Ilustračné PHOTO Zdroj: screenshot © European Union, European Council

Európska komisia predĺžila platnosť dočasného rámca štátnej pomoci počas pandémie

Európska komisia dnes rozhodla o predĺžení platnosti dočasného rámca štátnej pomoci (ktorého platnosť má podľa súčasných pravidiel uplynúť 31. decembra 2021) do 30. júna 2022. V záujme ďalšieho urýchlenia oživenia Komisia takisto rozhodla zaviesť na ďalšie obmedzené obdobie dve nové opatrenia, ktoré majú vytvoriť priame stimuly pre súkromné investície zamerané na budúcnosť a podporiť platobnú schopnosť.

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová, ktorá je zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže, v tejto súvislosti uviedla: „Dočasný rámec štátnej pomoci umožnil členským štátom od začiatku pandémie poskytovať cielenú a primeranú podporu podnikom v núdzi, pričom zároveň zaviedol ochranné opatrenia na zachovanie rovnakých podmienok na jednotnom trhu. Dnes sme jeho platnosť predĺžili o šesť mesiacov, a to do konca júna budúceho roka. Toto obmedzené predĺženie jeho platnosti poskytuje príležitosť na postupné a koordinované rušenie krízových opatrení bez toho, aby dochádzalo ku kaskádovým efektom, a je odpoveďou na predpokladané výrazné oživenie európskeho hospodárstva ako celku. Na druhej strane budeme naďalej pozorne monitorovať nárast infekcií COVID-19, ako aj ďalšie riziká pre oživenie hospodárstva. Zároveň sme na ďalšiu podporu oživenia do rámca zapracovali dva nové nástroje, ktoré prispejú k naštartovaniu hospodárstva a prilákajú súkromné investície v záujme rýchlejšieho, zelenšieho a digitálnejšieho oživenia.“

Keďže v hospodárstve možno pozorovať oživenie, Komisia predĺžila dočasný rámec na obmedzený čas, a to na 6 mesiacov, teda do 30. júna 2022. Takéto predĺženie členským štátom umožní v prípade potreby rozšíriť schémy podpory a postarať sa o to, aby podniky, ktoré sú ešte postihnuté krízou, neboli od potrebnej podpory náhle odstrihnuté. Komisia bude zároveň naďalej pozorne monitorovať vývoj pandémie COVID-19 a ďalšie riziká pre oživenie hospodárstva.

Komisia okrem toho do rámca zapracovala niekoľko cielených úprav, medzi nim aj dva nové nástroje, ktoré majú zabezpečiť, že podpora prebiehajúcej obnovy európskeho hospodárstva bude udržateľná:

  • opatrenia na podporu investícií majú členským štátom pomôcť riešiť nedostatok investícií spôsobený krízou. Členské štáty môžu vytvárať stimuly pre investície podnikov a využívať tento nástroj na urýchlenie zelenej a digitálnej transformácie. Opatrenia obsahujú záruky, ktoré majú predísť neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže, a to aj tým, že by sa mali zamerať na širokú skupinu príjemcov a objemy pomoci by mali byť obmedzené. Tento nástroj môžu členské štáty využívať do 31. decembra 2022; a
  • opatrenia na podporu platobnej schopnosti, ktoré majú mobilizovať súkromné finančné prostriedky a sprístupniť ich na investície do malých a stredných podnikov (MSP) vrátane startupov a malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou. Členské štáty môžu súkromným sprostredkovateľom poskytnúť záruky a vytvoriť tak stimuly na investovanie do týchto typov spoločností, ktorým sa tak poskytne ľahší prístup k takému kapitálovému financovaniu, ktoré je pre nich často zložité prilákať samostatne. Tento nástroj je dôležitý najmä vzhľadom na zvyšujúcu sa úroveň zadlženosti spoločností počas krízy. Tento nástroj majú členské štáty k dispozícii do 31. decembra 2023.
Viac..  EK schválila slovenskú schému vo výške 20 miliónov eur na podporu potravinárov

Ďalej Komisia okrem iných zmien: i) predĺžila členským štátom z 30. júna 2022 do 30. júna 2023 možnosť konvertovať návratné nástroje (napr. záruky, úvery, vratné preddavky), ktoré boli poskytnuté na základe dočasného rámca, na iné formy pomoci, ako sú priame granty; ii) prispôsobila maximálne objemy určitých druhov pomoci primerane k predĺženému trvaniu opatrení; iii) objasnila využívanie ustanovení o mimoriadnej flexibilite uvedených v usmerneniach Komisie o záchrane a reštrukturalizácii a iv) v súvislosti s krátkodobým poistením vývozných úverov (KPVÚ) o ďalšie tri mesiace (od 31. decembra 2021 do 31. marca 2022) predĺžila platnosť upraveného zoznamu krajín s neobchodovateľným rizikom.

Súvislosti

Dočasný rámec štátnej pomoci bol prijatý 19. marca 2020 a prvýkrát zmenený 3. apríla 2020, keď sa s cieľom chrániť pracovné miesta a výraznejšie podporiť ekonomiku rozšírili možnosti verejnej podpory výskumu, testovania a výroby produktov potrebných na boj proti pandémii koronavírusu. Komisia 8. mája 2020 prijala druhú zmenu, ktorou sa rozsah pôsobnosti dočasného rámca rozšíril aj o opatrenia týkajúce sa rekapitalizácie a podriadeného dlhu. Tretiu zmenu prijala Komisia 29. júna 2020 a rozšírila ňou rozsah pôsobnosti dočasného rámca v snahe výraznejšie podporiť mikropodniky, malé podniky a startupy a stimulovať súkromné investície. Dňa 13. októbra 2020 predĺžila dočasný rámec do 30. júna 2021 (s výnimkou rekapitalizačných opatrení, ktoré sa mohli poskytovať do 30. septembra 2021) a umožnila členským štátom pokryť časť nekrytých fixných nákladov podnikov postihnutých krízou. Piatu zmenu prijala Komisia 28. januára 2021 a rozšírila ňou rozsah pôsobnosti dočasného rámca zvýšením stropov, ktoré sú v ňom stanovené, a tým, že do konca roka 2022 umožnila konverziu určitých návratných nástrojov na priame granty.

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia poskytne novú pomoc na posilnenie konkurencieschopnosti a odolnosti MSP

Komisia aktuálne predložila sériu iniciatív, ktorými reaguje na potreby európskych malých a stredných podnikov (MSP) v …

Consent choices