. Keďže toto nariadenie podporuje spravodlivý a konkurencieschopný jednotný trh, čím vytvorí vhodné podmienky pre prosperujúci európsky priemysel, je kľúčové aj z hľadiska plnenia aktualizovanej priemyselnej stratégie EÚ, ktorá bola takisto prijatá.

Výkonná podpredsedníčka Komisie Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže a za klaster Európa pripravená na digitálny vek v tejto súvislosti uviedla: „Európa je obchodná a investičná veľmoc. V roku 2019 predstavoval objem priamych zahraničných investícií viac ako 7 biliónov EUR. Otvorenosť jednotného trhu je naším najväčším aktívom. Vyžaduje si však spravodlivosť. Už vyše 60 rokov máme zavedený systém kontroly štátnej pomoci, ktorý má brániť subvenčným pretekom medzi členskými štátmi. Dnes prijímame návrh aj na riešenie rušivých dotácií, ktoré poskytujú krajiny mimo EÚ. Zabezpečiť rovnaké podmienky je mimoriadne dôležité práve v týchto náročných časoch, keď sa snažíme o obnovu hospodárstva EÚ.“

Výkonný podpredseda Valdis Dombrovskis zodpovedný za hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, a za obchod dodal: „Nespravodlivé výhody získavané vďaka subvenciám sú pre medzinárodnú hospodársku súťaž dlhodobou pohromou. Našou prioritou bolo preto zakročiť proti takýmto nekalým praktikám, ktoré narúšajú trhy a poskytujú konkurenčné výhody skôr na základe získanej podpory než na základe kvality a inovatívnosti príslušných produktov. Dnešný návrh v tomto smere dopĺňa naše medzinárodné úsilie. Zabezpečí rovnaké podmienky v rámci EÚ a podnieti pozitívnu zmenu. Zároveň zachová otvorenosť, ktorá je pre našu hospodársku silu nesmierne dôležitá.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton uviedol: „Náš jednotný trh je výrazne konkurencieschopný a pre zahraničných investorov a spoločnosti veľmi atraktívny. Otvorenosť svetu však funguje len vtedy, ak každý, kto pôsobí na jednotnom trhu, investuje v Európe alebo sa uchádza o projekty financované z verejných zdrojov, hrá podľa našich pravidiel. Dnes odstraňujeme medzeru v našom súbore pravidiel. Chceme tým zabezpečiť, aby všetky spoločnosti súťažili za rovnakých podmienok a aby nikto nemohol podkopávať rovnaké podmienky a konkurencieschopnosť Európy rušivými zahraničnými subvenciami. Posilníme tak odolnosť Európy.“ 

Pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, verejného obstarávania a ochrany obchodu zohrávajú dôležitú úlohu, keďže zabezpečujú podnikom pôsobiacim na jednotnom trhu spravodlivé podmienky. Žiadny z týchto nástrojov sa však nevzťahuje na zahraničné subvencie, ktoré pri nadobúdaní spoločností EÚ, účasti na verejnom obstarávaní v EÚ alebo zapájaní do iných obchodných činností v EÚ poskytujú príjemcom nespravodlivú výhodu. Tieto zahraničné subvencie môžu mať rôzne formy – od úverov s nulovým úrokom a iného financovania pod úrovňou nákladov, cez neobmedzené štátne záruky až po dohody o nulovej dani či priame finančné granty.

K návrhu je pripojená aj správa o posúdení vplyvu. Podrobne sa v nej vysvetľujú dôvody, prečo navrhované nariadenie vzniklo, a opisujú sa v nej viaceré situácie, v ktorých zahraničné subvencie môžu spôsobiť narušenie vnútorného trhu.

Navrhované nariadenie

Rozsah pôsobnosti

Podľa navrhovaného nariadenia bude mať Komisia právomoc prešetrovať finančné príspevky, ktoré poskytli verejné orgány krajiny mimo EÚ a z ktorých majú prospech spoločnosti vykonávajúce hospodársku činnosť v EÚ. Podľa potreby bude následne možné ich rušivé vplyvy napraviť.

V tejto súvislosti sa v nariadení navrhuje zavedenie troch nástrojov: dvoch notifikačných nástrojov a jedného všeobecného nástroja na prešetrovanie trhu. Nástroje by slúžili takto:

  • pomocou jedného notifikačného nástroja by sa prešetrovali koncentrácie, na ktoré prispela vláda krajiny mimo EÚ, ak obrat nadobúdanej spoločnosti (alebo aspoň jednej zo strán fúzie) dosahuje v EÚ aspoň 500 miliónov eur a zahraničný finančný príspevok aspoň 50 miliónov eur;
  • pomocou druhého notifikačného nástroja by sa prešetrovali ponuky verejného obstarávania, na ktoré prispela vláda krajiny mimo EÚ, ak odhadovaná hodnota obstarávania dosahuje aspoň 250 miliónov eur, a
  • pomocou nástroja na prešetrovanie všetkých ostatných trhových situácií, menších koncentrácií a verejných obstarávaní by Komisia mohla začať prešetrovanie z vlastnej iniciatívy (ex-officio) alebo požiadať o ad hoc notifikácie.
Viac..  EK odkladá rozhodnutie o clách na čínske elektromobily

Pokiaľ ide o uvedené dva notifikačné nástroje, nadobúdateľ alebo uchádzač bude musieť vopred oznámiť každý finančný príspevok, ktorý v súvislosti s koncentráciami alebo verejnými obstarávaniami spĺňajúcimi prahové hodnoty prijal od vlády krajiny mimo EÚ. Kým Komisia predmetnú koncentráciu nepreskúma, nemožno ju dokončiť a prešetrovanému uchádzačovi nemožno zadať zákazku. Komisia musí rozhodnúť v stanovených lehotách.

