pole
Ilustračné PHOTO: Európske Noviny/ Marco Németh

EK prichádza s návrhom na výnimku z pravidiel v mene zvýšenia produkcie obilia

Komisia na základe žiadosti členských štátov EÚ navrhuje dočasnú krátkodobú výnimku z určitých pravidiel striedania plodín a udržiavania neproduktívnych prvkov na ornej pôde. Vplyv takého opatrenia bude závisieť od toho, pre čo sa členské štáty a poľnohospodári konkrétne rozhodnú. V každom prípade sa tak maximalizuje výrobná kapacita EÚ pri obilninách určených na potravinársku výrobu.

Odhaduje sa, že v porovnaní so súčasným stavom sa bude môcť využiť o 1,5 milióna hektárov pôdy viac. Každá tona obilnín dopestovaných v EÚ pomôže zvýšiť celosvetovú potravinovú bezpečnosť. Komisia svoj návrh postúpi členským štátom EÚ pred jeho formálnym prijatím.

Globálny potravinový systém čelí veľkým rizikám a neistote predovšetkým v dôsledku vojny na Ukrajine, kde v blízkej budúcnosti takisto môžu nastať problémy z hľadiska potravinovej bezpečnosti.

Normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu (GAEC) majú zásadný význam, ak chceme zachovať pôdny potenciál, zlepšiť biodiverzitu v poľnohospodárskych podnikoch ako súčasť dlhodobej udržateľnosti sektora i zachovať potenciál potravinárskej výroby. Preto je navrhovaná výnimka dočasná – platí len na rok podania žiadosti 2023. Ďalej je obmedzená na prísne nevyhnutné opatrenia na riešenie problémov celosvetovej potravinovej bezpečnosti, ktoré vznikli v dôsledku ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine. Preto sa nevzťahuje na výsev plodín bežne používaných ako krmivo pre zvieratá (kukurica a sója fazuľová).

Komisia návrh zostavila na základe dôkladného zváženia dostupnosti a cenovej dostupnosti potravín na jednej strane a ochrany biodiverzity a kvality pôdy na druhej strane. Komisia naďalej plne stojí za Zelenou dohodou. Podľa návrhu musia členské štáty, ktoré výnimku využijú, podporovať ekoschémy a agroenvironmentálne opatrenia naplánované vo svojich strategických plánoch SPP. Dlhodobá udržateľnosť nášho potravinového systému je základným predpokladom našej potravinovej bezpečnosti.

Hoci sme sa z hľadiska potravinovej bezpečnosti ocitli v mimoriadnej situácii, musíme pokračovať v prechode na odolné a udržateľné poľnohospodárstvo v súlade so stratégiou „Z farmy na stôl“, stratégiou biodiverzity i právnym predpisom o obnove prírody.

Viac..  Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

Súvislosti

Komisia po vypuknutí ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine zareagovala na obavy súvisiace s potravinovou bezpečnosťou viacerými iniciatívami. Okrem iného využíva rezervu na krízové situácie v poľnohospodárstve na zmiernenie ťažkostí najviac zasiahnutých poľnohospodárov v Európe. Pokiaľ ide o pomoc Ukrajine, podpora smerovala poľnohospodárom, aby mohli pokračovať vo výrobe a obnoviť vývoz obilnín. Práca na „koridoroch solidarity“ začína prinášať výsledky. Ďalej Komisia nedávno spolu s členskými štátmi a prevádzkovateľmi potravinových dodávateľských reťazcov odštartovala mechanizmus pri krízach v oblasti potravinovej bezpečnosti, ktorý má zlepšiť našu kolektívnu pripravenosť na takéto riziká.

Komisia vo svojom oznámení „Zaistenie potravinovej bezpečnosti a posilnenie odolnosti potravinových systémov“ zhrnula, aké vážne sú dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu pre celosvetovú potravinovú bezpečnosť. Ruská invázia Ruska na Ukrajinu spôsobila prudký nárast cien komodít a má vplyv na ponuku poľnohospodárskych výrobkov a dopyt po nich na celom svete. Ohrozená je predovšetkým celosvetová produkcia pšenice, jednak pre otrasy v prípade dodávok vzhľadom na veľkosť podielu Ukrajiny a Ruska na trhoch s pšenicou, ale aj pre otrasy na strane vstupných nákladov, najmä pokiaľ ide o zemný plyn, dusíkaté hnojivá a kyslík.

Podmienky dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu (GAEC) sú súborom noriem EÚ prospešných pre klímu a životné prostredie. Musia ich dodržiavať všetci poľnohospodári poberajúci platby v rámci SPP.

O mam

Odporúčame pozrieť

Krajiny V4 navrhli, aby EK podporila koridory solidarity pre obilie z Ukrajiny

Krajiny V4 navrhli, aby Európska komisia (EK) bola aktívnejšia pri podpore tzv. koridorov solidarity pre …

Consent choices