sudnictvo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Na Európsky súd pre ľudské práva prišlo v minulom roku 460 sťažností proti Slovenskej republike

Na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) prišlo v minulom roku 460 sťažností proti Slovenskej republike. Celkovo 320 z nich bolo neprijatých. Z prípadov, ktoré boli notifikované vlád rozhodol ESĽP v uplynulom roku celkovo vo veci 73 sťažností. Z uvedeného počtu vyhlásil 23 rozsudkov, ktorými rozhodol o 27 sťažnostiach. Okrem toho tento súd vyčiarkol zo svojho zoznamu prípadov 25 sťažností na základe zmieru dosiahnutého medzi stranami (17 rozhodnutiami) a šesť sťažností na základe jednostrannej deklarácie vlády (4 rozhodnutiami). Súd tiež 14 sťažností (13 rozhodnutiami) vyhlásil ako celok za neprijateľné po tom, ako sa k notifikovanej sťažnosti vyjadrila vláda a sťažovateľ a v jednom prípade časť sťažnosti vyčiarkol na základe zmieru a časť tejto sťažnosti vyhlásil za neprijateľnú. Vyplýva to zo Správy o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2021, ktorú dnes vláda vzala na vedomie.

Súd 22 rozsudkami konštatoval porušenie niektorého z článkov Dohovoru zo strany Slovenskej republiky (v roku 2020 to bolo 10 rozsudkov týkajúcich sa 12 sťažností). V jednom prípade zistili porušenie článku 3 Dohovoru (zákaz mučenia), v troch prípadoch konštatoval porušenie článku 5 Dohovoru (právo na osobnú slobodu a bezpečnosť, z toho 2 prípady sa týkali požiadavky urýchlenosti preskúmania zákonnosti väzby). V celkovo 14 rozsudkoch ESĽP stanovil porušenie článku 6 odseku 1 Dohovoru, teda právo na spravodlivé súdne konanie. Z čoho sa 11 rozsudkov týkalo porušenia práva na prerokovanie veci v primeranej lehote a tri rozsudky porušenia práva na spravodlivosť konania v užšom slova zmysle. V troch rozsudkoch dospel k záveru o porušení článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) a v jednom prípade súd zistil porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu). V jednom prípade ESĽP rozhodol v merite veci výlučne v prospech Slovenskej republiky. Okrem toho súd v roku 2021 vydal 18 rozhodnutí, ktorými vzal na vedomie zmier medzi sťažovateľmi a vládou.

Viac..  Europoslanci prijali kľúčové nariadenie v boji proti sexuálnemu obťažovaniu detí

V roku 2021 zastupovala Slovenskú republiku v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva Miroslava Bálintová. Jej hlavná činnosť v roku 2021 bola zameraná na prípravu oficiálnych stanovísk k prijateľnosti a podstate sťažností proti Slovenskej republike, ktoré ESĽP notifikoval vláde. Ďalšou časťou agendy boli činnosti spojené s výkonom rozsudkov a rozhodnutí súdu. Tieto činnosti zahŕňali nielen vyplatenie finančných nárokov na základe rozsudkov a rozhodnutí, ale aj koordináciu uskutočňovania ďalších individuálnych opatrení. S cieľom zvýšenia informovanosti odbornej verejnosti o judikatúre ESĽP kancelária zástupcu aj v roku 2021 spolupracovala s Najvyšším súdom Slovenskej republiky (NS SR) pri zverejňovaní slovenských prekladov prehľadov judikatúry súdu vo vybraných oblastiach v bulletine NS SR.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

sudnictvo

ESĽP: Klimatickí aktivisti zažalovali vlády v prípade klimatickej zmeny

Šesť osôb v stredu zažalovalo na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) vlády 32 krajín …

Consent choices