Podľa navrhovaného nariadenia, ak si spoločnosť nesplní povinnosť notifikovať subvencovanú koncentráciu alebo finančný príspevok pri obstarávaniach, ktoré spĺňajú príslušné prahové hodnoty, Komisia môže uložiť pokuty a preskúmať transakciu tak, akoby bola notifikovaná.

Na druhej strane, ak má Komisia podozrenie, že ide o zahraničnú subvenciu, môže vďaka všeobecnému nástroju na prešetrovanie trhu prešetriť iné typy trhových situácií, ako sú napríklad investície na zelenej lúke alebo koncentrácie a obstarávania pod prahovými hodnotami. V týchto prípadoch bude môcť Komisia začať prešetrovania z vlastnej iniciatívy (ex-officio) a požadovať notifikácie ad hoc.

Na základe spätnej väzby k bielej knihe sa presadzovanie nariadenia zverí výlučne Komisii, aby sa zabezpečilo jeho jednotné uplatňovanie v celej EÚ.

Ak Komisia zistí, že zahraničná subvencia existuje a narúša hospodársku súťaž, zváži jej prípadné pozitívne vplyvy a porovná ich s negatívnymi vplyvmi spôsobenými narušením hospodárskej súťaže.

Ak negatívne vplyvy prevážia nad pozitívnymi, Komisia bude mať právomoc uložiť nápravné opatrenia alebo prijať od príslušných spoločností záväzky, že narušenie hospodárskej súťaže napravia.

Nápravné opatrenia a záväzky

Pokiaľ ide o nápravné opatrenia a záväzky, súčasťou navrhovaného nariadenia je celá škála štrukturálnych nápravných opatrení a opatrení zameraných na zmenu správania, ako je napríklad odpredaj určitých aktív alebo zákaz určitého trhového správania. V prípade notifikovaných transakcií bude mať Komisia zároveň právomoc akvizície podporené subvenciou alebo zadanie verejnej zákazky subvencovanému uchádzačovi zakázať.

Ďalšie kroky

Teraz prerokujú návrh Komisie Európsky parlament a členské štáty v rámci riadneho legislatívneho postupu, aby dospeli ku konečnému znenie nariadenia. Návrh bude otvorený aj na 8-týždňovú verejnú konzultáciu. Po prijatí bude nariadenie priamo uplatniteľné v celej EÚ.

Súvislosti

Európska rada vo svojich záveroch zo zasadnutia, ktoré sa konalo 21. a 22. marca 2019, poverila Komisiu, aby našla nové nástroje na riešenie rušivých vplyvov zahraničných subvencií na jednotný trh. Okrem toho sa Rada vo svojich záveroch z 11. septembra 2020 odvolala na bielu knihu Komisie a vo svojich záveroch z 1. – 2. októbra 2020 uviedla, že by sa mali „vypracovať ďalšie nástroje na riešenie rušivých vplyvov zahraničných subvencií na jednotnom trhu“.

Európsky parlament vo svojej správe o politike hospodárskej súťaže z februára 2020 vyzval Komisiu, aby „prešetrila možnosť pridať do práva hospodárskej súťaže EÚ pilier, ktorým by sa Komisii poskytli primerané vyšetrovacie nástroje v prípadoch, keď je spoločnosť podozrivá z narušujúceho správania v dôsledku vládnych subvencií“.

Komisia vo svojom oznámení s názvom Nová priemyselná stratégia pre Európu z 10. marca 2020 potvrdila, že do polovice roka 2020 prijme bielu knihu o nástroji zameranom na zahraničné subvencie s cieľom riešiť ich rušivé vplyvy na jednotnom trhu. Aj v dnes prijatej aktualizovanej priemyselnej stratégii sa navrhované nariadenie o zahraničných subvenciách označuje za jedno z kľúčových opatrení na dosiahnutie cieľa otvorenej strategickej autonómie EÚ. Vo svojom pracovnom programe na rok 2021 a vo svojom oznámení s názvom Preskúmanie obchodnej politiky z 18. februára 2021 Komisia oznámila, že do polovice roka 2021 navrhne právny nástroj zameraný na zahraničné subvencie.

Komisia 17. júna 2020 prijala bielu knihu, v ktorej navrhla spôsoby, ako riešiť rušivé účinky zahraničných dotácií na jednotnom trhu. Verejná konzultácia o tejto bielej knihe sa skončila 23. septembra 2020. Komisia zároveň s verejnosťou prekonzultovala úvodné posúdenie vplyvu a uskutočnila cielenú konzultáciu so vzorkou najviac dotknutých zainteresovaných strán. Dôkladne preskúmala získané informácie a náležite ich zohľadnila pri príprave návrhu.

O mam

Odporúčame pozrieť

MS SR odmieta kritiku Európskej komisie, na pozastavenie plánu obnovy nevidí dôvody

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR je presvedčené, že na pozastavenie plánu obnovy a odolnosti neexistujú dôvody. …

Consent choices