Elektrina, energie, obnoviteľné zdroje. PHOTO: © European Union 2019

4,11 miliardy eur na urýchlenie prechodu na čistú energiu v 8 členských štátoch

V druhom roku fungovania sa z modernizačného fondu sa vyplatilo celkovo 4,11 miliardy eur na podporu 61 projektov v ôsmich prijímateľských krajinách. Tieto projekty pomôžu modernizovať energetické systémy, znížiť emisie skleníkových plynov v energetike, priemysle, doprave a poľnohospodárstve a zlepšiť energetickú efektívnosť. Podpora týchto investícií pomôže daným členským štátom splniť ich ciele v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a urýchliť zelenú transformáciu EÚ.

Tento rok boli vyplatené prostriedky Chorvátsku (119,8 milióna eur), Česku (1,34 miliardy eur), Estónsku (62,4 milióna eur), Maďarsku (74,3 milióna eur), Litve (85 miliónov eur), Poľsku (643,2 milióna eur), Rumunsku (1,39 miliardy eur) a Slovensku (399,5 milióna eur). V júni sa už vyplatilo 2,4 miliardy eur na podporu 45 investičných návrhov, pričom uvedená suma bola v týchto dňoch navýšená o 1,71 miliardy eur na podporu ďalších 16 investičných návrhov.

Tento rok sa 61 investičných projektov vybraných v rámci modernizačného fondu zameriava na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energiemodernizáciu energetických sietí a energetickú efektívnosť v sektore energetiky, priemysle, budovách i doprave, ako aj na náhradu výroby energie z uhlia výrobou z paliva s nižšou uhlíkovou náročnosťouPríklady návrhov, ktoré získali finančné prostriedky:

  • výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a uskladňovanie energie s využitím batérií na podporu prevádzky elektrizačnej sústavy v Chorvátsku,
  • modernizácia systémov verejného osvetlenia v obciach, premena uhlia na biomasu a plyn v diaľkovom vykurovaní a zariadeniach ETS, ako aj zvyšovanie energetickej efektívnosti v Česku,
  • energeticky efektívna nízkoemisná verejná doprava v Estónsku,
  • optimalizácia, digitalizácia a automatizácia výrobných procesov s cieľom znížiť spotrebu elektrickej energie a spotrebu materiálu v Maďarsku,
  • obnova verejných budov, zvýšenie energetickej efektívnosti a rozvoj kapacity na výrobu čistého vodíka z obnoviteľných zdrojov v Litve,
  • výstavba teplární založených na obnoviteľných zdrojoch energie a zlepšenie energetickej efektívnosti v priemysle v Poľsku,
  • výstavba ôsmich fotovoltických parkov a dvoch plynových turbín s kombinovaným cyklom, v ktorých sa lignit na výrobu elektriny nahradí obnoviteľnými zdrojmi a plynom, a modernizácia elektrických sietí v Rumunsku,
  • obnova a rozšírenie sietí diaľkového vykurovania a chladenia a projekty dekarbonizácie v priemyselnom sektore na Slovensku.

Lehotou na predloženie investičných návrhov na prípadnú podporu z modernizačného fondu v ďalšom cykle vyplácania pre prijímateľské členské štáty je 19. január 2023 v prípade neprioritných návrhov a 16. február 2023 v prípade prioritných návrhov.

Súvislosti

Viac..  Do platnosti vstupuje nová smernica o environmentálnej kriminalite

Modernizačný fond získava prostriedky z aukcií emisných kvót v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami. Jeho účelom je podporovať desať krajín EÚ s nižšími príjmami pri ich prechode ku klimatickej neutralite. Prijímateľskými krajinami sú Bulharsko, Česko, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.

Dnešným vyplatením prostriedkov sa pokračuje v poskytovaní významných súm z modernizačného fondu, ako tomu bolo aj v predchádzajúcich investičných cykloch. Na základe predbežnej dohody o posilnení systému EÚ na obchodovanie s emisiami z 18. decembra modernizačný fond zvýši svoj objem prostriedkov a poskytne finančnú pomoc trom ďalším členským štátom pri ich prechode ku klimatickej neutralite (Portugalsku, Grécku a Slovinsku).

Modernizačný fond podporuje investície do výroby a využívania energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti, uskladňovania energie, modernizácie energetických sietí vrátane diaľkového vykurovania, potrubí a sústav, ako aj do spravodlivej transformácie v regiónoch závislých od uhlia.

V roku 2021 fond sprístupnil 898,43 milióna eur ôsmim prijímateľským krajinám. Fond dopĺňa iné európske nástroje, ako je politika súdržnosti a Fond na spravodlivú transformáciu. Disponuje nemalými prostriedkami, ktoré môžu prijímateľským členským štátom pomôcť pri investíciách v súlade s plánom RePowerEU a balíkom Fit for 55. Za fungovanie fondu sú zodpovedné jeho prijímateľské krajiny v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a Európskou investičnou bankou.

Činnosti EIB v oblasti posudzovania investičného návrhu v rámci modernizačného fondu sú oddelené od štandardných operácií EIB v oblasti financovania a technickej pomoci, aby sa zabránilo akémukoľvek potenciálnemu konfliktu záujmov pri vykonávaní činností, ktoré sú povinné v súlade so smernicou o ETS a s vykonávacím nariadením Komisie z 9. júla 2020.

O mam

Odporúčame pozrieť

emisie

EÚ na COP28 vyzýva na urýchlené znižovanie emisií a prechod na čistú energiu

Na konferencii OSN o zmene klímy COP28, ktorá sa začne 1. decembra v Dubaji, vyzve …

Consent choices