Značký archívu: transpozícia

Komisia posiela 25 štátom formálne výzvy pre nesplnenie povinnosti

vlajky

Európska komisia (EK) prijala najnovší súbor rozhodnutí o nedostatočnej komunikácii členských štátov Európskej únie v súvislosti s transpozíciou európskych smerníc do vnútroštátnych zákonov. Dvadsaťpäť členských štátov dostane formálne výzvy EK za to, že do stanoveného termínu neoznámili plné prenesenie opatrení zo šiestich smerníc Únie. Dotknuté členské štáty majú dva mesiace …

Viac ... »

EK vyzýva 4 členské štáty, aby dokončili transpozíciu smernice o energetickej efektívnosti

komisia

Komisia rozhodla o zaslaní odôvodnených stanovísk Chorvátsku [INFR(2020)0529], Luxembursku [INFR(2020)0539], Slovensku [INFR(2020)0564] a Španielsku [INFR(2020)0522], pretože nezabezpečili úplnú transpozíciu revidovanej smernice o energetickej efektívnosti [smernica (EÚ) 2018/2002], ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ. Cieľom tejto smernice je vytvoriť spoločný rámec opatrení na podporu energetickej efektívnosti a stanovuje sa v nej záväzný cieľ energetickej efektívnosti pre EÚ do …

Viac ... »

Slovensko ide na Súdny dvor EÚ pre smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách

Europsky sudny dvor

Európska komisia vo štvrtok rozhodla o postúpení prípadu Česka [INFR 2020/0510], Írska [INFR 2020/0531], Rumunska [INFR 2020/0555], Slovenska [INFR 2020/0563] a Španielska [INFR 2020/0521], Súdnemu dvoru EÚ, keďže netransponovali revidovanú smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách [smernica (EÚ) 2018/1808], pričom požiadala o uloženie finančných sankcií v súlade s článkom 260 ods. 3 ZFEÚ. Smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách sa upravuje celoúnijná koordinácia …

Viac ... »

Komisia navrhuje rýchlu transpozíciu medzinárodnej dohody o minimálnom zdaňovaní nadnárodných spoločností

Európska komisia

Európska komisia navrhla smernicu, ktorou sa zabezpečí minimálna efektívna sadzba dane pre globálne činnosti veľkých nadnárodných skupín. EÚ týmto návrhom plní svoj záväzok, že bude konať mimoriadne rýchlo a bude medzi prvými, kto vykoná nedávnu historickú dohodu o globálnej daňovej reforme [1], ktorej cieľom je zabezpečiť spravodlivosť, transparentnosť a stabilitu …

Viac ... »
Consent choices