ovzdusie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európska zelená dohoda: Komisia navrhuje certifikáciu odstraňovania CO2

Európska komisia prijala návrh prvého celoúnijného dobrovoľného rámca na spoľahlivé certifikovanie vysokokvalitného odstraňovania CO₂. Návrh má podporiť inovačné technológie odstraňovania CO₂ a udržateľné riešenia uhlíkového poľnohospodárstva. Tým má zároveň prispieť k dosahovaniu cieľov EÚ v oblasti klímy, životného prostredia a nulového znečistenia. Navrhované nariadenie značne zlepší schopnosť EÚ vyčísliť, monitorovať a sledovať odstraňovanie CO₂. Väčšia transparentnosť zaručí dôveru zainteresovaných strán i priemyslu a pomôže zabrániť šíreniu environmentálne klamlivých vyhlásení. Odstraňovanie CO₂ môže a musí priniesť jednoznačné plusy pre klímu a Komisia ako prioritu určí tie činnosti v tejto oblasti, ktoré zabezpečia značný pozitívny vplyv aj pre biodiverzitu. Ďalším krokom Komisie bude zostaviť s pomocou odborníkov prispôsobené metodiky certifikácie činností odstraňovania CO₂, ktoré pomôžu pri dosahovaní cieľov v oblasti klímy a životného prostredia.

Návrh má zaručiť transparentnosť a vierohodnosť procesu certifikácie, a preto zahŕňa pravidlá nezávislého overovania odstraňovania CO₂, ako aj pravidlá uznávania certifikačných systémov, pomocou ktorých možno preukázať súlad s rámcom EÚ. Na zabezpečenie kvality a porovnateľnosti odstraňovania CO₂ sa v navrhovanom nariadení zavádzajú štyri kvalitatívne kritériá (QU.A.L.ITY):

  1. Quantification (vyčíslenie): činnosti na odstraňovanie CO₂ sa musia merať presne a musia prinášať jednoznačné plusy pre klímu,
  2. Additionality (doplnkovosť): činnosti na odstraňovanie CO₂ musia presahovať mieru existujúcich postupov a toho, čo požadujú právne predpisy,
  3. Long-term storage (dlhodobé ukladanie): certifikáty sú viazané na trvanie ukladania CO₂, aby sa zaručilo trvalé ukladanie,
  4. Sustainability (udržateľnosť): činnosti na odstraňovanie CO₂ musia zachovať ciele v oblasti udržateľnosti, ako je napríklad adaptácia na zmenu klímy, obehové hospodárstvo, ochrana vodných a morských zdrojov, ako aj biodiverzity, alebo prispievať k ich dosahovaniu.

Tento návrh má zásadnú úlohu pri dosahovaní cieľa EÚ stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom sveta do roku 2050. Ak chce EÚ tento cieľ zrealizovať, musí znížiť svoje emisie skleníkových plynov na minimum. Zároveň bude musieť zintenzívniť odstraňovanie CO₂ z atmosféry, aby kompenzovala emisie, ktorým nemožno zabrániť.

Priemyselné technológie, ako je bioenergia so zachytávaním a ukladaním oxidu uhličitého (BECCA) alebo priame zachytávanie a ukladanie CO₂ zo vzduchu (DACCS), dokážu CO₂ zachytiť a uložiť natrvalo. Postupy uhlíkového poľnohospodárstva v pôdohospodárstve a lesnom hospodárstve môžu udržateľným spôsobom zlepšiť ukladanie CO₂ v pôdach a lesoch či znížiť uvoľňovanie CO₂ z pôd a vytvoriť nové obchodné modely pre poľnohospodárov a lesníkov. Dlhodobé výrobky a materiály, napríklad stavebné výrobky z dreva, takisto dokážu viazať CO₂ počas viacerých desaťročí i dlhšie.

Dnešným návrhom sa odštartuje podpora vyspelých technológií. Keďže sa v ňom uznáva schopnosť stavebných materiálov z dreva a energeticky efektívnych stavebných materiálov viazať uhlík, podporuje aj Nový európsky Bauhaus. Umožní inovačné formy súkromného a verejného financovania vrátane financovania s dosahom či verejnej podpory orientovanej na výsledok v rámci štátnej pomoci či spoločnej poľnohospodárskej politiky. Komisia bude naďalej financovať činnosti na odstraňovanie CO₂ prostredníctvom Inovačného fondu (z ktorého možno financovať okrem iného aj projekty BECCS a DACCS), spoločnej poľnohospodárskej politikyFondu regionálneho rozvojaProgramu pre životné prostredie a ochranu klímy i programu Horizont Európa (vrátane misie „Dohoda o pôde pre Európu“).

Viac..  Čína hrozí EÚ žalobou pred WTO v súvislosti s clami na elektromobily

Ďalšie kroky

O návrhu Komisie bude teraz v súlade s riadnym legislatívnym postupom rokovať Európsky parlament a Rada. Komisia na základe kritérií QU.A.L.ITY zostaví prispôsobené metodiky certifikácie rozličných typov činností na odstraňovanie CO₂. V tejto práci ju podporí skupina odborníkov. Prvé zasadnutie skupiny odborníkov sa plánuje na prvý štvrťrok 2023.

Súvislosti

Európska zelená dohoda je dlhodobá stratégia rastu EÚ, ktorej cieľom je dosiahnuť do roku 2050 v Európe klimatickú neutralitu. Európsky právny predpis v oblasti klímy bol podpísaný v roku 2021. EÚ ukladá právnu povinnosť dosiahnuť do roku 2050 rovnováhu medzi emisiami skleníkových plynov a ich odstraňovaním. Po roku 2050 musí vykazovať negatívne emisie. Právny predpis v oblasti klímy zahŕňa aj ambicióznu cieľovú hodnotu minimálne 55 % zníženia čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 v porovnaní s úrovňou v roku 1990. Dnešný návrh certifikácie odstraňovania CO₂ má preto zásadný význam pre úsilie EÚ dosiahnuť dlhodobé ciele v oblasti klímy podľa Parížskej dohody a zrealizovať Európsku zelenú dohodu.

Dnešný návrh vychádza z oznámenia Komisie o udržateľných uhlíkových cykloch, ktoré prijala v roku 2021. Pomôže dosiahnuť ambiciózny cieľ EÚ 310 Mt CO₂ odstráneného v sektore využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF) do roku 2030 a podporovať obnovovanie prírody v súlade s predpisom o obnove prírody a postupmi obehového hospodárstva z akčného plánu pre obehové hospodárstvo. Spoločnostiam pomôže podávať správy o svojej klimatickej stope v súlade so smernicou o spoločenskej zodpovednosti podnikov a súvisiacimi normami podávania správ o udržateľnosti. Takisto zaručí väčšiu transparentnosť pri vyhláseniach súkromných a verejných organizácií, pokiaľ ide o ich klimatickú neutralitu.

O mam

Odporúčame pozrieť

ovzdusie

Komisia víta predbežnú dohodu o čistejšom ovzduší v EÚ

Komisia víta predbežnú politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o revidovanej smernici o kvalite okolitého …

Consent choices