zena
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia má pripraviť stratégiu EÚ na boj proti chudobe so zameraním na ženy

Europoslanci vyzvali Komisiu a členské štáty EÚ, aby riešili nerovnosti, ktorým ženy čelia, ako sú prekážky na trhu práce a prístup k cenovo dostupnej starostlivosti o deti.

V uznesení prijatom v utorok 535 hlasmi za, 18 proti a 79 poslancov sa zdržalo hlasovania, Parlament žiada, aby sa rodové hľadisko účinnejšie začlenilo do politík, ktoré sa zaoberajú bezdomovectvom, nedostatočným prístupom k cenovo dostupnému a primeranému bývaniu a energiám. Komisia musí vypracovať ambicióznu európsku stratégiu boja proti chudobe do roku 2030 s konkrétnymi cieľmi a zameraním sa na odstránenie chudoby žien, tvrdia poslanci.

Zhoršujúca sa sociálna a hospodárska situácia viedla k zvýšenému počtu prípadov zneužívania žien a násilia voči nim, zdôrazňujú poslanci. Naliehavo vyzývajú členské štáty, aby poskytli podporu ženám, ktoré utekajú pred rodovo motivovaným násilím, keďže život bez násilia je základným predpokladom pre účasť žien na trhu práce, dosiahnutie ich plného potenciálu a finančnej nezávislosti.

Práca, v ktorej dominujú ženy, musí byť odmeňovaná spravodlivejšie

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 ukázala, že ženy pracujúce v sociálnom, opatrovateľskom, upratovacom, vzdelávacom, zdravotníckom a maloobchodnom sektore zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní fungovania našej spoločnosti, ako sa uvádza v texte uznesenia. Poslanci vyzývajú na využívanie medziodvetvových rodovo neutrálnych nástrojov na hodnotenie pracovných miest s cieľom posúdiť a spravodlivejšie odmeňovať prácu, v ktorej prevládajú ženy. Takýmito nástrojmi by sa takisto zabezpečila rovnaká odmena za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty a zároveň by sa posilnilo podnikanie žien v malých a stredných podnikoch. Zabezpečením dostupnej a kvalitnej verejnej a súkromnej starostlivosti o deti by sa zlepšili príležitosti žien na trhu práce.

Poslanci naliehajú na členské štáty, aby sa vo svojich daňových politikách vyhýbali diskriminácii na základe pohlavia a odstránili DPH na sanitárne výrobky pre ženy. Taktiež zdôrazňujú, že členské štáty by mali pri reforme dôchodkových systémov zohľadňovať rodový rozmer, ktorý by zahŕňal kompenzáciu za neplatenú opatrovateľskú prácu.

Viac..  EP a Rada EÚ sa predbežne dohodli na modernizácii riadenia priemyselných emisií

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Lina Gálvez Muñoz (S&D, ES) po hlasovaní povedala: „Chudoba je vždy neprijateľná, ale v bohatom regióne, ako je Európa, je nepochopiteľná. Štrukturálua chudobu žien je ešte ťažšie pochopiť. Úzko súvisí s diskrimináciou žien len preto, že sú ženami, a je úzko spojená s chudobou detí. V posledných rokoch sa chudoba žien a rodové rozdiely v chudobe neustále prehlbujú takmer vo všetkých členských štátoch. Musíme urýchlene konať s cieľom riešiť chudobu žien, ktorá sa zhoršuje v dôsledku bezprecedentnej vojny Ruska proti Ukrajine a s poklesom miezd pri rastúcich cenách.“

Súvislosti

Podľa Eurostatu bolo v roku 2020 riziko chudoby a sociálneho vylúčenia v EÚ vyššie u žien (22,9 %) ako u mužov (20,9 %). Od roku 2017 sa rozdiel medzi pohlaviami a chudobou zvýšil v 21 členských štátoch. Vzhľadom na silnú koreláciu medzi chudobou žien a chudobou detí je jedno zo štyroch detí v EÚ ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením.

O mam

Odporúčame pozrieť

dieta

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Europarlament vyzýva na lepšiu ochranu detí a ich rodín a nalieha na členské štáty, aby …

Consent choices